9
Israila, anishirr abangga ba nggo Abachi à hla ba nggo
Ingga da su ure ujiji. Ingga su unushirr a Kristi ni ka si ki imu hen. Amarr da ki ingga ni isisurr imungga yi nggo Izhi Iwre yi i so gri yi di ingga si so ki imu hen. A si jiji mu, ingga i vri kakami. Isisurr i di vri ingga kakami na atu a anishirr aba ako inta ba. Na ka di ina ima i ta zi ba ma, ingga ka di nggi Abachi ka yo ki ingga angu andanda mu ni bu sama ni inkindirr na age̱ ka Kristi, ni itu amuyirr amungga. A si ani Israila, abangga ba nggo Abachi à hla ba, na na ba ki amarr ma na tsarr ba inkpinkpye ima yi na lo azhi ama ka na ba, na nu ba are ka tsarr iso ka. Abachi à tsarr ba anko wa nggo a ta di barr ma nggo. Abachi à da zu du uwa ta na ba aseki shishemi. A sa ahinhan ba akiki abi kuchi ba nggo a gri igbu wa nggo. Kristi, nu nggo a su unushirr nâ ta si ingga, uwa mi à si aba ako ambarr. Anishirr we a bu gbyarr ku Abachi asa nggo uwa yo à hru aseki ka wemi ase na ase. Du yi si meme yo.
Ingga si so da di Abachi a ba ttungo ni na inkindirr yi nggo à da du uwa ta na nggo hen. A si sa anu Israila ba we nggo sa anishirr ba Abachi ba jiji hen. Amumarr ba nggo Abachi a da ku Ibrayi du uwa taka nu ma nggo, a si sa aba wemi mu a sa amumarr ajiji ba Abachi hen. Abachi a ddu Ibrayi di, “A taka bre ahinhan ba Ishaku ba ki amuwa.” Ida ima yi i si di a si si amumarr ingri ba wemi mu a si amumarr ba Abachi hen. Iya, a si amumarr abangga ba nggo a ngri ku Ibrayi, nggo Abachi à da du uwa taka nu ma nggo, a ta yo abama yo mre ki ahinhan ajiji ba Ibrayi ba. Abachi à da zu ku Ibrayi du uwa taka na ku inkindirr inuma na ddu ma di, “Ingga taka nga na azhibarr wa nggo ingga i zu wa nggo, i Sarratu ta ngri uvuvurr.”
10 Uwanggo nggo a si si ikikre yi hen. Kye, amumarr bu Rabeka ba aha mi, aki ambarr wa a su uyirr, uwanggo sa ábáchí munta wa Ishaku. 11 Aba a nise ngri amumarr ba, ka nggo a nise na inkindirr izizi ka indanda mi, Abachi à da ku Rabeka di ankpye wa à ta na ku uvutsa wa undu. A da ku Rabeka meme ure ku inkindirr yi nggo Abachi à zu du uwa à ta na yi, i bu kurr ku meme yo. 12 Ina ima i tsarr di a si si unushirr mu à ttu ni isisurr ima di uwa à ta na hen. 13 Angbamvu ka Abachi ka a da di, “Ingga kpanye ni Yakubu ku ni karr Isuwa.”* Kye zizo Malachi 1:2-3.
14 Ni ina ima inta ta da di Abachi à kpa ku unuma nanka? Iya! 15 Kye Abachi à ddu Musa di,
“Ingga ti di ingga ta na ku unuma uzizi ingga ta na ku,
ingga ti di ingga ta lo isisurr nu unuma ku ingga ta lo isisurr yi.”
16 Meme nggo, uwa si si inkindirr inggi nggo unushirr a zha du uwa ka na mu hen, a su uzizi ku Abachi yo mre. 17 A charr ni itu i uttu nu Masarr wa na Ungbamvu ku Abachi ku di, “Ingga na ùwà ki uttu ku ima yo, wre ku anishirr a bu hi ukyekye umungga ku nu ùwà ku, ni bu du ba hi isa imungga kago ni ingbingbru yi we.” 18 Meme nggo, Abachi à di ki itito ku abangga ba nggo uwa mu a ba ni isisurr ima, na di kpanye ni isisurr ima na a na abanu ki agbugbu.
Abachi a di kà unuma na na ku unuma uzizi
