7
Iso imunta yi ni Kristi ku
Amuya, nu nggo imba hi are ka, ingga hi di imba hi inkindirr yi nggo ingga ta da ki imba ziza nggo. Unushirr a ti so tsitsirr nggo are ka tsarr iso ka a da ku inkindirr yi nggo a ta na nggo. Kye ayamba a igarr na, uruma wa ti so tsitsirr nggo igarr imbarr yi kurr ba gbangba. Unuru wa a ti ttu are ka a ta ttu ma ttungo na si ta lo ma zu ni igarr yi hen. Meme nggo, unuru wa à ti ni so tsitsirr ayamba wa a ti kà na di zirr nu unuru unuma, aba ta yo ma ki uni zha aniru. Unuru wa à ti ttu ayamba wa à ti kye ni ikye ima na gru ku garr unuma, meme nggo uwa si si uni zha aniru hen.
Amuya, imba abiga, inta ti han kye na are ka tsarr iso ka, imba ka kɨ ba, ni itu yi nggo imba su nu ukpa ku Kristi ku. Ziza nggo imba si abi Kristi, wanggo nggo a gɨ ma gru ni ibe yi, wre ki inta bu si abi na ku Abachi undu uzizi. Nggo inta di na ndanda aseki ka nggo isisurr i unushirr di zha di a bu na nggo, Are ka a di tto inta na di inta di zha ila ure. Izha ina aseki ndanda inggi yo i ta ngɨ inta. Uwa ti si ziza nggo, Abachi a ddu inta ttungo nu nggo inta ka kɨ ba ku Are ka Musa ka nggo a lo inta gri nggo. Ziza nggo, inta si di na aseki na ti are ka a da ni ngbangba yi hen. Inta di na aseki nâ ta si nggo anko ahe̱he̱ wa a tsarr di inta bu na ni Izhi yi.
Are ka tuku ila ure.
Abanu ta da di Are ka mi ku itu ima a si ndanda. Iya! A si si meme hen. A si Are ka Abachi ka yo a di ingga hi inkindirr yi nggo a yo yi di ila ure. Ka sama na Are ka ni da di, “Si zharr inkindirr inu hen,” ingga ka si hi ni di zharr inkindirr inu hen. Ila ure i hi anko wa nggo i ta di ingga zharr aseki angga ka nggo ingga si zha ka hen. Ila ure yi i di gri ki ingga amarr ka ure ku Abachi ku nggo da di inta bu si zharr inkindirr inu hen. Are ka Abachi ka a ti sama ila ure ka ttu. Ingga i di so tsitsirr ni si hi kakami inkindirr yi nggo are ka a yo yi di si inkindirr i ndanda hen. Ila ure i bazhi nu nggo ingga hi di i si wre ingga bu na aseki anuma nggo are ka Abachi ka a han ni na ka nggo hen. Ingga gru di zha di ingga ta la ure, 10 meme nggo ni ma ittu. Inkindirr yi nggo are ka a da di ingga bu si na yi hen, wre ki ingga bu so tsitsirr, ima yo i sarr ngu ingga.
11 Ila ure hi anko ni re ingga. Inkindirr yi nggo Abachi a han ingga ni na yi nggo, ila ure yi ga ima yo nga ni ingga ku. Inkindirr yi nggo Abachi a han ingga ni na yi nggo, ila ure yi du ima yo ta ngu ingga.
12 Ni ima yo, are ka a zhi na Abachi ku, i han ni na inkindirr i di zhi na Abachi ku meme ni di da ku anishirr inkindirr yi nggo a ta na, tuku inkindirr yi nggo i si zizi. 13 Meme nggo, inkindirr iwre yi mu i ngu ingga? Iya! Ila ure i du inkindirr izizi inggi i gri ki ingga ittu, ni ima nggo anishirr a ta hi krizhizhi mi di ila ure nggi i si ma. Uwa a si i han unushirr ni na inkindirr ima yo i du inta i hi di ila ure i si indanda kakami.
Itsi yi nggo i si nu umi ku unushirr nggo
14 Inta hi di Ure ku u su ku izhi imunta yo. Ingga na anko i su unushirr mu, na ayiyi nu ukpa, ni kaki ugarr a ila ure. 15 Ingga si hi inkindirr yi nggo i so na nggo hen. Ingga si di na inkindirr yi nggo ingga zha di ingga ka na yi nggo hen. Ingga di na inkindirr inggi yi nggo ingga karr yi nggo. 16 Ingga ti na inkindirr inggi yi nggo ingga i di ingga i si ta na yi hen, ina ima i di ingga kpanye di are ka a si inkindirr iwre. 17 Meme nggo, a si si ingga nggo ni itu imungga i so na inkindirr ima hen. A si ila ure yi nggo i rri so ki ingga ni isisurr nggo. 18 Ingga hi di isisurr mungga yi ka si di ingga na inkindirr izizi hen, ingga unushirr jiji. Ingga zha di ingga ka na uzizi, ni na chankarr. 19 Ingga si di na uzizi ku nggo ingga zha di ingga ka na ku hen. Ingga ka di na inkindirr indanda yi mu nggo ingga si zha di ingga ta na yi hen. 20 Meme nggo, ingga ti na inkindirr yi nggo ingga i si di ingga ta na yi hen, uwa a si si ingga mu so na inkindirr yi hen, a si ila ure yi nggo i rri so ni ingga ku mu nggo.
21 Ingga kye inkindirr yi nggo so di zirr ni ingga ku ttuttumi nggo, ingga ti di ingga ta na inkindirr izizi, ingga kakye ingga ka so na indanda yi mu. 22 Isisurr mungga yi i nyarr nu umi ku Ure ku nggo u zhi na Abachi ku nggo. 23 Ingga kye inkindirr inuma mu i so na undu nu ukpa mungga. Inkindirr ima i so tsi ni inkindirr inggi nggo isisurr mungga i kpanye na yi nggo. Inkindirr ima nggo i rri so ni ingga ku nggo i na ingga ki ugarr a ila ure. 24 Iha mungga! Unggonggo a ta kpa ingga ttungo nu ukpa unggo ku nggo ta gri ki ingga ittu nggo? 25 Ingga nyarr ku Abachi, nggo à ta du Atiko munta wa Yesu Kristi a ta ni kpa ingga ttungo.
Kye ingga nggo si ma mi, ku itu mungga, ingga ka na inkindirr yi nggo Are ka Abachi ka a da di ingga bu na nggo ni isisurr mungga yo mre. Uwa a ta si inina ikpa imungga yi, ima di zha na inkindirr yi nggo i ta gri unushirr ku ngu mu.