16
Itasi i Yesu yi
(Matiyu 28:1-8; Luka 24:1-12; Yohana 20:1-10)
Nggo Asabarr, Azhibarr a Isu anu Yahuda wa vu sarr, Maryamu nggo zhi nu Magadala tuku Maryamu ayirr anu Yakubu, u Salomi, a re anye a ihun ingba* Anye a ihun ingba: Uwama tsarr ikpanye, tuku ikru isisu ni ikye ssu nu ungo. Igri anye ima si nâ ta gri ugbyarr ku unkunkurr ki ihun ingba wre nggo na nga ni ibe yi ari. wre nggo aba ta ku surr ki iku i Yesu yi. Na ambre bwu, na azhibarr a uha wa, nggo anza wa a gru ba, aba kuma ku rri ni ibe i Uko uhan yi. Aba zzu di zhi ikpa na anko di, “Unggonggo ta ku nyi ingbinta yi ka ki inta ni ibe yi?”
Ingbinta si inkpi yi. Nggo a ko ku kye, na hi a ka nyi ingbinta yi glo ba. Na ko ku rri kuma nu umi ku Uko uhan ku, na ko ku hi uvuvurr nze so na anga ungo ri a ibe wa, na so ttu ikpo ankru akikla. Isisu ki ba.
Uwa ddu ba di, “Imba si kru isisu hen! Ingga hi imba so zha su Yesu, anu Nazareti yo, uwanggo nggo a kpa ma nggo. A tasi. A si se hen. Imba kye yi, uwanggo yo su unto ku nggo a ka ma yo. Ziza nggo, kakuma yi, ni kuma ku da ki Biturr na abiga ma ba: ‘A so ku ki imba ichi kuma nu Galili; imba ta ko ku hi ma nabo, nâ ta si nggo a da ki imba bari na ka ttu.’ ”
Aba ka huzzu nu ukru zhi ni ibe i uko uhan yi. Ukpa ambarr ku wri kpakpa. Aba si da ku undurr inkindirr ima yi hen, nggo isisu ki ba.
Yesu huzzu ku Maryamu nggo zhi nu Magadala
(Matiyu 28:9-10; Yohana 20:11-18)
[ Nggo Yesu à tasi ni gambre yi, na azhibarr a ime̱me̱ wa (nu ugo ku azhibarr a isu wa), uwa huzzu me̱me̱ yi ku Maryamu nggo zhi nu Magadala, nggo Yesu à han izhi ndanda itangba huzzu ku nggo. 10 Maryamu nggo zhi nu Magadala, kuma na ko ku da ba abangga ba nggo di ga ma. Aba so ri amarr na so yi. 11 Nggo, a wo di Yesu tasi; du Maryamu nggo zhi nu Magadala à hi ma, aba si kpanye ni da ima yi hen.
Yesu huzzu ku abiga ma aha ba
(Luka 24:13-35)
12 Nu ugo ku meme, Yesu huzzu na ashishi numa nanka ku anishirr aha banu, a so zirr na anko na so zirr huzzu kuma ni ìgbù numa. 13 Aba ko ku da ku abiga ma abanu ba. Aba mi si kpanye hen.
Yesu huzzu ku awurr na yirr ba
(Matiyu 28:16-20; Luka 24:36-49; Yohana 20:19-23; Indu 1:6-8)
14 Ni ikikre yi, Yesu huzzu ku abiga ma awurr na yirr ba, nggo a so, na so ri ila. Uwa glo ba ni kà iyo isisurr ambarr yi, ni itsɨ kyekye ambarr yi nggo a si kpanye na abangga ba nggo hi uwa ni tasi yi hen.
15 Uwa da ba di, “Kuma yi ni ingbingbru yi wemi ku bre ku anishirr Ure ku wre ku Abachi ku. 16 Uwanggo nggo ta kpanye nu Ure ku wre ku, aba bi zzu ma na amasirr, Abachi ta kpa ma ttungo. Uwanggo nggo ta si kpanye nu Ure ku wre ku hen, ila ure ima yi i ta so ku ni itu ima sese. 17 Abangga ba nggo ti yo isisurr imbarr yi ni ingga ku, ingga ta nu ba ukyekye ku nggo: A ta han izhi ndanda huzzu ni isa mungga; na ta re ni irrirri ihe̱he̱, nggo a nise tsarr ba na yi. 18 Inkindirr ndanda si ta ki ba hen, ka ti vɨ ànìwǎ, ka ti so itsɨ. A ta sa ango ambarr ka na abi vri ba, aba ta wre.”
Yesu hun kuma nu unkplassu
(Luka 24:50-53; Indu 1:9-11)
19 Nu ugo ku nggo Yesu re na ba, aba ba ma hun kuma nu unkplassu. Uwa ko ku so nu ungo ri ku Abachi ku. 20 Abiga ma ba kuma ko ku di bre Ure ku wre ku kago. Atiko wa so na undu na aba, na tsarr di ibre imbarr yi si jiji, zhi nu nggo a nu ba ukyekye ki na iki ikagri.]

*16:1 Anye a ihun ingba: Uwama tsarr ikpanye, tuku ikru isisu ni ikye ssu nu ungo. Igri anye ima si nâ ta gri ugbyarr ku unkunkurr ki ihun ingba wre nggo na nga ni ibe yi ari.