Ungbamvu ku
Yakubu
Ure ku me̱me̱
Yakubu wa nggo charr ungbamvu unggo ku, à si uzayirr a Yesu na ayirr ku. Uwa yo à si ankpye a abiga ba nu Urushalima. À charr ungbamvu ku ku ani Yahuda abiga abi me̱me̱ ba nggo a so ni igbu i abangga ba nggo a si si ani Yahuda hen. A si so si ni imimi i Israila hen. Na charr ku abiga mremremu ni ingbingbru yi. À charr wre ku a bu tsarr abiga ba uzirr ku nggo a ta zirr ni iga yi, na charr kisa ku abangga ba nggo a ki imu di iga yi i si zha di unushirr a bu kasarr ni iso ima ikuchi yi hen.
Ungbamvu ku u kisa kakami ku abangga ba nggo a kye di ina aseki ka nggo Abachi da di a bu na ka, sama ni ka iso ikuchi imuwa yi kasarr, uwama yo a si iga yi mre. À charr ni itu i igɨ itu, ihla anishirr hihla, iki awa, izharr na aseki ka ishisha, ina aseki ba na abi wre ku anishirr ngga a bu hi, izharr aseki ka ingbingbru ka, tuku ina isa i unushirr ki ndanda. A da di iga yi i si si ire ba na angu yo mre hen, uwa bu na inkindirr yi nggo i ta tsarr di iga imunta yi i si jiji mu (2:14).
Are ka nggo a charr ka nu ungbamvu unggo ku, tuku ankla ka nggo a charr ka nggo
Iso ijiji ni iga yi 1:1-27
Inkindirr yi nggo iga yi i di gri ni iso i unushirr 2:1-13
Iga tuku ina aseki 2:14-26
Ure ni itu i ivu irrirri gri 3:1-18
Itsarr iso 4:1-17
A glo abi inklo 5:1-6
Inggurr ikikre 5:7-20
1
A si ingga Yakubu, ugarr a Abachi tuku a Atiko Yesu Kristi.
A si ingga yo so charr ku anishirr ba Abachi ba we, nggo ga so ni ingbingbru yi.
Ingga chi imba we!
Iyo isisurr tuku ihi
Amuya, nggo a ti tsarr imba kye na anko ka na nkanka, imba bu nyarr. Imba bu hi di nggo a ti tsarr iyo isisurr imba yi kye, ni ikikre inggi uwa ta ni imba ikri ngbangba. Imba bu di kri ngbangba na aseki ka we, wre ki imba bu tsɨ kyekye mremremu ni bu sama ni inkindirr. Meme mi, uwanggo nggo ti si ihi inkindirr yi nggo Abachi zha da a bu na hen, uwa bu barr Abachi uwa ta nu ma na yi. Abachi di tsu ni, ni isisurr iyirr na di ni wre, sama ni ttu ungo. Nggo imba ti barr ma mi, imba bu kpanye ni isisurr ni si barr na asusurr aha hen. Unushirr na asusurr aha a si nâ ta si ankinkirr ka amasirr ngga ni inyi, nggo unddunddu di go wa turr kuma nu ussu ni kaji. Unushirr wanggo nggo si meme uwa bu si kye du uwa ta kpa inkindirr na Atiko ku hen. Uwanggo nggo ti si na asusurr aha, uwa yo si si ni ivu isisurr hen, na si di ri amarr ka aseki ka nggo a di na hen.
Iha ni ise na aseki
Uniga wa nggo a ta si ni iha, uwa bu nyarr nggo Abachi ti gɨ ma gru. 10 Imba angga ba nggo se na aseki ka ingbingbru ka, imba bu nyarr meme, nggo Abachi gri imba kaji. Abu ungo ni ingbingbru inggi yi a ta vu sarr nâ ta si ugbyarr ku unkunkurr nggo se ni ijiji. 11 Na ambre nggo anza wa nise gru, imba ta hi ugbyarr ku u wre kye ka ba. Nggo azhi wa ti ssu na tu unkunkurr ku ugbyarr ku ta ho ni kuhre, iwre ima yi ka nado. I ta si meme yo na aba aseki ka ingbingbru ba ba, nggo a ta kɨ ni izha a aseki imbarr yi.
