3
Anɩ Wíe Ɔbákɛ
Mɩ́ apíó adwɛpʋ́, ɩ́nɩ gyí ɔwʋlʋ́ nyɔɔsɩá ndɛwanlɩ́n sɩ́sɩ́ mlɩ nɩ́. Ndɛpʋ nwʋlʋ́ anyɔ ánfɩ káɩ́n mlɩ, mɛ́nɩ mlɔ́gywɩɩ́n mʋ́ ɩwɩ wankláán. Ndekléá mlɩkáɩn asʋ́n ámʋ́ʋ́ Bulu ɔnɔ́sʋ́ atɔɩ́pʋ́ wankɩ́hɛ́ amʋ bɛblɩ́ yáɩ́ ámʋsʋ. Mlɩkaɩn anɩ Wíe, ogyi anɩ Ɔlɛpʋ́ Yesu Kristo mbla ámʋ́ʋ́ ɔlɔtsʋn mʋ sumbí ayɔpʋ́sʋ́ wá há mlɩ ámʋsʋ. 3-4 Gyankpapʋ a, ndekléá nɛ́kaɩ́n mlɩ ánɩ́ nkɛ tráhɛ amʋtɔ á, ahinlá abwɛpʋ́ akʋ bóbuo amʋ́ onutó ɔwɔ́lɩ laláhɛ. Bɔ́mɔsɩ́ mlɩ, fɩ́tɛ́ mlɩ bɛɛ, “Yɛ́ɛ Yesu lɛ́blɩ́ yáɩ́ ɔbɛ́ɛ, mɛ́layínkí bá a? Mʋ́ nkɩ mʋ mɛ́? Tsú anɩ anáin lowu brɛ́sʋ́ ɔpá á, tɔtɔɔtɔ mɔ́kʋ́tsɛ. Alɩ ámʋ́ʋ́ ilenya igyi ámʋ nɩ.” Bakɩ ansɩ́ tan ánɩ́ ɔnɔ́ Bulu lɔ́pʋblɩ́ asʋ́n bɩ́mbɩ́ ámʋ, ɔsʋ́ mʋ́a asɩ lɛlɩn, ɔsʋlʋ́ʋ lɛdalɩ tsu ntsutso. Ntsu ɛ́ ɔlɔpʋbwɛ́ mʋ́. Ntsu kɛ́n ɔlɛha ɩlɔbʋlá yíntá bɩ́mbɩ́ ɔyɩ́ ámʋ. Ɔnɔ́ ámʋ kɛ́n ɔlɛtrá pʋblɩ́ ánɩ́ ɔsʋ́ mʋ́a asɩ ánfɩ mʋ́ ibétsiá yɔ́fʋn ɛkɛá obégyi ahá ámʋ́ʋ́ bʋtamanyá mʋ ifú ámʋ asʋ́n, pʋ́ ogyá hɩ́ tógyítɔ́.
Támɛ apíó adwɛpʋ́, mlɩmátan ɩ́nɩ mʋ́sʋ́. Ɛkɛwʋ́lɛ igyi fɛ́ nfí-ɔpɩ́m, nfí-ɔpɩ́m ɛ́ igyi fɛ́ ɛkɛwʋ́lɛ anɩ Wíe ansɩ́tɔ́. Ahá bʋkɩ bɛɛ, Bulu tesi tsiá tɔ́á alahɩ́ɛ́á ɔbɔ́bwɛsʋ. Megyí alɩ ígyi, mboún klʋn otenyá há mlɩ; mɛ́nɩ ɔhagyíɔha ɔbɛ́damlí klʋntɔ sí lakpan bwɛ, tsúfɛ́ omedékléá ɔhaa ɔbɔ́fwɩ.
