14
Si da di abiga abanu a na ndanda hen
Imba bu kpa amuya ba nggo a nise kri kyekye ni ikpanye yi. Ni si ri anta na ba ni inkindirr yi nggo a bu kpanye na yi, ni inggi a bu si kpanye na yi hen. Ikpanye inuma i du ma à ri aseki tankpami.* Ri aseki tankpami: Are ka anu Yahuda ka a han ba ni ri ila anuma. Ani Yahuda ba a kaki abiga Kristi nggo, abanu ambarr ba a si hi di a si han aba ni ri ila inuma hen. Uwa ti si uwanggo nggo à si tsɨ ukyekye ni iga yi hen, à si di ta inina hen. Uwanggo nggo à di ri aseki tankpami, a bu si kye uwanggo nggo a di ta angbungbaki yo mre na kpa ma chirr hen. Uwanggo a di ta angbungbaki yo mre a bu si da di ini ri aseki tankpa wa a na ndanda hen. Abachi a ka kpa ini ri tankpa wa ba. Ùwà i su unggonggo ni ta da ku uvurr iko a numa da à na ndanda? A si akiko ama uwanggo à ta da ku uvurr iko wa da a na wre ka a na ndanda, wre ku a bu si na ndanda hen. Abachi à ta du ma zirr zizi.
Anishirr banu a kye di azhibarr anuma a si a zizi mri anuma. Abanu na anko a kye di ivi wemi i si ungo yirr. Unushirr a bu ku kri karrkarr na amarr ayirr. Uwanggo nggo ti kye azhibarr anuma ssu na ashishi mri anuma, uwa na meme wre ku wa bu du anishirr mu a hi inkpinkpye i Akiko amunta wa. Abangga ba nggo ti ri ila aba a nu Atiko wa mu inkpinkpye nu nggo a nyarr ku Abachi ku ila yi. Abanu nggo a kà na si ri ila yi hen, a di na meme ku Atiko wa, wre ku uwa bu nu Atiko wa inkpinkpye na a nyarr ku Abachi ku ila yi. Undurr ni inta ba a bu si so ku itu ima yo mre hen. Undurr ni inta ba a ti ttu, uwa a si ttu ku itu ima yo mre hen. Inta ti so tsitsirr, inta so ku Atiko amunta wa mu, inta ti kɨ inta i kɨ ku Atiko wa yo. Inta ti so tsitsirr, ka inta ti kɨ inta i si aba Atiko wa yo.
Kristi a ttu na gru ni ibe yi, wre ku bu si Atiko abi so tsitsirr na abi kɨ. 10 Uwa a si angginggi du imba abanu i da ku amuya amba abiga da a na ndanda, angginggi i du amba abanu ba a kpa amuya amba abiga ba chirr? Inta wemi taka kri na age̱ ka Abachi uwa a ta da ki inta undanda nu uzizi umunta ku. 11 A charr na angbamvu ka Abachi ka di, Atiko wa à da di:
“ ‘Nu nggo ingga nggo so tsitsirr, ingga i da ki imba di,
anishirr we a taka kuttu na gbyarr ki ingga asa,
na taka da ssuzzu ma di ingga yo i si Abachi.’ ” Kye zizo Ishaya 45:23.
12 Meme nggo, inta na yiyirr taka ku bre ku Abachi inkindirr yi nggo inta i na, angginggi i di inta na yi.
Si du uzumbirr uniga à la ure hen
13 Meme nggo, inta bu ba ttungo ni di da abanu à la ure. Iya, inta bu ba ni isisurr munta di inta i si ta na inkindirr inggi nggo i ta du uzumbirr uniga à jaku ni la ure hen. 14 Iga Atiko Yesu imungga yi i du ingga i hi zizi mi di ila inuma i si si na ankizhi hen. Unushirr nggo a ti kpanye ni isisurr ima di ila inuma i si na ankizhi, ila yi i ta kaki ku na ankizhi meme yo. 15 Uwa ti du uzumbirr a la ure ni itu inkindirr inuma nggo uwa ri yi nggo, inkindirr yi nggo uwa i na i di inta i hi du uwa i si kpanye nu uzumbirr wa ku zizo hen. Si du ila yi nggo uwa ri yi, i du unushirr wanggo Kristi a ni ttu ku, a jaku hen. 16 Inkindirr inggi nggo ùwà ba ni isisurr imuwa di i wre, si du abanu a kye yi di i si ndanda hen. 17 Are ka ittu i Abachi yi a si sa are ki iri ni iso hen, a si are ka izirr zizi na age̱ ka Abachi, tuku isu isisurr, inyarr inggi nggo Izhi Iwre yi i di ni nggo. 18 Undurr wanggo nggo ti ga Kristi meme, Abachi di nyarr ma kakami, anishirr a di kpanye na ku.
19 Ni ima yo, inta bu di zha i so zizi na anishirr ba. Ni na inkindirr inggi yi nggo i ta du anishirr a kri kyekye ni iga imbarr yi. 20 Si du undu ku Abachi ku na ki ndanda nu nggo ùwà ri ila tankpami hen. Ila wemi si i ri, inuma i ti ta du undurr a la ure ùwà bu si ri yi hen. 21 Inkindirr inggi nggo i wre ùwà bu na inggi i si di, si ta inina, ni so ahi, ni na inkindirr numa nanka nggo i ta du uzumbirr uniga à la ure hen.
22 Inkindirr yi nggo amarr amuwa a da ku ùwà ni itu i aseki angga ka ùwà bu su ure umuwa tuku Abachi mre. Ùwà ti na zizi ni kpanye ni inkindirr yi nggo ùwà na yi, isisurr muwa i ti si da ku ùwà di inkindirr yi nggo ùwà na yi i si si ndanda hen, Abachi ta yo ku ùwà angu ka iwre. 23 Ùwà ti ri inkindirr ni isisurr iha, i si ila ure ni itu yi nggo ùwà si kpanye ni inkindirr yi nggo ùwà na hen. Inkindirr inggi nggo ùwà ti na yi sama ni ikpanye na yi, uwa si ila ure.

*14:2 Ri aseki tankpami: Are ka anu Yahuda ka a han ba ni ri ila anuma. Ani Yahuda ba a kaki abiga Kristi nggo, abanu ambarr ba a si hi di a si han aba ni ri ila inuma hen.

14:11 Kye zizo Ishaya 45:23.