Itsarr kye tuku ittu kye
12 Abachi à ta yo angu azizi ku undurr wama nggo à tsarr ma kye, uwa kri gbangba ni iyo isisurr. Nggo a ti bwa cha ni itsarr kye yi, uwa ta kpa azadi ama ka nggo si iso sese yi nggo Abachi à da zu ku abangga ba nggo a kpanye na ku nggo.
13 Nggo a ti tsarr unushirr kye, ni itsarr kye ima yi, uwa bu si da di, “Itsarr kye inggi yi i zhi na Abachi ku” hen. Undurr sama nggo ka tsarr Abachi kye na du ma na inkindirr indanda. Uwa ku itu ima à si di tsarr unushirr kye hen. 14 Na anko numa, a si izharr inkindirr imunta nggi di gri inta ko ni ila ure. I di tirr inta ni di gri inta ni kuma ni ina undanda. Ima yo si itsarr kye yi. 15 Meme nggo, izharr inkindirr imbarr yi di hru ine ni ngri ila ure. Nggo ila ure yi ti furr ki kyekye, i di gri ittu.
16 Amuya! Imba bu si du undurr à re imba yi hen. 17 Aseki ka wre ka we, ni ini yi nggo si krikri, a di nga zhi na Abachi ku nu unkplassu, nggo à na azhi, nu uhwa, ni intsintse̱ yi nggo di la na akpa ka. Abachi ku itu ima à si di kasarr hen, nâ ta si nggo iyu di zirr kago nggo azhi wa kasarr hen. 18 A si ikpanye i Abachi nggi, i du ma a gri ure umaku, nggo u su ujiji, ni ni inta izhi ihe̱he̱. A na meme, wre ki inta bu so nâ ta si amumarr bi me̱me̱ nu umi ku aseki ka nggo a na.
Iwo Ure ku Abachi ku ni ikpa na undu
19 Amuya, imba bu ssu ure ku nggo ingga ko da ki imba kye? Imba bu si abi shirr atu hanhan mi, ni si sa abi re hanhan hen, ni si si abi ki unfu hanhan mi hen. 20 Nggo anishirr ti ti unfu, aba si di na aseki ka wre ka nggo Abachi à zha di a bu na hen. 21 Imba bu kà amarr ndanda ni ina ndanda yi nggo a so na kago imba nggo. Imba ba itu imba yi nu Abachi, ni ki ango aha kpa ure umaku nggo a ttu ku ni isisurr imba nggo. Ure kuma se nu ukyekye ku kpa imba ttungo.
22 Imba bu si re atu amba ni ishirr atu yo nu ure ku Abachi ku gigyemi hen. Inkindirr yi nggo imba ti wo, imba bu na undu na yi, nâ ta si nggo a da ki imba. 23 Undurr wa nggo ti shirr atu yo nu ure ku Abachi ku, na si kpa ku na undu hen, uwa si nâ ta si unushirr wa nggo kye ashishi ama ka na azarr ashishi na hi nggo ashishi ama ka a se. 24 Na kye ukpa umaku kakami, nggo undurr uwama à ti ka azarr ashishi wa zu na share, uwa kpamusu ni issu ima yi keke. 25 Undurr wanggo nggo ti kuso kpi mi na ba ure ku Abachi ku, nggo u wre kakami ni di kpa anishirr ttungo, hla kye na kuchi ni na inkindirr yi nggo i se nu umi, na si kpamusu ni inkindirr yi nggo uwa wo hen, Abachi ta yo ku undurr ma angu azizi na aseki ka nggo a so na ka.
26 Mi, unuma kye itu ima du uwa nggo hi Abachi. Nggo a ta si di vu angu ama ka gri hen i iga ima yi i si gigyemi, uwa so re itu ima. 27 Inkindirr i ingla zzu tuku isama ni ila ure na anke̱ ka Abachi Aki munta inggi si, iwre inta bu di kakye amumarr bi iha na amba ba ako ni iha imbarr yi, ni bi si kpanye ni du amarr andanda ka ingbingbru ka na inta ki amimi hen.