2
Ɩsá Ɔkɔpʋ́ Wankláán
Ɩ́nɩ sʋ mɩ́ bí, ha Bulu awɩtɔlɛ amʋ́ʋ́ ɔlɔpʋtsʋn Kristo Yesusʋ ámʋ ɩwa fʋ́ ɔwʋnlɩ́n. Pʋ asʋ́n ámʋ́ʋ́ nɛblɩ́, fonu ahá tsɔtsɔɔtsɔ ansɩ́tɔ́ ámʋ wa ahá ánɩ́ bʋbʋ ɔnɔkwalɩ ɩbɩtɔ, mɛ́nɩ amʋ́ ɛ́ bɛ́talɩ́ súná aha bambá.
Tomi afʋwun ɩwɩɔsɩn ámʋ́ʋ́ anɩdéwúun amʋ, fɛ́ Kristo Yesu ɩsá ɔkɔpʋ́ wankláán. Ɩsá ɔkɔpʋ́ ɔkʋkʋ tamatráa kɩ ɔma, tsúfɛ́ odekléá obégyi mʋ ɔhandɛ ansɩ́. Alɩ kɛ́n ɔsrɩ́ɩ otsiípʋ́ ɔkʋkʋ tamanyá ɩsʋgyí atokiehɛ́, nkɛ́tɩ alagyi ɔsrɩ́ɩ amʋ mblasʋ nɩ́. Ɔdɔtɔpʋá ɔbʋ nsi tégyankpá dá atɔ pɔpwɛ ɔnɔ́. Gywɩɩn asʋ́n ánfɩ nabláa fʋ́ ánfɩ ɩwɩ. Anɩ Wíe ɛ́ ɔbɛ́ha fónu mʋ́ fɛ́ɛ́ asɩ.
Kaɩn Yesu Kristo, Owíe Dawid mʋ na ámʋsʋ. Mʋ Bulu lɔ́kʋsʋ́a tsu afúlitɔ. Mʋ́gyí asʋn wankláán ámʋ́ʋ́ ndɛblɩ́ ámʋ nɩ. Asʋ́n ánfɩ sʋ́ ndɛ ɩwɩɔsɩn wúun, bawá mɩ́ ɩkan fɛ́ lalahɛ ɔbwɛpʋ́ nɩ́. Támɛ bʋmɔkʋ́wá Bulu asʋ́n ámʋ mʋ́ ɩkan. 10 Ahá ámʋ́ʋ́ Bulu lalɛ́ ámʋ sʋ natomi ɔkpagyíɔkpasʋ ndɛ ɩwɩɔsɩn wúun, mɛ́nɩ Bulu ɔbɔ́tsʋn Kristo Yesusʋ hɔ amʋ́ nkpa, amʋ́ ɩbɩ bɛ́da numnyam amʋ́ʋ́ ɩtamatá ámʋ. 11 Asʋ́n ánfɩ bʋ mʋ́tɔ́.
“Nɩ́ anɩa mʋnyɔ awú á,
anɩa mʋnyɔ obétsiá nkpa.
12 Nɩ́ atomi wun ɩwɩɔsɩn á,
anɩa mʋnyɔ abégyi iwíe.
Nɩ́ akíná mʋ a,
mʋ ɛ́ obékiná anɩ.
13 Nɩ́ anɩmá ɔnɔkwalɩ a,
mʋ mʋ́ á, ɔnɔkwalɩpʋ ogyi,
tsúfɛ́ ɔtamatú atsʋnɔ́ tswɩ, lápʋ́ mʋ ɔdandʋ tsú mʋ́ ɛkɛkɛɛkɛ.”
