16
Bulu à chi abiga abanu nu Roma
Ingga so da ki imba du uvayirr amunta uniga Fibi, nggo di na ku Abachi undu ni igbu nu Kenkriya, a si unushirr uzizi. Kpa ma na ango aha nâ ta si nggo anishirr ba Abachi a di hru ikpa yi nggo. A si unushirr a Abachi. Nu ma inkindirr inggi yi nggo a ti zha ni imba ba nggo. Uwa mi a na wre ku anishirr shishemi kye ni ingga mi.
Chi ki ingga anu Priskila tuku Akila nggo a di na undu ku Yesu Kristi ku ni ingga ku nggo. Na ba di a ti si ittu mi aba a si ta kru hen. Ingga nyarr ba kakami. A si si ingga mu i nyarr ba na nkpamu hen, abiga ba na aki ka nggurr bi ka Abachi wemi nggo a si si ani Yahuda hen, aba mi a so nyarr ba.
Chi ki ingga abiga ba nggo a di nggurr bi ni iko i nu Priskila yi nggo.
Chi ki ingga ukpamu Ipanetu. Uwa yo à kpa Kristi ni ime̱me̱ yi na anga ka Asiya ka.
Chi Maryamu, nggo a na ki imba undu kakami nggo.
Chi anu Androniku tuku Juniya, aba mi a si ani Yahuda nâ ta si ingga na kri ni iharr yi ni ingga ku. Abi ko na angu ba a kye ba ssu na ango kakami, na kpa Kristi kuchi na du ingga.
Ingga chi Ampilatu, ukpamu na Atiko wa ku.
Chi Urrbanu, ukpamu nu undu ku Kristi, tuku ukpamu uniga Sitaki.
10 Chi Apele nggo à kri ngbangba ni yo itu ma yi nu Kristi ku.
Chi abi iko bu Arristobulu.
11 Chi Hirrodiyo, uzumburr ani Yahuda.
Ni chi amuya abiga ba ni iko i Nasiso.
12 Chi ki ingga Trifaniya tuku Trifosa, nggo a so na ku Atiko wa undu kakami nggo.
Ni chi ukpamu uniga Pasi, nggo a ka na ku Atiko wa undu kakami ba.
13 Chi ki ingga Rufo nggo Atiko wa à hla ki ama nggo, tuku ayirr wa nggo à hru ingga nâ ti ingga i su ku uzuma mu nggo.
14 Chi ki ingga Asinkritu, Filego, Hemisi, Patroba, Hema, na amuya abiga abanu ba nggo a si na ba nggo.
15 Chi Filologu tuku Juliya, ni chi Nerru tuku uvayirr ama wa, ni chi Olimpa na anishirr ba Abachi ba wemi, nggo a si na ba nggo.
16 Vu ango gri ni chi ikpa kakami.
Abiga Kristi ba we nggo se ni ingga ku a ko chi imba.
Bulu a da ku abiga ba nu Roma inkindirr yi nggo a bu na yi nggo
17 Ingga tsi ki imba ango amuya abiga imba so di surr ashishi na abangga ba nggo a di na na di imba i tsɨ ki na nkanka na du abiga ba a ga anko anuma mu. Anishirr angga ba nggo a kri azanyirr ni itsarr yi nggo a tsarr imba nggo, imba bu si chi ki ywhiywhirr na ba hen. 18 Abi di na aseki akama a si si abi zi Atiko amunta wa, Yesu Kristi hen. Abama a so di zha ku atu ambarr mu aseki. Anishirr abama a di ddu are azizi nggo a wre iwo na atu na di re anishirr angga ba nggo a si hi ure ku kakami hen na ka isisurr sarr ba. 19 Anishirr a wo ikri imba yi ni iga yi kago. Ima i di ingga i nyarr ki imba kakami. Ingga ni ko zha di imba bu hi inkindirr yi nggo i si i wre nggo. Ni bu si si abi la ure na aseki angga ka nggo a si ka wurr hen.
20 A ji ntsɨ, Abachi nggo à di ni iso isu, a ta cha Isheta na aza na ta ni imba ukyekye ni itu ima yi.
Ingga so barr di uzizi ku Atiko munta Yesu ku bu so ki imba.
21 Akpambirr nu undu amba wa, Timoti a so chi imba. Anu Lukiyu tuku Jaso, tuku Sosipata, aba mi a si ani Yahuda na so chi imba meme.
22 Ingga, Tarrtiyu, nggo à charr ungbamvu unggo ku, à so chi imba ni isa i Atiko wa.
23 Gayu, nggo ingga i so ni iko ima yi, uwa à di kpa abiga we ni iko ima yi, à so chi imba.
Irrasitu, uni zu inklo ni ìgbù wa, tuku uzayirr amunta wa ni iga yi Kwarrtu a so chi imba. [ 24 Abachi à bu du uzizi umaku u so ni imba ba we. Du yi si meme yo. ]
Ni ikikre yi Bulu a barr Abachi
25 Di inta gbyarr ku Abachi asa. Uwa yo ta di imba kri kyekye ni kpanye imba yi. Ingga i da meme yo nu ure ku nggo ingga i di re ku anishirr nggo. Ure ku wre ku nggo u si ni itu i Yesu Kristi nggo. Uwanggo yo a si inkindirr yi nggo ure ku nggo a sha ku sharri ku anishirr na asese ka u da nggo. 26 Ziza nggo a bwu ku anishirr ure ujiji kuma na angbamvu ka abi kpa are ka Abachi ka, tuku nu nggo Abachi uni so sese wa a da di anishirr bi ingbingbru ba we a bu hi, wre ba bu wo ma na yo isisurr na ku.
27 Inta bu gbyarr ku Abachi asa ase na ase. Abachi nggo, uwa yo na nkpama à si ukrizhizhi, Inta bu gbyarr ku asa. Inta bu na meme ni itu inkindirr yi nggo Yesu Kristi a na yi nggo. Du yi si meme yo.