11
Abachi à na wre ku ani Israila ba
Ingga so da ki imba, Abachi à si kà anishirr ama ba hen. Ingga ki itu imungga, ingga su uvuvurr ingri a anu Israila, uhunhan ku Ibrayi, nu uga ku Benyami. Abachi à si kà anishirr ama ba nggo a hla ba zhi ni ime̱me̱ yi nggo à na ingbingbru yi hen. Imba hi inkindirr yi nggo a charr nu Angbamvu ka Abachi ka nggo Iliya à tsi ku ango ni itu i Israila. A da di, “Atiko, anishirr ba Israila a ngɨ abi kpa are amuwa ba, na turr akikre ka ito muwa ka kahre, uwa si ingga yo na nkpamu i se ma, aba a ko zha anko a ngu ingga mi meme.” Abachi à ddu ma di, “Ingga zu anishirr amungga ba ukrɨ tangba nggo a nise kuttu na barr Baal, wanggo nggo anishirr a yo ma da a sa ábáchí, uwa si sa Abachi hen.” Uwa si anko ama yo ziza nggo, Abachi à na wre ku ani Israila ba na hla abanu ntsɨ zu. Abachi à hla abama ku uzizi umaku mu na si na ku inkindirr izizi nggo aba na mu hen. Na ka di Abachi a hla anishirr ba ku inkindirr yi nggo a na mu, meme nggo ihla ima yi i ka si si ihla ijiji mu hen.
Ure kuma u tsarr angginggi? Anishirr bu Israila ba a si hi inkindirr yi nggo a di zha hen. Anishirr ntsɨ, abangga ba nggo Abachi a hla ba nggo, aba yo a zha inkindirr yi a hi. Abanu ba a kà iwo. A charr na Angbamvu ka Abachi ka di,
“Abachi à na ba kaki arrurru.* Kye zizo Ishaya 29:10.
Bazhi na ase kama, nga na ase angga ka mi,
na na ba ki aba kreshishi,
na aba agbatu.” Kye zizo Are Ka Zizo 29:4.
Doda à charr da meme yo na angbamvu ka Abachi ka di,
“Abachi bu di iga imbarr yi si nâ ta sa azhizhi na anko nggo ta nyarr ba na aza,
wre ba bu jaku du Abachi na ba inkindirr yi nggo aba ngga so zha. 10 Abachi bu du ashishi ambarr ka ashi ibwu na kye chankarr,
na du ba a darr ugo ni iha ttuttumi.” Kye zizo Asarr 69:22-23.
11 Di ingga zhi imba, ani Israila ba a bwu uza ku nggo na ma igru yi chankarr? Iya! Ila ure imbarr yi i du Abachi à kpa abangga ba nggo a si si ani Yahuda hen ttungo. Abachi à na meme wre ku ishisha bu ki ani Israila ba. 12 Ila ure i ani Yahuda yi i gri ku ingbingbru yi aseki azizi. Inkindirr yi nggo i nado ku ani Yahuda ba i gri ku abangga ba nggo a si si ani Yahuda hen aseki azizi. Uwa a si ni ima yo ingbingbru yi i ta kpa aseki azizi mri nu nggo ani Yahuda a kaki nâ ta su nggo Abachi à zha di a bu se nggo.
Abachi a kpa abangga ba nggo a si si anu Yahuda hen ttungo
13 Ure mungga ku ziza nggo u si ni imba abangga ba nggo si si anu Yahuda hen. Nu nggo ingga si uni ko na angu ku abangga ba nggo si si anu Yahuda hen, ingga ta nggurr anke̱ nu undu ku nggo ingga so na ku nggo. 14 Ingga ta na meme du ishisha ki anishirr mungga ba ani Yahuda ba, wre ku Abachi bu kpa abanu ambarr ba ttungo. 15 Nggo Abachi à ka anu Yahuda ba na ka ku vu inkpu anishirr bi ingbingbru ba. Nggo Abachi ti yo anu Yahuda ba, i ta si nâ ta si nggo a du iku nggi i tasi. 16 Unuma ka ti murr unfonfo anu Abachi, meme nggo unfonfo wa wemi a sa Abachi. Uwa a si meme yo unuma ti ka uzhizhi ku unkunkurr a nu Abachi, anggingga i unkunkurr yi we i si i Abachi.
17 Imba nggo si si anu Yahuda hen, se nâ ta su inggingga i unkunkurr ku olivu ku nggo a ttu ku ni iko. Imba si nâ ta si inggingga ima yi nggo a mɨ yi hre, aba ku murr imba ni lo ni inkpinkpu yi, imba so kpa ambarr ka ri meme. 18 Uwa a si ni ima yo, imba bu si kye abangga ba nggo a mɨ ba ki inggingga yi kpachirr hen. Uwa ta gɨ itu da anggi? Kye du uwa su uhunhan mu meme. Uwa nggo si so vu injinja yi gri hen, a si injinja iyo i so vu uwa gri. 19 Unuma à ta da di, “Yo-o, a di mɨ inggingga yi mi glo, wre ki ingga bu mirri.” 20 Yo-o, a si meme yo. A mɨ yi glo nu nggo a kà iyo isisurr yi. Ùwà kpanye na Abachi ku ima yo du ba si murr ùwà glo hen, si ga angba du ùwà vu ba kpa ikpikpa imbarr yi hen. Na ni isisu yi. 21 Abachi a si kà ani Yahuda ba mu nggo a si nâ ta si inggingga i unkunkurr ijiji du ba a so furr hen, nggi imba i kye da a ta du imba mu i kri ko furr ifurr imba?
