2
Unfu ku Abachi ku u ta ji na anishirr ba we
Ùwà uni di kye undanda ku abanu, ùwà ta da angginggi i ta kpa ùwà ttungo du ùwà si di na undanda hen? Nggo ùwà ti da ku abanu undanda umbarr ku, ùwà mi di na undanda ukuma yo. Meme nggo, ùwà so lo itu imuwa mu. Inta wemi hi di Abachi à ti bre ku anishirr abi na aseki akama amu ambarr ka, uwa à na ma. Imba akpukpamu, imba mi di na aseki andanda ka nggo ni di glo abanu mu da a na ka! Imba ta kru ba nu momonggo ku unfu ku Abachi ku? Bu imba kye uzizi ku Abachi ku ba kahre tuku nggo Abachi à di vu unfu umaku gri na di nggurr hre. Imba si hi di Abachi à na ki imba uzizi umaku, wre ki imba bu kasarr kanga na ku mu hen? Nu nggo imba i ta angbinta harr atu, ni kà ikasarr yi ni ta du iha imba yi i taka si kakami na azhibarr wa nggo Abachi à taka ni du ba a hi unfu umaku ku ila ure imba yi. Azhibarr ama anishirr we a taka hi ibre amu narrnarr i Abachi yi. Abachi à taka nga ni han ku anishirr ama ba inkindirr yi nggo a di na nggo. Undurr wa nggo a ta di na aseki ka iwre, wre ku ka kpa uzizi ni inkpinkpye tuku iso sese, Abachi a taka nu undurr wama iso sese yi. Uwa ta si anishirr abanu ba nanko, a zharr atu ambarr yo mre, na ka ina inkindirr yi nggo a hi di i wre, na ka di na aseki ndanda. Abachi a taka ki ba iha kakami. Anishirr abi na aseki ndanda we a taka ki iha, na ani Yahuda na abangga ba nggo a si si ani Yahuda hen. 10 Uwa ta si abi na uzizi ba nanko, Abachi à taka gbyarr asa na ba. Na taka nu ba inkpinkpye tuku isu. Na ani Yahuda na abangga ba nggo a si si ani Yahuda hen. 11 Na Abachi ku anishirr a su ungo uyirr na si di kye unuma mri unuma hen.
12 Abangga ba nggo a si si ani Yahuda hen a sama na Are ka nggo a nu Musa. Meme nggo, a di la ure ni isama i Are ka Musa ka na ta kɨ sama na Are ka. Ani Yahuda aba yo a kpa Are ka Musa ka, meme nggo a ti la ure aba ta bre ba Are ka zhi na Are ka nggo a nu ba nggo. 13 Abachi a si kye abi wo Are abangga ki anishirr abi na uzizi ba hen. Abangga ba nggo a na inkindirr yi nggo Are ka a da di a bu na, aba yo si azizi ba na Abachi ku. 14 Abangga ba nggo a si si ani Yahuda hen a sama na Are ka nggo a nu Musa nggo, amarr ambarr mu di du ba na inkindirr yi nggo Are ka Musa ka a da nggo. Meme nggo ni sama i are yi mi, aba hi inkindirr yi nggo Are ka a di a bu na, tuku inggi yi nggo a bu si na yi hen. 15 A na inkindirr yi nggo du anishirr a hi di a charr Are ka zu ba ni isisurr. A di hi uzizi nu ndanda nanka. Amarr ambarr ka mi a di kisa ba na aseki anuma na kpanye ba ma na anuma ka. 16 Uwa si meme yo Ure ku wre ku nggo ingga di bre ki imba nggo, u da di, na azhibarr ama Abachi a taka du Yesu Kristi à bre amarr ka we, nggo anishirr a gri sharri ni isisurr nggo.
Inkindirr yi nggo Are ka a da ni itu i ani Yahuda ba
17 Uwa ti si imba ani Yahuda, imba iyo atu imba di imba sa ani Yahuda ni kye Are ka yo na ashishi ni di nggurr anke̱ di imba si anishirr ba Abachi. 18 Are ka nggo imba ka so di bre nggo a tsarr imba inkindirr yi nggo Abachi da di imba bu na. 19 Meme nggo, imba mi ka tsarr aba kreshishi anko, ni kaki uru ku la ku abangga ba nggo a so ni ibwu nggo. 20 Nu nggo imba si abitsarr abangga ba nggo a si arrurru nggo, imba kye di imba ka tsarr abangga ba nggo a si hi inkindirr nggo hen. Imba i ba ni isisurr imba di ihi Are yi i du imba i hi aseki we ni hi da ure yo mre. 21 Imba di tsarr abanu, imba ka si tsarr atu amba hen? Imba di kri ni bre ku anishirr di a bu si ki ayi hen, ni di ki ayi ka? 22 Imba nggo di bre ku anishirr bi garr, di a bu si ssuzzu ku di zha amba na aniru na ábì hen, ni di na aseki akama. Imba nggo karr aseki ka nggo anishirr a di ba ka ki azhi ambarr nggo, imba mi di rri, ku ki ayi na aki ka ibarr ka. 23 Imba gbyarr asa di imba se na are ka Abachi ni di na aseki ka nggo a di du anishirr a kye Abachi kpa chirr ma, nu nggo imba di na aseki ka nggo are ama ka a da di imba bu si na ka hen. 24 A charr na angbamvu ka Abachi ka di, “A si imba ani Yahuda ngga i du abangga ba nggo a si si ani Yahuda hen a re ku Abachi are andanda.”
25 Imba ti na inkindirr yi nggo Are ka tsarr iso ka a da di imba bu na nggo bari iyo iji imba yi i ta si inkindirr izizi. Imba ti si na inkindirr yi nggo Are ka a da hen, iyo iji imba yi i si undu ku ruku, ni imba ka so sama ni iji yi mu. 26 Abangga ba nggo a si si ani Yahuda hen na si yo iji hen, aba ma a ti di na inkindirr yi nggo Are ka tsarr i so ka a di a bu na nggo, Abachi à ta sarr kye abama mu ki abi yo iji ba? 27 Meme nggo, abangga ba nggo a si yo ba iji hen, a ta glo imba ani Yahuda kakami nu nggo a yo ki imba iji na charr ki imba Are ka tsarr i so ka chicharr, imba kà ni na aseki ka nggo are ka a han imba ni na ka nggo.
28 Ure ku nggo u si di, a si si iyo iji ba na ábì inggi di na unushirr ki ani Yahuda hen. 29 Iya! Ani Yahuda ujiji wa a si unushirr wanggo nggo a si ani Yahuda ni isisurr. A si Izhi i Abachi mu i di na undu ukuma, na si si Are ka charr chi charr mu hen. Undurr uwama Abachi mu a di gbyarr ku asa, a si si unushirr mu hen.