Agyʋ́má Ɔyɔpʋ́á Olegyi Bulu Ansɩ́
14 Tsia kaɩn amʋ́ asʋ́n ánfɩ. Tɔɩ kpla amʋ́ Bulu ansɩ́tɔ́ fɛɛ, bʋmátsiá trɛ́ asʋ́nsʋ́. Labi kʋkʋ ɩma mʋ́tɔ́, tsúfɛ́ mʋ́ odu abwɛpʋ́ bʋtɛhɩ́. 15 Bɔ mbɔ́dɩ́ afʋhɔ ɩdá Bulu ansɩ́tɔ́, fɛ́ agyʋ́má ɔyɔpʋ́á mʋ agyʋ́má ma mʋ pɛ́lɩ, otosúná ɔnɔkwalɩ asʋ́n ámʋ wankláán. 16 Asʋ́n ánɩ́ ɩma asɩ, imosuná Bulusúm mádalɩ fʋ́ ɔnɔ́, tsúfɛ́ ɩtɛhá ɔha mʋa Bulunyɔ nsɩnɛ́ tɔwá ɩfɔ́. 17 Alɩ ámʋ́ʋ́ ɔlɔ tɛklɛ́ɩ́ ámʋ a, alɩ́ asʋ́n ánfɩ ablɩ́pʋ́ asʋ́n ɛ́ tɛklɛ́ɩ́ nɩ́. Amʋ́ akʋ gyí Himeneo mʋa Fileto. 18 Bafwɩ́ dalɩ ɔnɔkwalɩ ɔkpa ámʋsʋ yɔ́ bʋdɛblɩ́ bɛɛ, kʋsʋ́ tsú afúlitɔ laba bɔtsʋn, bʋdɛ akʋ hógyi yintá. 19 Támɛ ntswɩasɩ ámʋ́ʋ́ Bulu lɔ́wa há hógyi amʋ ɩlɩɩ́ kínkíínkín. Asʋ́n ánɩ́ bɔwanlɩ́n dɩ́nká ntswɩasɩ ámʋsʋ gyí, “Anɩ Wíe yin ahá ánɩ́ bʋgyi mʋ klɛ.” Nyɔɔsɩ ɛ́ gyí, “Ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔtɛtɩ́ mʋ ɩwɩ ɔbɛ́ɛ Okristoyin a, osíi lalahɛ bwɛ.”
20 Megyí sika pɛpɛ mʋ́a sika futútú atɔ́ pɛ́ tetsíá wóyí yílétɔ́. Oyí mʋ́a ɩsɩ atɔ́ ɛ́ tetsíá ɩnʋ. Bʋtobú ɩkʋ dʋn kʋ. 21 Nɩ́ ɔkʋ ɔlɛ́ mʋ ɩwɩ lɛ́ lalahɛbwɛtɔ á, Bulu tɛlɛ́ mʋ́ yáɩ́. Alabwɛ́ ɔhá ánɩ́ alasí ɩwɩ há, ɔbʋ labi, mʋ Wie Bulu ɔbɔ́pʋ mʋ gyi gyʋma wankláán kugyíkʋ. 22 Ɩ́nɩ sʋ lɛ fʋ́ ɩwɩ tsu nyasubi mʋ́a mbitebí mbagyítɔ. Fówun fʋ́a ahá ámʋ́ʋ́ bʋtɔpʋ́ ɩklʋn wankɩ́hɛ́ kpólí Bulu ámʋ ansɩ́ bɛ́dɩnká yilébwɛ, hógyi, ɔdwɛ pʋ́ iwilwiisʋ. 23 Lɛ fʋ́ ɩwɩ tsu nwɛ́ɛngyí ánɩ́ ɩma labi, ɩtɔ wankláán kʋkʋ mɛ́ɛdalɩ tsu mʋ́tɔ́tɔ́, tsúfɛ́ fʋyin ánɩ́ ɩtrɛ́ pɛ́ ɩtɛtɩ́. 24 Ɩma alɛá anɩ Wíe osúmpʋ́ ɔbɔ́bwɛ ɔtrɛ́pʋ́. Mboún ilehián ánɩ́ ɔbɔ́wa awɩtɔlɛ há ɔhagyíɔha, ɔbɔ́bwɛ osunápʋ́ wankláán, otenyá klʋn há ahá ánɩ́ amʋ́ asʋ́n bʋ ɔnlɩn. 25 Ilehián ánɩ́ obénya klʋn tɔ́ɩ́ kplá ahá ánɩ́ bʋtɔkʋ́sʋ́ lɩ́ɩ́ Bulu asʋ́n ámʋsʋ. Fíalɩ Bulu obówun amʋ́ nwɛ, há amʋ́ bɛ́damlí klʋntɔ, bɩ́ ɔnɔkwalɩ amʋ, 26 ɩha amʋ́ ansɩ́ ɩba asɩ. Fíalɩ ɩbɛ́ha amʋ́ bɛ́dalɩ tsu Ɔbʋnsám amʋ́ʋ́ ɔbɛ́ɛ bʋgyíi mʋ asʋ́nsʋ́, abʋbwɛ mʋ apɛ́ ámʋ ayibitɔ.