19 Unuma ni imba ba a ka zhi ingga di, “Abachi ti di na meme yo, uwa ta hi ina ndanda i undurr? Unggonggo ka han Abachi ni na inkindirr yi nggo a yo isisurr du uwa ta na nggo?” 20 Ùwà su unggonggo ni ka kisa ku Abachi ni inkindirr inggi nggo à zu du uwa ta na? Ampirri ka imimi à ka si di zhi uni me wa di, “A sa angginggi du ùwà me ingga ki uma mi?” 21 Uni me ampirri wa à ta na inkindirr inggi nggo isisurr ima i da ku di a bu na ni imimi yi, à ta me impirr iha ni inchirr imimi iyiyirr ima yo. Ampirri ayirr ka a ta zu ka ku azhibarr a na inkindirr inkpi, anuma ka a ta di na undu ttuttumi na ka.
22 Inkindirr yi nggo Abachi a na nggo i si nâ ta si ure ku uni me impirr ku yo. Abachi a ta tsarr anishirr unfu umaku tuku ukyekye umaku, ima yo i du ma a vu isisurr gri na abangga ba nggo a du ma ki unfu na ba nggo. A sa abangga ba nggo Abachi ki ywhiywhirr i ngɨ ba nggo. 23 Abachi à na meme, wre ku bu tsarr inkpinkpye ima yi. A sha inkpinkpye yi a ni inta abangga ba nggo a ki itito ni inta ba nggo. 24 Abachi à hla inta banu, bazhi na ani Yahuda ba, abanu ba a zhi na abangga ba nggo a si si anu Yahuda hen. 25 A charr meme yo nu ungbamvu ku Hosiya ku di, Abachi à da di:
“Abangga ba nggo a si sa anishirr amungga hen,
ingga ta yo ba ki ‘Anishirr amungga.’
Ingbingbru inggi yi nggo ingga i si di kpanye na ba hen,
ingga ta da ba di ‘Ingga kpanye ni imba,’ ” Kye zizo Hosiya 2:23.
26 tuku,
“Na ankla ka nggo Abachi à di ddu ba di:
‘Imba si sa amungga hen,’
uwa ta yo ba di,
‘amumarr ba Abachi ni so tsitsirr wa.’ ” Kye zizo Hosiya 1:10.
27 Ishaya à charr nu ungbamvu umaku ni itu i ani Israila di:
“A ka di anishirr ba Israila a kri nâ ta si ugbuhun nu unddu ku amasirr mi,
a taka kpa ntsɨmi yo ttungo.
28 Abachi à so ki ywhiywhirr nggo ta nga
ni bre amu ku anishirr bi ingbingbru ba we.”§ Kye zizo Ishaya 10:22-23. 29 Ishaya à ka da ba di:
“Na ka di Atiko Uni Inkpinkpye we wa,
à si du ki inta ahinhan abanu hen,
inta ka kaki nâ ta si igbu nu Sodomu,
tuku Gomorra.”* Sodomu tuku Gomorra: Igbu yi nggo Abachi à tu yi nu uru ku umimi ku anishirr ku (Ishaya 1:9).
Ure ku wre ku u su ku Israila meme
30 Kye inkpi ure imunta inggi i si di, abangga ba nggo a si si ani Yahuda hen, na si so ta ukpami da aba a ta zirr zizi na age̱ ka Abachi hen, a si iyo isisurr imbarr nggi i du Abachi a kpa ba ki azizi na age̱ ama. 31 Uwa a ta si ani Israila ba, a kà na si yo isisurr na Abachi ku hen, na kye da a si ina wre imbarr nggi ta du Abachi à kpa ba ki abi na uzizi na age̱ ama, na na chankarr. 32 Nu nggo a kà na si yo isisurr na Abachi ku nâ ta si nggo a se hen, na kye du undu umbarr nggo ta du Abachi kpa ba ki azizi ki kru isisu i are yi. Ima yo du ba bwu uza ni ingbinta i ibwu uza yi 33 nggo a charr nu Ungbamvu ku Abachi ni itu i ingbinta ima yi di:
“Kye na, ingga i zu ingbinta Ingbinta: Kristi yo à si ingbinta yi. ni igbu nu Zayo
nggo i ta du anishirr a bwu uza.
Ingbinta inggi nggo i ta du ba a kuhre nggo.
Undurr wa nggo à ti kpanye na ku, ingga si ta du ishisha ki ma hen.” Kye zizo Ishaya 8:14; 28:16.

*9:13 Kye zizo Malachi 1:2-3.

9:25 Kye zizo Hosiya 2:23.

9:26 Kye zizo Hosiya 1:10.

§9:28 Kye zizo Ishaya 10:22-23.

*9:29 Sodomu tuku Gomorra: Igbu yi nggo Abachi à tu yi nu uru ku umimi ku anishirr ku (Ishaya 1:9).

9:33 Ingbinta: Kristi yo à si ingbinta yi.

9:33 Kye zizo Ishaya 8:14; 28:16.