Ungbamvu ku nggo Bulu à charr ku
Anu Kolosiya ba
Ure ku me̱me̱
Bulu à charr ungbamvu unggo ku ku abiga na aki ka barr ka nu Kolosiya tuku abiga wemi. Bulu à nise kuma nu Kolosiya kye. Ipafra yo na abanu ba nggo a kanga ni iga yi nggo, aba yo a bwu uki ku barr ku nu Kolosiya. Iga indanda i rri na abiga ba ba. Abanu a gru di na iga yi tankpami. Bulu à ga anishirr abama na kisa ba kakami di Kristi yo à si undurr wa nggo à ta ga ma nggo. A na meme nggo na gbyarr ku Kristi asa di uwa yo à si iyu i Abachi, uni na ingbingbru wa.
Bre ungbamvu ku Kolosiya ku zizo ni hi di Kristi yo à si nâ ta si Abachi kakami, na si anko a so ni iga yi (2:9, 10).
Are ka nggo a charr ka nu ungbamvu unggo ku, tuku ankla ka nggo a charr ka nggo
Bulu à bwu ungbamvu ku ni ibarr 1:1-14
Inkpinkpye i Kristi yi 1:15—2:3
Igbye utu ni itu i abitsarr itsarr imu 2:4-23
Itsarr iso i iga 3:1—4:1
Ure ni itu i ibarr tuku ibre ku ikikre 4:2-18
1
À si ingga Bulu, nggo Abachi à na ingga ki uni ko na angu a Yesu Kristi. Inta ko charr ki imba ungbamvu unggo ku tuku uzayirr amunta Timoti.
Inta ko charr ki imba anishirr bi iwre ba Abachi ba nggo a so ni ìgbù nu Kolosiya, amuya abiga ba nggo a yo isisurr kakami ni Kristi ku nggo.
Abachi Aki munta wa bu na wre ki imba, na ni imba isu isisurr
Inta nyarr ni so barr Abachi na atu amba
Inta di nyarr ku Abachi, Aki a Atiko amunta wa Yesu Kristi nu nggo inta ti so di barr ma ni itu imba nggo. Inta i so di wo iyo isisurr imba yi ni Yesu Kristi ku, ni wo nggo imba ikpanye na anishirr ba Abachi ba ba wemi nggo. Nggo imba iwo ure ujiji, ku wre ku ni me̱me̱ yi, imba iwo iso sese yi nggo imba ko surr ashishi da Abachi à taka ni imba na yi nu unkplassu nggo. Ima yo di imba i yo isisurr ni kpanye na anishirr ba. Ure ku wre uyiyirr ku yo nggo imba i wo ku nggo u so zirr kago ingbingbru yi. U so du anishirr kago da a bu kasarr nu uzirr umbarr ku, nâ ta si nggo u na ki imba mi ni ime̱me̱ yi nggo imba i wo ku ni hi jiji nggo uzizi ku Abachi ku. Imba i wo ina zizi i Abachi yi nu akpamburr Ipafra ku, uvurr iko wa nggo kri gbangba ni na undu ku Kristi ku na angu amunta. A da ki inta di Izhi yi i di imba i kpanye na amuya abiga ba ba kakami.
A si ima yo di inta di barr Abachi ttuttumi ni itu imba bazhi nu nggo inta iwo ure umba ku nggo. Inta di barr Abachi da a bu ni imba amarr ka hi inkindirr yi nggo a zha di imba bu na ku na yi nggo, na bu du imba i hi aseki ka nggo Izhi ima yi i di nu anishirr na ka nggo. 10 Meme nggo imba ta so di na aseki ka nggo Atiko à zha di imba bu na nggo, ni ta na aseki ka nggo a ta du Atiko à nyarr nggo. Imba ta di na aseki azizi ku anishirr ni ta hi Abachi mri kakami. 11 Inta mi so barr di Abachi a bu ni imba ukyekye umaku, wre ki ivri i ti rri ni imba ba, imba i ta vu gri ni kri gbangba. 12 Imba i ta nyarr ku Ati wa nggo a di imba mi ni kpa inkindirr yi nggo a zu ku anishirr ama ba mu, nggo a si so ni ibwu hen. 13 A ttu inta huzzu ni ittu i ibwu yi na gri inta zizi nga ni ittu i Uzuma yi nggo su ku isisurr. 14 A si uwa yo a kpa inta ttungo. Ni itu ima i yo Abachi a nggurr ila ure i munta yi a zhi.