22 Ssu kye zizi nggo Abachi a na wre na anga ayirr wa, na kasarr na anga numa wa na si na ki irro hen. A di vri isisurr kakami na abangga ba nggo a sarr jaku na age̱ ama nggo. Uwa ta si imba, imba ti di na inkindirr yi nggo i ta du Abachi a na wre ki imba nggo, uwa a ta di na wre ki imba. Imba ti kà, Abachi a ta gye imba mi glo ma. 23 Ikikre i ure inggi i si di, ani Yahuda ba a ti kanga ni iyo isisurr na Abachi ku, uwa a taka gri ba ka ni lo ni inkla yi nggo a se nggo. Igri ba kanga si ka mri Abachi hen. 24 Imba nggo si si anu Yahuda hen, imba si nâ ta sa angga a unkunkurr ku olivu nggo u so to ni ijiji undurr a si di ssu ku ki hen. Aba a ku murr ku gri ni lo ku ichi unkunkurr ku olivu ku nggo a ttu ku na di ssu ku bi nggo. Anu Yahuda angga ba a si nâ ta si ichi unkunkurr ku nggo a ttu ku na di ssu ku bi nggo. Ivu anggingga ka nggo a tse ka ka lo ni ichi unkunkurr yi i si ta tsɨ ku Abachi hen.
Abachi a di na wre ku anishirr we
25 Amuya, inkindirr ijiji inuma nggo a di ka yi sharri ku anishirr, ingga i zha di imba bu hi yi. Imba ti hi yi imba si ta da ni isisurr di imba hi inkindirr kakami hen. Inkindirr ima inggi i si di, i kà ikpanye na Abachi i anishirr bu Israila yi i si ta so ba sese hen. Ika ikpanye yi i taka ba ttungo na ase angga ka nggo abangga ba nggo a si si anu Yahuda hen, a ta ka kpanye na Abachi ku we. 26 Ina ima yo i ta sa anko nggo Abachi a ta kpa ani Israila ba ttungo we. A charr meme yo na angbamvu ka Abachi ka di,
“Uni kpa anishirr ttungo wa a taka zhi ni igbu nu Zayo,
na taka ni nggurr ila ure i ahinhan ma bu Yakubu ba azhi.
27 Ingga i ta ba azhi angga ka na ba
nu nggo ingga taka kpurr ila ure imbarr yi zhi nggo.Ӥ Kye zizo Ishaya 59:20-21; 27:9.
28 Nu nggo ani Yahuda ba a ka Ure ku wre ku nggo, ima yo du imba i kpa ku. Uwa a su nggo Abachi a ka hla ba ki anishirr ama ba, ima yo du ba a si ku Abachi ikpikpa ima nu nggo a shi ku akiki ambarr ba azhi di a taka di si ikpikpa ima ttuttumi. 29 Abachi a ti ttu unushirr na yo ku angu, uwa a si ta ba inkindirr yi nggo a da a kasarr hen. 30 Uwa a ti si imba abangga ba nggo si si anu Yahuda hen, imba kà iwo ku Abachi ni ikuchi yi. Ziza nggo Abachi à na ki imba inkindirr izizi nu nggo ani Yahuda ba a kà iwo ma nggo. 31 Uwa a si meme yo, Anu Yahuda ba kà iwo ku Abachi, Abachi na wre ki imba nggo si si anu Yahuda hen. Ivi yi so nga nggo anu Yahuda ba taka wo ma, uwa ta na wre ba meme. 32 Abachi a na anishirr ba ki abi kri ni harr we nu nggo a kà iwo ma nggo. À na meme wre ku uwa bu tsarr ba we ina zizi ima yi.
Di inta gbyarr ku Abachi asa
33 Uzizi ku Abachi ku u si kakami, Abachi à hi inkindirr krizhizhi kakami.
Undurr ka si bre inkindirr yi nggo Abachi à du uwa à ta na nggo hen.
Unggonggo ka hi inkindirr yi nggo i du Abachi à di na aseki ka nggo à na ka?
34 Angbamvu ka Abachi ka a da meme yo di,
“Unggonggo ka hi amarr ka Atiko wa?
Unggonggo ka da ku ure?”* Kye zizo Ishaya 40:13.
35 “Unggonggo ka nu Abachi inkindirr wre ku
Abachi bu nu ma inkindirr han ma?” Kye zizo Ayuba 41:11.
36 Abachi yo à na aseki ka wemi. Uwa yo à gri aseki ka na du ka ase ni ingbingbru yi.
Di inta gbyarr ku Abachi asa ase na ase! Du yi si meme yo.

*11:8 Kye zizo Ishaya 29:10.

11:8 Kye zizo Are Ka Zizo 29:4.

11:10 Kye zizo Asarr 69:22-23.

§11:27 Kye zizo Ishaya 59:20-21; 27:9.

*11:34 Kye zizo Ishaya 40:13.

11:35 Kye zizo Ayuba 41:11.