2
Umimi unushirr wa
A ti si ni itu i ikanga i Atiko amunta wa Yesu Kristi, tuku nggo a taka nggurr inta bi na ku nggo, inta i tsi ki imba ango amuya abiga, si kuchi ka ttudu na amarr amba ka hen, ni si wri kpakpa nu nggo a ti da ki imba di azhibarr Abachi wa a ka ma ba hen. Abanu ta da di aba a wo inta i kpa are akama kpikpa, ka bre ka bibre na are munta ka, ka charr ka chicharr nu ungbamvu. Si du undurr unuma a re imba mi na anko numa hen. Anishirr a taka gru kri na kà Abachi, ni ika ikikre yi umimi unushirr wa, nggo a zu ma ku i ka rri nu uru, a taka nggurr surr. Inkindirr inggi yi i taka la bari azhibarr a Atiko wa a taka ma. Umimi unushirr wa à taka kisa ku aseki ka wemi nggo anishirr a di kuttu na barr ka nggo tuku angga ka nggo anishirr a kye ka di a si ka Abachi, na ta hun so na kaki uttu. Na à taka rri ku so nu Uki Unkpi ku Ibarr Abachi ku na bre ba du uwa nggo à si Abachi wa.
Imba i kpamusu yi? Ingga i bre ki imba aseki angga ka wemi nu nggo ingga i ni di se ni imba ba mu nggo. Imba mi i hi inkindirr yi nggo i han umimi wa ni inga yi. À si ta gru nga ivi ima yi i nise ma hen. Ukyekye ku ikà iwo unggo ku u ka gru so na undu sharri ba. U wanggo nggo so vu ma hru a ta so di han ma meme yo ma na azhibarr wa nggo a taka ka nado. Meme nggo umimi wa à taka nggurr surr, nggo u Atiko Yesu à taka ttu unddunddu yo a surr ma. Inggurr surr i Atiko yi i taka ngu ma yo. Umimi unushirr wa a taka nga nu ukyekye ku Isheta na a taka ni na aseki ka ikagri tuku ka ku ayisurr ka imu. 10 Aseki amimi ama akama a taka re anishirr abi nga anko gri ku ngu yo, na ta kɨ nu nggo a kà na si kpanye nu ure ujiji ku nggo ka kpa ba ttungo hen. 11 A si ima yo i du Abachi à gri ba ika ttudu na du ba kaki arrurru, na kpanye ni inkindirr i imu. 12 Aba wemi nggo a si kpanye nu ure ujiji ku hen, na nyarr ila ure a ta kɨ.
Kri ngbangba yi
13 Amuya abiga, a su gbigbi mu inta bu nyarr ku Abachi ttuttumi ni itu imba nu nggo Atiko wa a kpanye ni imba ba nggo. Nu nggo Abachi à hla imba yo ni ime̱me̱ yi ki abi kpa ttungo, na du ukyekye ku Izhi umaku u so na imba ki anishirr ba Abachi ni so di ngla imba zzu ku iyo isisurr imba yi nu ure ujiji ku. 14 Ure ku wre ku nggo inta i bre ku anishirr nggo, Abachi à du u ku yo u yo imba nga na ku, wre ki imba bu ka kpa inkpinkpye i Atiko amunta wa Yesu Kristi. 15 A si ni ima yo amuya imba bu kri kyekye na aseki ajiji ka nggo inta i tsarr imba ni charr ki imba nu ungbamvu umunta ku nggo.
16 Atiko amunta wa Yesu Kristi ku itu ima tuku Abachi Aki amunta wa nggo, ku ina wre ima yi, uwa kpanye ni inta ba, na ni inta isu isisurr inggi yi, nggo sama ni ikikre tuku inkindirr i surr ashishi izizi. 17 Inta barr di a bu ni imba isu isisurr, na bu ni imba ukyekye ku ina aseki azizi ni bre aseki ka zizi.