Ɔwʋlʋ́ Nyɔɔsɩá Paulo Lɔ́wanlɩ́n Sɩ́sɩ́
Tesalonikafɔ
1
Mɩ́ Paulo pʋ́ Silwano mʋa Timoteo dɛ́ ɔwʋlʋ́ ánfɩ wanlɩ́n sɩ́sɩ́ ɔpasua ánɩ́ ɩbʋ Tesalonika wúlutɔ, mlɩgyí anɩ Sɩ́ Bulu mʋa anɩ Wíe Yesu Kristo klɛ́.
Anɩ Sɩ́ Bulu mʋa anɩ Wíe Yesu Kristo bʋgyíi mlɩ bʋalɛ, abʋha mlɩ iwilwii.
Ɩpánda
Apíó, ilehián ánɩ́ abɛ́da Bulu ɩpán mlɩ nwunsʋ brégyíbrɛ́. Tsúfɛ́ mlɩdɛ́dáan hógyitɔ tsɩ́a. Ɔdwɛá mlɩbʋ ha aba ɛ́ demoní tsɩ́a. Mʋ́ sʋ anɩtɔpʋ́ mlɩ tsú ɩwɩ Bulu ɔpasua kugyíkʋ ansɩ́tɔ́; mlɩ nsiwa pʋ́ hógyiá ɩbʋ mlɩtɔ, bʋdɩn mlɩsʋ, ɩsɔ́kɩ dɛ́ mlɩ tʋ, mlɩlatomi sʋ.
Ɩ́nɩ dɛ́lɛ súná ánɩ́ Bulu asʋ́ngyí da ɔkpa. Tsúfɛ́ obótsu mlɩ ánɩ́ mlɩlafʋn ha mʋ iwíegyí ámʋ́ʋ́ mlɩdɛ́ ipian wúun mʋ́ sʋ ámʋtɔ yɔ. Ɔnɔkwalɩpʋ Bulu gyí. Ɔbɛ́ka ahá ámʋ́ʋ́ bʋdɛ mlɩ ɩwɩɔsɩntɔ wa ámʋ akɔ. Ɔbɛ́ha ɩwɩ bólwií anɩa mlɩ ánɩ́ mlɩdɛ́ ɩwɩɔsɩn wúun, ɛkɛ ámʋ́ʋ́ anɩ Wíe Yesu ɔbɛ́kplɩ́ tsú ɔsʋ́sʋ́ bɛlɛ ɩwɩ ɔwan mʋa mʋ abɔpʋ atúmipʋ amʋ. Ogya plɛnplɛntɔ ɔbɛ́ba bɛbɩtɩ́ ahá ámʋ́ʋ́ bʋmeyín Bulu* Bʋmeyín Bulu, tsúfɛ́ bʋmɛbɩ mʋ. ámʋ ɩsʋ. Tsúfɛ́ bʋtamapʋ́ anɩ Wíe Yesu ɩwɩ asʋn wankláán ámʋ bwɛ́ tɔtɔ. Amʋ́ ɩsʋbɩtɩ́ gyí, amʋ́a anɩ Wíenyɔ nsɩnɛ́ bɔ́wa ɩfɔ́, mʋ túmi mɔ́ɔwankɩ́ wʋ́lɩ́ amʋ́sʋ́, obéyintá amʋ́ brɛ́ fɛ́ɛ́tɔ́. 10 Ɩsʋbɩtɩ́ ánfɩ ɩbɛ́ba ɛkɛ ámʋ́ʋ́ ɔbɛ́ba, Bulu ɔbɔ́wa mʋ numnyam aha wankɩ́hɛ́ ansɩ́tɔ́. Ifú bɛ́kɩtá ahógyipʋ. Mlɩ ɛ́ mlétsiá amʋ́tɔ́, tsúfɛ́ mlɩlɔ́hɔ mʋ ɩwɩ adánsɩɛ ámʋ́ʋ́ anɩlégyí suná mlɩ ámʋsʋ gyi.
11 Mʋ́ sʋ anɩtɔbɔ́ mpáɩ há mlɩ anɩaa, Bulu ɔhá amlɩfʋn nkpa ámʋ́ʋ́ ɔlɛtɩ mlɩ ɔbɛ́ɛ, mlɩbétsiá ámʋtɔ. Mʋ túmi ɩháa amlɩtalɩ bwɛ yilé ánɩ́ mlɩdékléá mlɔ́bwɛ, pʋmɔ mlɩ hógyi agyʋ́má ɔnɔ́. 12 Nɩ́ mlɛtálɩ́ bwɛ́ ɩ́nɩ á, mlɩ sʋ ahá bɔ́pʋ numnyam há anɩ Wíe Yesu, mʋ ɛ́ ɔbɔ́wa mlɩ numnyam; fɛ́ alɩ ámʋ́ʋ́ anɩ Sɩ́ Bulu mʋa anɩ Wíe Yesu Kristo awɩtɔlɛ gyí ámʋ.

*1:8 Bʋmeyín Bulu, tsúfɛ́ bʋmɛbɩ mʋ.