3
Ivi ikikre yi
Ùwà bu si kpamusu hen. Iha i ta ka se ni ivi ikikre yi. Anishirr a ta kaki abi kpanye na atu ambarr yo mre na ta zharr inklo. A ta kaki abi nggurr anke̱ na gɨ atu. A ta si abi sama na atu na di marr anishirr. A ta si abi kà iwo ure ku akiki ambarr. Inkindirr yi nggo a ti na ba aba a ta kpa yi chirr. A si ta kru isisu i Abachi hen. Na si ta kpanye na anishirr hen. Ùwà ti na ba inkindirr aba a si ta ka du ku ùwà hen. A ta bre are angga ka nggo ka na isa unushirr ki ndanda. A si ta vu atu ambarr gri hen. A ta kaki amimi, na ta karr aseki azizi ka. A taka re akpambarr surr du ba na aseki ndanda, na ta na aseki arrurru sama ni iri amarr, na ta ga angba na nggurr anke̱. A ta kpanye na aseki ka ingbingbru ka mri Abachi. A ta na aseki ba na abi da a bu da da aba a si abiga, na si ta kpanye nu ukyekye ku ure ku Abachi ku hen. Kru anishirr abama.
Abanu ambarr ba di rri na ako a amba abangga ba nggo si di ri amarr ta anko hen, na re ba surr ni ina undanda. Ila ure imbarr yi i de ba zu. Izharr aseki imbarr yi i ttu ba ashishi. Amba angga ba di ga itsarr i he̱he̱ ttuttumi, na si di hi ure ujiji ku hen. Anishirr abama a kà ure ujiji ku nâ ta si nggo anu Janisi tuku Jambre a kri angbachi nu Musa ku. A si di ri amarr azizi zizo hen, na a ka jaku ni iga yi ba. A si ta kuchi na aseki ka nggo a so di na ka hen. Ni itu i Janisi tuku Jambre, anishirr ba ta hi urrurru umbarr ku.
Are ka ikikre ka
10 Ùwà nanko, ùwà hi itsarr imungga yi, ni hi nggo ingga i so nggo. Uwa i hi inkindirr yi nggo ingga zha yi ni ingbingbru inggi yi. Uwa ki ashishi hi nggo ingga i kri ni iga yi. Ni ivu isisurr gri, ni ikpanye na anishirr ba, ni ivu gri imungga yi, 11 nu nggo a ki ingga iha ku ure ku Abachi ku nggo, ni iha imungga yi mremremu. Ùwà hi aseki ka nggo anishirr a na ki ingga ni igbu i Antakiya, Ikoniya tuku Lisitra. Meme mi Atiko wa à kpa ingga ttungo na ba. 12 A si ure ujiji mu di uwanggo nggo a ti du uwa a ta ga Yesu Kristi, aba a ta ki ma iha meme yo. 13 Anishirr amimi abi re anishirr ba a si ta ba ttungo hen. A ta ki ku anishirr imu. Anishirr mi a ta ki ba imu meme. 14 Ùwà, nanko ùwà bu so kuchi ni iga yi meme yo nggo a tsarr ùwà, ùwà kpanye nggo. Ùwà hi abangga ba nggo a tsarr wa nggo. 15 Ùwà mi i hi Are ka Abachi ka zhi ni itsitsa mu, ni hi da are akama yo ka na ùwà ki krizhizhi, wre ku ùwà bu kpanye ni Yesu Kristi ku, meme yo uwa ta kpa ùwà ttungo. 16 Ankpi are ka angbamvu ka wemi a zhi na Abachi ku. Are ka we sa ka itsarr inta inkindirr yi nggo i si ijiji, na tsarr anishirr du ba hi inkindirr yi nggo i si indanda, na du ba ssu ina ndanda yi ki, na tsarr ba iso izizi, 17 wre ku unushirr wa nggo ti ga Abachi a bu se na aseki ka we nggo ta du ma na undu ku iwre nggo.