Unushirr wa nggo a si Kristi, tuku undu ku nggo a na ku nggo
15 Kristi à si nâ ta si Abachi, nggo à si di hi ma na ashishi hen. Kristi yo à su uni ime̱me̱ na Abachi ku, na mri aseki ka wemi nggo Abachi à na ka nggo. 16 Kristi à na aseki ka nu unkplassu tuku ka ingbingbru ka wemi. Aseki ka nggo a di hi ka, na angga ka nggo a si di hi ka hen. À na anazhi tuku atitiko na atuttu na ankpinkpye abi hru ba ba. Abachi à na ingbingbru yi wemi zhi nu uwa yo ku, na à na ku uwa yo na yi. 17 A kuchi ku aseki ka wemi. Aseki ka wemi a nggurr bi nu uwa yo ku. 18 Uwa yo a si itu i ukpa umaku, abiga ama ba. Uwa yo à si ichi iso tsitsirr. A su uwa yo si uni ime̱me̱ wa nggo a gɨ ma gru ni ibe yi, wre ku uwa yo na nkpama ka si ni ichi na aseki ka wemi. 19 A sa amarr ka Abachi mu nu nggo a du uzuma a bu si nâ ta si Abachi a se nggo. 20 Abachi à gri ingbingbru yi wemi kanga na age̱ ama nu ungo ku Uzuma yo. Abachi à du ittu i Uzuma yi nu unkunkurr ku igri isu nga, ni gri aseki ka wemi nu unkplassu tuku ni ingbingbru yi nga ni nggurr bi na ku.
21 Ni ikuchi yi, imba i ta anko na Abachi ku. Aseki amimi tuku ndanda amarr amba ka a du imba karr Abachi. 22 Uwa a ta si ziza nggo nanko, ittu i uvuvurr ama wa i du ayiyi ama wa a na imba ki ku Abachi akpukpama. A na meme wre ku a bu gri imba ki anishirr ba Abachi, nggo sa abi wre, sama na abla, na sama ni ikpala na age̱ ama. 23 Imba bu kri ni ikpanye imba yi, ni kri gbangba. Ni si ka isisurr glo hen. So kye anko wa nggo Ure ku wre ku u da nggo. Wanggo yo a si Ure ku wre ku nggo imba i wo ku, aba bre ku kago ni ingbingbru yi nggo. Ingga Bulu i kaki uvurr iko ku Ure ku wre ku yo.
Undu ku nggo Bulu a na ku abiga ba nggo
24 Ziza nggo, ingga i nyarr ku iha yi nggo ingga ko ki yi ki imba nggo. A si ima yo i di ingga mi nga ni so ki iha yi meme nâ ta si nggo Kristi à nga ni ki ku abiga ama ba, ingga mi i kpanye ni ta so ki si iha ima yo. 25 Abachi à na ingga ki uni na undu ku abiga. Abachi à ba undu kuma a sa ki ingga na ango, wre ki ingga bu bre ure umaku we kago ku anishirr. 26 Uwama a si inkindirr inggi yi nggo a ka yi sharri zhi na asese ka mu, na si du anishirr a hi yi hen. Ziza nggo uwa a bwu ure ukuma a tsarr abangga ba nggo a zirr wre na age̱ ama nggo. 27 Abachi a kpanye na du anishirr ama ba a hi aseki azizi angga ka nggo a zu sharri ku anishirr wemi nggo. Kristi ku itu ima nggo a rri so ni imba ba nggo, uwa yo a si inkindirr isharri yi. Uwa yo a si isurr ashishi imunta yi ku inkpinkpye yi nggo i so nga nggo.
28 Ni ima yo, inta i bre ku anishirr ba wemi ure ku Kristi ku. Inta i gba ba utu, ni tsarr ba wemi ni ihi yi nggo Kristi a ni inta nggo. Inta i na meme, wre ki inta bu na anishirr ba ki abi kri kyekye na age̱ ka Abachi. 29 Ingga i cha ukpa ni na undu kuma nu ukyekye ku nggo Kristi à ni ingga nggo.