10 Támɛ anɩ Wíe ɔbákɛ amʋ ibófwie ahátɔ, fɛ́ alɩá owikplu tofwíé ɔhatɔ. Ɛkɛ ámʋ a, ɔsʋ́sʋ́ bɔ́sʋrá okitikíti kʋ́klʋ́klʋ́ʋ́ ŋa. Ogyá bɛ́ŋlaɩ́n ntobíá ɔlɔpʋbwɛ́ ɔsʋ́ mʋ́a asɩ fɛ́ɛ́. Ɔsʋlʋ́ʋ mʋ́a mʋ́sʋ́ atɔ́ ɛ́ fɛ́ɛ́ bɔ́hɔ plɩ́plɩ́plɩ́plɩ́. 11 Ɩ́nɩá lɛ́lɛ́ Bulu obéyintá ɔyɩ́tɔ́ atɔ́ fɛ́ɛ́ alɩ á, tsiátɔ́ mɔmʋ ilehián ánɩ́ mlɔ́pʋtsíá, ibégyi Bulu ansɩ́? Ilehián ánɩ́ mlɩ ɩwɩ bɛ́tɩn, mlósúm Bulu. 12 Mlɩtsia tsiátɔ́ anfɩ pʋkɩ ɔkpa ha Kristo ɔbákɛ amʋ, amlɩha mʋ́ ɩkɔsɩ ba. Bulu ɔbɔ́pʋ ogyá hɩ́ tógyítɔ́ ɔsʋ́sʋ́ ɛkɛ ámʋ. Mʋ́ okunkúu ɛ́ ɩbɛ́ŋlaɩ́n ɩnʋ atɔ́ fɛ́ɛ́. 13 Támɛ Bulu lɛ́hɩɛ ánɩ́ ɔbɔ́bwɛ ɔsʋ́ mʋ́a asɩ pɔpwɛ há anɩ. Ɔtɩ́nɛ́á ahá ánɩ́ amʋ́ asʋ́n da ɔkpa bétsiá. Mʋ́ anɩgyó nɩ́.
14 Mʋ́ sʋ apíó adwɛpʋ́, ɩ́nɩá mlɩgyó ɩ́nɩ sʋ á, mlɩyɩrɩ ɩwɩ amlɩtsia tsiátɔ́á mʋ́ ɩwɩ lɛtɩn, ɔlala méetsiá mlɩ ɩwɩ Bulu ansɩ́tɔ́, mɛ́nɩ iwilwii bétsiá mlɩa mʋnyɔ nsɩnɛ́. 15 Mlɩmátan ánɩ́ ahá nkpahɔ́ɔ sʋ́ anɩ Wíe dɛ́ ɩklʋn nya, fɛ́ alɩá anɩ píó ɔdwɛpʋ́ Paulo lɔ́pʋ nyánsa ánɩ́ Bulu lɛ́ha mʋ wánlɩ́n asʋ́n ánfɩ kɛ́n sɩ́sɩ́ mlɩ. 16 Asʋ́n ánfɩ aná ɩwɩ ɔlɔtɔɩ́ tsú mʋ nwʋlʋ́ fɛ́ɛ́tɔ́ nɩ. Támɛ mʋ asʋ́n ámʋ ɩkʋ asɩnu bʋ ɔnlɩn. Mʋ́ sʋ ahá ánɩ́ bʋtamakásɩ́ tɔtɔ pʋ́ ahá ánɩ́ amʋ́ hogyi mɛlɩ́ɩ́ tsukʋlɛ bʋtɛdámlí Paulo asʋ́n ámʋ, fɛ́ alɩ ámʋ́ʋ́ bʋtɛdámlí Bulu asʋn wanlɩ́nhɛ́ bun amʋ. Mʋ́ ɔbɛ́ha Bulu ɔbɛ́hɩ amʋ́ nɩ́.
17 Támɛ apíó adwɛpʋ́, ɩ́nɩá mlɩyin mʋ́ alɩ sʋ á, ndɛ mlɩ ɔlá da yáɩ́. Mlɩdɩnka ansɩ́ ɩwɩsʋ, mɛ́nɩ ahá ánfɩ bʋtamagyi mblasʋ ánfɩ bʋmɔ́ɔpʋ amʋ́ atosunáhɛ́ laláhɛ amʋ bɛmlɛ́ mlɩ, amlɩdɩda. 18 Mboún mlɩyɔ mʋ́sʋ́, mɛ́nɩ anɩ Wíe pʋ́ anɩ Ɔlɛpʋ́ Yesu Kristo awɩtɔlɛ pʋ́ mʋ bɩ bómoní mlɩtɔ. Numnyam ɩbwɛ́ɛ mʋ klɛ tsú séi pʋ́ya brɛ́ fɛ́ɛ́tɔ́! Amen.