21
Yesu nggurr huzzu ku abiga ma atangba ba
Nu ugo ukuma i Yesu à gri itu ima ku tsarr abiga ama ba zizo nu unddu inyi nu Tiberriya. Itsarr ima inggi ì si ma mi: A sa azhibarr numa nggo Sima Biturr, Toma, (nggo a di yo ma da Didimo, nggo ri Amuhe̱), u Nataniya, nggo zhi nu Kena na anga ka Galili ka, na amumarr ba Zabadi ba aha mi, na abiga aha banu a si ndo. I Sima Biturr gru ddu ba di, “Ingga ko ivu ikikla.” Inkpu yi da di, “Inta mi ta ga ùwà.” Na gru ga ma ku rri nu uddu ku. Na ku so tirr ikikla nggarr ambre na si vu inkindirr ni ibittu ima yi hen.
Ni igambre yi, i Yesu nga nu unddu inyi ku, abiga ma ba a kye ma ssurr.
I Yesu zhi ba di, “Akpukpamburr, imba vu anggi?”
Aba di, “Inta si vu inkindirr hen.”
Uwa ddu ba di, “Imba yo azhizhi amba ka na anga a ungo ri a uddu wa, imba ta vu inkindirr.” Mre aba a tu azhizhi ka surr na gba ka kanga chankarr, nu nggo azhizhi ka a vɨ ikikla shishemi.
Uniga unuma wa nggo Yesu di kpanye na ku kakami nggo à ddu Biturr di, “A sa Atiko yo!” Nggo Sima Biturr à wo da a si Yesu, na ba ankru kama ka (nggo à ttu ka zu ko na undu ku) na vu ka nyarr nu ukpa, na tu rri na amasirr wa. Abiga abanu ba nggo a so nu uddu ku a so darr uddu ku nga na ábì, na gba azhizhi ka ssuzzu ni ikikla nu umi pwi. A si kri ta anko mu zhi na ábì ka hen, a ka ma imita ayirr yirr. Nggo abiga ba a ssuzzu nu uddu ku nggo na ni hi unfonfo tuku ikikla na akikla uru.
10 I Yesu ddu ba di, “Imba ttu ikikla yi nggo imba vɨ ga mi.”
11 I Sima Biturr à rri nu uddu ku na ku gba azhizhi ka ssuzzu nga na ábì. Ikikla inkpinkpi ima i sa ayirr uyirr ni iso ikywi ni itarr (153), u azhizhi ka si tse̱ hre hen. 12 I Yesu yo ba di, “Imba nga ni ri yi.” Isisu i ki ba, uyirr mi na abiga ba à si zhi ma di, “Ùwà su unggonggo?” hen, nggo aba mi a hi da a sa Atiko yo. 13 Yesu à ba unfonfo wa a gri nu ungo uma na ka ma nu ba. Na ba ikikla wa mi gri na ka ma nu ba. 14 Uwama a si inkpo itarr nggi nggo Yesu à ko tsarr abiga ba itu ima yi nu ugo ki ittu umaku.
Yesu à re ni Biturr ku
15 Nggo a ri kre, i Yesu yo Sima Biturr di, “Sima, uzuma a Yohana, ùwà kpanye ni ingga ku jiji mri abanu ba?”
Uwa da di, “A si meme yo, Atiko, ùwà mi hi di ingga kpanye nu ùwà.”
I Yesu ddu ma di, “Ho amumarr aminta amungga ba.”
16 I Yesu yo ma zizo, “Sima uzuma a Yohana, ùwà kpanye ni ingga ku jiji mu?”
Uwa da di, “Atiko, ùwà hi di ingga kpanye nu ùwà ku.”
Yesu ddu ma di, “Kye ki ingga aminta mungga ba.”
17 Yesu a zhi ma inkpu itarr yi zizo di, “Sima uzuma a Yohana, ùwà kpanye ni ingga ku?”
I Sima na ki ivri isisurr nggo Yesu ko zhi ma inkpu itarr nggi di, “Ùwà kpanye ni ingga ku?” I Biturr ddu da, “Atiko, ùwà hi aseki ka we. Ùwà hi di ingga kpanye nu ùwà.”
Yesu ddu ma di, “Ho aminta mungga ba. 18 Nu nggo ùwà ni di su uvuvurr nze, ùwà di ba unggakpa muwa ku murr na anklampi, ni di kuma nu unto ku nggo isisurr muwa yi da ku ùwà. Ni ivi yi nggo ùwà ti ka chě nggo, ùwà ta gɨ ango ki tsa unuma mu ta gbyarr ku ùwà ankru amuwa ka, na gri ùwà kuma nu unto ku nggo ùwà si du ùwà ta ko hen.” 19 (Yesu à da meme, ni itu i ittu yi nggo Biturr à taka ttu na taka nu isa i Abachi yi inkpinkpye.) Na ddu Biturr di, “Ga mi!”
Yesu tuku uyirr nu umi ku abiga ma ba
20 Biturr à kasarr na hi uniga wa nggo Yesu à kpanye na ku nggo, uwa à so ga ba. (À su uyiyirr uwama yo nggo à so hinga ni Yesu ku na abubo a iri ila wa, na zhi ma di, “Atiko, unggonggo ta vu ùwà re?”) 21 Nggo Biturr kakye ugo na hi ma nggo na zhi Yesu di, “Atiko, uwanggo wa na?”
22 Yesu à ka sa ku di, “Ingga ti di à ta so tsitsirr ma ni inga imungga yi, angginggi imuwa nu umi? Ùwà bu ga mi!” 23 Aba gru di bre ku abiga ba kago du uwama si taka ttu hen. I Yesu a si da meme da à si taka ttu hen. A da di, “Ingga ti di à ta so tsitsirr ma nu unga imungga yi, angginggi imuwa nu umi?”
24 A si uniga wa nggo à re ni itu i aseki angga ka, uwa yo à charr zu, inta hi di inkindirr yi nggo à da ì si ijiji.
Ikikre yi
25 Yesu à na aseki anuma shishemi zizo. Ka di a charr ka zu namri, ingga kye ingbingbru yi we ka si ma isurr angbamvu ka we nggo a ka charr ka hen.