3
Aseki ka ina wre nu ukpa si si inkindirr i iyo isisurr hen
Ziza yi, imba amuya, imba bu me̱ nyarr ku aseki ka nggo Atiko so di na. À si si ki ingga inkindirr i ivri hen, ingga bu charr ki imba zizo aseki angga ka nggo ingga ka bre ki imba na ka ba. A sa aseki akama yo ta zi imba, na di imba kri ngbangba ni inkindirr yi nggo si jiji.
Imba bu si du ndanda anishirr angga ba, nggo si nâ ta sa amiyo, a re imba hen. Kye ba sa agbugbu. A ko bre ku abiga ba nu ukorr kyekye di a bu ga ba ni iba i anu Yahuda yi, na ko re abiga ba na sarr ba iji gigyemi. Inta yo sa anishirr ba Abachi a jiji ba. Inta yo so ga Abachi na anko wa nggo Izhi ima yi ko tsarr inta. Inta ko nyarr ki Yesu Kristi, ni so ga ma, ni si ta ko kye aseki ka nggo inta na hen, ni ko yo isisurr da Abachi ta ni yo inta ki anishirr a zizi. À ka ti si inkindirr mi inggurr anke̱, na aseki ka nggo a da di aba so na ka, ingga ka mri ba inggurr anke̱ yi. Nggo ingga se ni ivi itandarr ni ingri, aba sarr ki ingga iji nâ ta si nggo Abachi à da ku ábáchí amunta ba. Ingga su uvuvurr ingri Israila jiji, ni su uvuvurr nu uki ku Benyami. Ábáchí amungga ba sa anu Ibraniya, ingga mi sa ayiyi anu Ibraniya. Na are ka ábáchí munta ba, ingga sa anu Farrisi, nggo di kru isisu i ure ku Musa ku kakami. Ni ikuchi yi, Ingga gru kri ngbangba di ingga ta na inkindirr yi nggo iwre ku Abachi, ni ki abiga Yesu ba iha ndanda mi. Ingga kri ngbangba nâ ta si nggo unushirr ka kru isisu i are munta ka. Ingga kru isisu imbarr yi namri.
Aseki ka nggo ingga di na ka ni ikuchi yi, ni kye da Abachi ta di ingga na wre, ziza ingga kye ka a sa ki ingga nu undu, ima yo du ingga i ka ka wre ki ingga bu ga Kristi. Aseki kama nggo ingga di na ka di ingga ta su ku Abachi isisurr, ingga kye ka ziza a si ka gigye, nggo ingga ti tsarr ka kye ni hi da inkindirr yi nggo mri inggi si nggo ingga hi Yesu Kristi Atiko mungga. Nggo ni itu ima yi, ingga kà aseki ka namri, wre ki ingga bu su ku isisurr. Ziza, ingga kye aseki akama si ki ingga izɨ iki, wre ki ingga bu kri ngbangba ni ga Kristi, ni bu ga ma ni isisurr mungga yi pempe. Ni ikuchi yi, ingga di na aseki akama namri nggo Are munta ka a da, ima i si si du Abachi kye ingga ki uni na wre hen. Inkindirr yi nggo i wre ki ingga su ina wre yi nggo Kristi nga ni ttu na kpa ingga ttungo ni ila ure mungga yi, nu nggo ingga yo isisurr na ku. 10 Ingga zha di ingga ta hi Kristi kakami, ni hi ukyekye ku nggo Abachi à ta ma si ni ibe. Ni zha di ingga ta ga ma ni ki iha ndo na ku, nâ ta si nggo à ki iha ni itu mungga. Ni bu ttu nâ ta si nggo à nga ni ttu. 11 Ingga zha di i bu si meme yo di Abachi bu ta ingga si di ingga ka ni so tsitsirr.
Ikri ngbangba ni kru ko ni ikikre yi
12 Ingga nise kpa inkindirr inggi yi nggo Abachi à yo ingga na yi. Ingga ni se na ki pempe. Ima yo di ingga so ta ukpa wre ki ingga bu kpa aseki angga ka nggo Yesu Kristi a yo ingga na ka. 13 Amuya yi, ingga si ba itu mungga di ingga na aseki angga ka namri hen. Inkindirr iyirr ingga ta na, ingga si ta ri amarr ku aseki ka nggo à ka vu sarr nu ugo hen. Ingga ko ta ukpa ni inkindirr yi nggo i se ni ichi mungga. 14 Ingga ni ko ta ukpa kyekye mi ta ko ku kpa azadi ka nggo Abachi yo ingga na ka nu unkplassu, nggo na di ingga ga Kristi Yesu.
15 Inta angga ba nggo kri ngbangba ni izhi yi, amarr munta ka bu sa ayirr ni itu aseki angga ka nggo ingga ko re ni itu yi. Imba ta si ta kpanye na aseki numa ka hen, Abachi ta tsarr imba amarr ka nggo ingga so di re ki imba ni itu yi, a ka yo si ka wre ka. 16 A ti sa anggi mi, inta bu vu inkindirr yi nggo inta i ka hi yi ba gri ngbangba.
17 Amuya mungga bu iga, imba nggurr atu bi ni ga uzirr mungga uzizi ku nâ ta sa abiga. Imba bu ga uzirr ku abangga ba nggo a di zirr wre, nâ ta si nggo imba hi inta di zirr wre, nggo inta di so ni imba ba. 18 Nâ ta si nggo ingga ka da ki imba ankpa shishemi, ziza nggo ingga ko da ki imba na ashishi zizo. Anishirr shishemi a karr Yesu Kristi, nggo a si du anishirr bi wo ure ku nggo Kristi a ni ttu nu unkunkurr ku hen. 19 Unto ku iso ambarr ku i su nu uru, nggo a kye aseki ka ingbingbru ka yo su ba azhi ambarr wa. A so nggurr anke̱ na aseki ka nggo a sa ki ishisha. Amarr ambarr ka se na aseki ka ingbingbru ka yo mre. 20 Inta angga ba, unto ki iso munta ku se nu unkplassu. Inta ko surr ashishi na anko a uni kpa inta ttungo wa, nggo à ta ji zhi nu unkplassu, nggo uwa yo sa Atiko munta wa Yesu Kristi. 21 Nggo Yesu taka kanga, à ta ni ka ukpa munta ku ingbingbru ku sarr. Inta taka se nu ukpa he̱he̱ nggo su ukyekye nâ ta si umaku. Nggo à taka ni ka inta sarr, na taka na undu kuma nu ukyekye ku ittu umaku na atu aseki ka namri.