Ungbamvu ku me̱me̱ ku
Biturr
Ure ku me̱me̱
Uttu Neru à ki abiga ba iha na ngɨ ba ku iga imbarr yi. Inggurr bi i abiga yi nu Urushalima i ga ki varrvarr kago anga ka katu ka Asiya uvutsa wa.
Biturr à charr ku ani Yahuda abiga abama yo ungbanvu ku wre ku bu nu ba isu isisurr iso sese ise. Na a bu kri karrkarr ni iso imbarr yi na bu so sama na ankizhi.
Ungbamvu umaku u da ku abangga ba nggo a charr ba na ku nggo di abiga Yesu abanu ba a ta hi iha yi nggo i ta tsarr iga imbarr yi kye nggo. Ni ima mi, aba a bu nyarr nu nggo iha ima i ta du ba a kaki kyekye ni iga yi. Na a taka si ankpinkpye mu ni ikanga i Yesu yi
Nu nggo Abachi si Abachi tuku nggo Abachi à ta Yesu si ni ibe, abiga a bu surr ashishi kuma ni ichi. Nâ ta si nggo Kristi mi à ki iha bari Abachi à nu ma inkpinkpye, abiga mi a ta tsarr ba kye ni iha bari na nu ba inkpinkpye nggo Atiko wa à taka kanga.
Are ka nggo a charr ka nu ungbamvu unggo ku, tuku ankla ka nggo a charr ka nggo
Uzizi ku ikpa ttungo i Kristi yi 1:1-25
Abachi nggo à hla abiga ki anishirr tuku amirr iko ama 2:1-17
Iha yi nggo Kristi à ki yi tsarr inta nggo 2:18-25
Iso i abiga na ako ambarr wa tuku ni ingbingbru yi 3:1-22
Abu undu azizi ku ina i Abachi yi 4:1-11
Abiga nu umi ku iha 4:12-19
Undu ku abiga tuku are ka ikikre 5:1-14
1
A si ingga Biturr uni ko na angu a Yesu Kristi.
Ingga i charr ki imba nggo Abachi à hla imba anishirr ba nggo ga so si abichirr kago anga ka Ponto, Galatiya, Kapadosiya, Asiya tuku Bitiniya. Abachi Aki wa à hla imba ma ku nggo uwa mu à ka ssu zu di i taka si meme yo ba. Izhi i Abachi yi i na imba ki anishirr abi zirr wre na Abachi ku, wre ki imba bu di na inkindirr yi nggo Yesu Kristi à da di imba bu na yi nggo. Nu nggo ayiyi a Yesu Kristi wa a ngla inta zzu.
Ingga barr di ina wre yi tuku iso su i Abachi yi a bu tsarr ssu ni imba ba.
Iyo isisurr yi nggo sa ni iso sese
Inta bu nyarr ku Abachi nggo à si Ati a Atiko munta wa, Yesu Kristi! Abachi se ni itito kakami na atu munta na à ta Yesu Kristi si ni ibe. Ima yo i du inta se ni iso ihe̱he̱ tuku iyo isisurr yi nggo i so tsitsirr ni inta ba. Ni ko kye kuma ni ichi di inta taka kpa aseki ka nggo Abachi à zu ku anishirr ama ba nggo. Abachi à zu ki imba naka nu unkplassu nabo nggo a ka si na ki ndanda hen. A sama na ankizhi na ka si ngo ki ndanda hen. Nu nggo imba i se ni iyo isisurr, ukyekye ku Abachi ku u ta kri imba zu ku ikpa ittungo ni ivi i ikikre yi. Nu nggo ziza imba i sha ki iha ki ivi ntsɨ na nkanka nggo i ta ni imba ivri isisurr, ni ima mi imba i si abi nyarr. Iha ima yo i ta tsarr iyo isisurr imba yi kye ka bu i si ijiji ni sama na ankizhi. A di tsarr yi kye nâ ta si nggo a di tsarr izinarriya kye nu uru. Iyo isisurr imba yi i mri izinarriya kakami. Izinarriya i di na ki ndanda. Imba ti kri ngbangba ni iyo isisurr imba yi kuma ni ikikre itsarr inggi yi, aba ta gbyarr ki imba asa, na ni imba inkpinkpye na a taka kye imba ssu na ango, nu nggo Yesu Kristi ti kanga. Imba nise hi Kristi kye, meme mi ni kpanye na ku. Imba si ko hi ma ziza nggo hen, meme mi imba i yo isisurr na ku. Ima yo i du imba tsarr ssu ni inyarr kakami mri nggo a ka da inkindirr. Inyarr imba yi i mri itsarr kye. Imba i so kpa ikpa ttungo yi nggo, ima yo ni ikikre yi i sa azadi ka iyo isisurr imba yi.
