6
Na wre ku ikpa imba yi
Amuya, unuma nggo si ni iga yi à ti la ure, imba nggo si akyekye ni Izhi Iwre bu yo ma na anko azizi bwe. Na ni bu kye atu amba wre ki imba bu si sarr uza jaku meme hen. Ivri i ti se, imba i zi ikpambirr. Meme nggo, imba so di na si inkindirr yi nggo Kristi à da di inta bu na nggo. Undurr wa nggo ti kye du uwa mu a si ka ba, na si si inkindirr hen, undurr uwama so re si itu ima mu. Uwanggo bu tsarr itu ima kye na nkpama. Uwa ti na meme bari na bu nggurr anke̱, sa ni itsarr itu ima kye nu unuma ku. Wanggo bu ki itu ba iki ima.
Imba abangga ba nggo a di tsarr imba are ka, iwre imba bu di sha inkindirr i nu abitsarr ba.
Si du undurr a re imba hen. A si di ki ku Abachi ayi hen. Unushirr à di hwa inkindirr yi nggo à ttu yi nggo. Undurr wa nggo ti na inkindirr yi nggo amarr ndanda ama a da ku nggo, uwa à so ttu si ibibi ikiri ndanda, na taka ni hwa ndanda uku yo. Undurr nggo ti na inkindirr yi nggo i ta du Izhi yi i nyarr, Izhi yi i ta du ma so sese. Inta bu si dì, ni ina uzizi hen. Inta i ti si ba ttungo ni ina uzizi yi hen, inta taka ni hwa uzizi munta ku ni ivi yi nggo Abachi à zu. 10 Uwa a si ni ima yo, anko a ti se, inta bu na wre ku anishirr wemi. Ni bu ttu na ku amuya amunta ba ni iga yi kakami.
Ure ku ikikre ku
11 Kye icharr kpinkpi yi nggo ingga charr ki imba nu ungo mungga nggo!
12 Abangga ba nggo a so zha si isa izizi, aba yo a so da di imba bu yo iji. A so na meme na si zha du undurr bu tsutsarr ba ni itu i ida ku anishirr ure ku Abachi ku du Kristi à ttu nu unkunkurr ku, wre ku bu kpa anishirr ttungo hen. 13 Abangga ba nggo iyo iji yi i su adu ambarr mi, aba mi a si di na aseki ka nggo are ka a da hen. A zha di imba bu yo iji yi, wre aba ka nggurr anke̱ di imba kpa itsarr imbarr yi ni iyo iji yi. 14 Uwa ta si ingga nanko, ingga ta nggurr anke̱ nu unkunkurr ku klo ku Atiko munta wa Yesu Kristi ku yo mre. A si unkunkurr uma u ku yo u du aseki ka ingbingbru ka a si aku mu ni ingga ku, ingga mi i ka ingbingbru yi. 15 Iyo iji tuku isama ni iyo iji a su ungo yirr. Inkindirr iwre inggi i si du unushirr a bu kaki uhe̱he̱ ni iga ima yi. 16 Abachi bu du abangga ba nggo a di ga anko ama wa we, na si anishirr ama, a bu hi isu isisurr tuku uzizi umaku, tuku anishirr ba Abachi ba wemi.
17 Ni ikikre yi, undurr bu si tsutsarr ingga zizo hen. Ingga i hru angba a Yesu Kristi nu ukpa mungga.* Angba a Yesu Kristi: Na ankpu shishemi, anishirr angga ba nggo a kisa ku Bulu a hlo ma na amfarr, nu nggo à di tsarr ni itu i Kristi. Abla ka a si ka ihlo ima yo.
18 Amuya, Atiko munta Yesu Kristi bu ni izhi imba yi uzizi umaku! Du yi si meme yo.

*6:17 Angba a Yesu Kristi: Na ankpu shishemi, anishirr angga ba nggo a kisa ku Bulu a hlo ma na amfarr, nu nggo à di tsarr ni itu i Kristi. Abla ka a si ka ihlo ima yo.