2
Bulusúm Mbla
Ɩtɔ́á ndedunká ánɩ́ mlɩgyánkpa bwɛ gyí, mlɩkokoli Bulu ahá fɛ́ɛ́ nwunsʋ, amlɩbɔ mpáɩ ha amʋ́. Mlɩkʋlɩ Bulu atɔ́ há amʋ́, amlɩda mʋ ɩpán ɔhagyíɔha nwunsʋ. Ilehián ánɩ́ mlɔ́bwɛ mʋ́ alɩ há awíe pʋ́ ahandɛ ɛ́, mɛ́nɩ asʋtɔ bólwií anɩ, abétsiá iwilwiitɔ, atalɩ sum Bulu ɔkpagyíɔkpasʋ. Ɩ́nɩ bʋ́ʋ alɛ́, anɩ Nkpa Ɔhɔ́pʋ Bulu tekle nɩ. Tsúfɛ́ odekléá ɔbɔ́hɔ ahá fɛ́ɛ́ nkpa, mɛ́nɩ bɛ́bɩ ɔnɔkwalɩ amʋ. Bulu ɔkʋkʋ́nʋ́ ɔkʋlɛ bʋ ɩnʋ. Nsɩnɛ́ ɔlapʋ́ ɔkʋlɛ pɛ́ ɛ́ bʋ Bulu mʋa anyánkpʋ́sa nsɩnɛ́. Mʋgyí Kristo Yesu, ogyi nyankpʋsa amʋ. Mʋlési mʋ nkpa há pʋ́hɔ ahá fɛ́ɛ́ nkpa. Asʋ́n ánfɩ Bulu lɔ́pʋhá ɔyɩ́ fɛ́ɛ́ mʋ́ brɛ́ wankláántɔ́ nɩ. Ɔnɔkwalɩ ndɛ mlɩ bláa, mmɛdɛ́ afunu wa. Ɩ́nɩ sʋ́ Bulu lɛ́lɛ mɩ́ ɔbɛ́ɛ, mbwɛ́ɛ mʋ asʋ́n ɔkan ɔdapʋ́, mʋ sumbí ɔyɔpʋ́ pʋ́ osunápʋ́ ha ahá ánɩ́ bʋmegyi Yudafɔ, mɩ́ ambla amʋ́ ɔnɔkwalɩ asʋ́n tsú Yesusʋ hógyi ɩwɩ nɩ́.
Ndekléá ɔpasua kugyíkʋtɔ á, ayin ánɩ́ amʋ́ ɩwɩ lɛtɩn bʋtsúu ɩbɩ fʋa bɔ mpáɩ. Ɔblɔ́ ntɛ́ɛ nwɛ́ɛngyí mátsiá amʋ́tɔ́. Atsɩ ámʋ ɛ́ bʋdɩ́da tati ɔkpa wankláánsʋ́. Amʋ́ atɔ dɩdáhɛ́ máwɔ ansíbi. Bʋmádʋn imi bwɛ, wá sika atɔ́, dɩ́dá atatiá ɩbʋ ibíá dʋbɩ. 10 Atsɩá bɛɛ bʋtenyá Bulu ifú bʋbwɛ́ɛ yilé. Mʋ́ ɔbɛ́ha bɔ́wa akɩ́lɛ nɩ. 11 Ilehián ánɩ́ bétsiá asɩ díín, ba ɩwɩasɩ súan atɔ́. 12 Mmɔkʋ́há atsɩ ɔkpa mbɛ́ɛ, bʋsúna ayin atɔ́, ntɛ́ɛ bʋgyíi ayinsʋ. Mboún bʋtsía díín. 13 Tsúfɛ́ Adam Bulu légyankpá bwɛ́ asa ɔlɔbwɛ Hawa. 14 Megyí Adam ɛ́ Satan lɛ́mlɛ́, mboún Hawa ɔlɛmlɛ́, ɔlɔkʋsʋ́ lɩ́ɩ́ Bulu mblasʋ. 15 Támɛ Bulu ɔbɔ́hɔ ɔtsɩ nkpa tsʋn ɩkwɩ́ɩsʋ.* Tsʋn ɩkwɩɩ́sʋ, ntɛ́ɛ Tsʋn mʋ abi kwɩɩ́hɛ́sʋ. Idesuná ánɩ́ Tsʋn obíá ɔtsɩ ámʋ ɔbɔ́kwɩɩ́sʋ, ntɛ́ɛ tsʋn Yesu ɩkwɩ́ɩsʋ. Nɩ́ ɔlɛtalɩ́ kɩ́tá mʋ hógyi pʋ́ mʋ abadwɛtɔ, ɔlɛha mʋ ɩwɩ lɛtɩn, oletsiá nkpa ɛ́ wankláán.

*2:15 Tsʋn ɩkwɩɩ́sʋ, ntɛ́ɛ Tsʋn mʋ abi kwɩɩ́hɛ́sʋ. Idesuná ánɩ́ Tsʋn obíá ɔtsɩ ámʋ ɔbɔ́kwɩɩ́sʋ, ntɛ́ɛ tsʋn Yesu ɩkwɩ́ɩsʋ.