10 A si ni itu ikpa ttungo inggi iyo abi kpa are ba a bɨ kye zizi na kuchi bre are ni itu i ina wre yi nggo Abachi à taka ni imba nggo. 11 Ima yo i du ba a zha da aba a ta hi ivi yi tuku nggo i taka nga nggo. Izhi i Kristi yi nggo i si na ba nggo i di tsarr ba ivi inggi yo, i di kye ko ni ichi ni da ba iha yi nggo Kristi a taka ki yi, tuku inkpinkpye yi nggo taka ga iha ima. 12 Abachi à da ba di inkindirr inggi yi si taka la ni ivi imbarr yi hen. I taka la nu ugo ka ase shishemi, ni ivi imba yi. Ziza nggo imba i wo Ure ku wre ku na angu ka abangga ba nggo Izhi Iwre i zhi nu unkplassu yi i du ba re nggo. Uwanggo a si inkindirr yi nggo abitu ba Abachi ba mi a zha da aba ta hi aseki ka nggo a ko la nggo.
So iso i anishirr bi iwre ba Abachi
13 Ni itu ima yo, imba bu ssu isisurr imba yi bi ni vu atu amba gri. Ni surr ashishi ko ni ichi ku ina wre yi nggo Abachi à taka ni imba ni inga i Yesu Kristi. 14 Ziza nggo imba sa amumarr ba Abachi à bi wo ure. Imba bu si na nâ ta si nggo imba i di na ni ikuchi yi hen. Imba i si hi mu, ni di na aseki a imimi ka nggo imba i zha hen. 15 Nu nggo Abachi wa nggo à yo imba a su uni wre, imba mi bu si abi wre nu uzirr umba ku we. 16 A charr nu ungbamvu ku Abachi ku da di: “Imba bu sa abi wre nu nggo ingga i si uni wre.”* Kye zizo Levitiku 11:44-45; Levitiku 19:2; Levitiku 20:7.
17 Imba yo Abachi di Aki amba. A di bre amu ku aseki ka nggo anishirr a na ka we. A si di kpanye nu unuma mri unuma hen. Meme nggo, ivi yi nggo i ni ji ki imba ni ingbingbru yi, imba bu so yi ni isisu i Abachi. 18 Imba hi di ni ikuchi yi imba i di zirr uzirr ku ila ure ku nggo zhi na anishirr ba nggo a ku ki imba ichi nggo. Abachi à re imba, na si re imba ni inkindirr yi nggo di kaki ndanda nâ ta si izinarriya ka azurrfa hen. 19 A re imba si na ayiyi a tsɨ anta a Yesu Kristi, nggo a si nâ ta si uvuvurr inkru wa nggo sama ni ila ka abla. 20 Abachi à hla ma bari na na ingbingbru inggi yi, na tsarr imba na ku ni ivi ikikre inggi yi. 21 Uwa yo à di imba i yo isisurr imba yi na Abachi ku, nggo à gɨ ma gru ni ibe yi na nu ma inkpinkpye kakami. Ima yo i du iyo isisurr tuku ikye anko imba yi a si na Abachi ku.
22 Ziza nggo aba a ngla imba zzu ku iwo ure ujiji yi. Ni itu ima yo, imba i se ni ikpanye ijiji ku abiga banu ba. Imba bu kpanye na atu amba wa ni kpanye ijiji yi nggo i zhi ni isisurr. 23 A kasarr ngri imba zizo ba, iso ihe̱he̱ ima i si zhi ni ibibi yi nggo ka kɨ mu hen, i zhi ni ibibi yi nggo ka si ttu hen. Iso ihe̱he̱ ima i ta so sese, nu nggo i zhi nu ure ku Abachi ku nggo u su utsitsirr ni di so sese. 24 Nâ ta si nggo a charr nu ungbamvu ku Abachi ku di:
“Anishirr wemi a si nâ ta si agiga ngga,
iwre imbarr yi wemi i si nâ ta si ugbyarr ku unkunkurr ku ijiji.
Agiga ka a di kɨ, ugbyarr ku di ddu hre,
25 uwa ta su ure ku Atiko ku nanko, u ta so sese.” Kye zizo Ishaya 40:6-8.
Ure kuma yo su Ure ku wre ku nggo a bre ki imba na ku nggo.

*1:16 Kye zizo Levitiku 11:44-45; Levitiku 19:2; Levitiku 20:7.

1:25 Kye zizo Ishaya 40:6-8.