Sumbí Ayɔpʋ́ Ámʋ
Gyumagyihɛ
1
Mɩ́ wíé Tiofilo,
Mɩ́ Luka dɛ́ ɔwʋlʋ́ ánfɩ wanlɩ́n sɩ́sɩ́ fʋ́. Mɩ́ ɔwʋlʋ́ gyankpapʋ amʋtɔ á, nɔwanlɩ́n Yesu atɔ bwɛhɛ́ pʋ́ mʋ atosunáhɛ́ fɛ́ɛ́; tsú brɛ́á olefi mʋ agyʋ́má asɩ, bɔfʋn ɛkɛá Bulu lótsu mʋ ya ɔsʋ́sʋ́. Asa Bulu lótsu mʋ nátɩ́ á, ɔlɔtsʋn Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ túmitɔ bláa ahá ámʋ́ʋ́ ɔlɛlɛ ɔbɛ́ɛ, bʋbwɛ́ɛ mʋ sumbí ayɔpʋ́ ámʋ tɔ́á bʋbwɛ́ɛ. Mʋ ɩwɩɔsɩn wúun pʋ́ mʋ lowu ɔma a, oletsiá lɛ́ ɩwɩ ɔwan ɔkpa ɔtsan-ɔtsansʋ súná amʋ́, pʋ́súná ánɩ́ lɛ́lɛ́ otsie nkpa nkɛ adʋana ánɩ́ ɔlɛlatsíá ɔsʋlʋ́sʋ fɛ́ɛ́; ɔdɛ Bulu iwíegyí ɩwɩ asʋ́n blɩ́. Brɛ́ kʋá mʋa amʋ́nyɔ befia a, ɔlɛda amʋ́ ɔlá ɔbɛ́ɛ, “Mlɩmánatɩ́ Yerusalem. Mlɩtsia ɩnʋ gyo mɩ́ Sɩ́ atokiehɛ́ ámʋ́ʋ́ ɔlɛhɩɛ yáɩ́ ɔbɛ́ɛ mɛ́ha mlɩ, nɛbláa mlɩ mʋ́ ɩwɩ asʋ́n ámʋ. Asú Ɔbɔpʋ́ Yohane lɔ́pʋ ntsu bɔ́ ahá asú, támɛ nkɛ kútúklú kʋ ɔma a, Bulu ɔbɔ́pʋ Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ amʋ bɔ́ mlɩ asú.”
Yesu Ɔsʋ́sʋ́ Yɔ
Mʋ́ sʋ brɛ́á mʋa amʋ́nyɔ bɛlafia a, bɛfɩtɛ́ mʋ bɛɛ, “Anɩ Wíé, brɛ́ ánfɩtɔ féyinkía iwíegyí amʋ há Israelfɔ nɩ́?”
Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Imehián ánɩ́ mlɛ́bɩ nkɛ ntɛ́ɛ brɛ́á mɩ́ Sɩ́ nkʋlɛ lahɩ́ɛ́ mʋ onutó túmitɔ. Mboún nɩ́ Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ amʋ owíé mlɩtɔ á, mlénya túmi tálɩ́ gyi mɩ́ ɩwɩ adánsɩɛ tsú Yerusalem wúlutɔ, Yudea pʋ́ Samaria ɔmátɔ́ fɛ́ɛ́ yɔ́fʋn ɔyɩ́ ɔka.” Brɛ́á ɔlɛblɩ́ asʋ́n ánfɩ tá á, amʋ́ ansɩ́tɔ́ ɩnʋ Bulu lótsu mʋ ya ɔsʋ́sʋ́, ɔlɔfwɩ wíé nwʋlʋ́táatɔ.
10 Besi bʋdɛ nwʋlʋ́táa kɩ́ɩ alɩɩ. Bɛlákɩ a, ayin abanyɔ́ akʋá bɔwa atadɩɛ futútú lɩ́ɩ́ amʋ́ wá á. 11 Ayin ámʋ bɛfɩtɛ́ amʋ́ bɛɛ, “Óo Galileafɔ ayin, ntɔ mlɩdɛ́kɩ́ɩ nwʋlʋ́táasʋ alɩ? Alɩ ánfɩ mlɩlawun Bulu latsú Yesu ɔya ɔsʋ́sʋ́ ánfɩ á, alɩ kɛ́n obéyinkía mʋ ba nɩ.”
Matias Yuda Otsiákpá Tsiá
(Mateo 27:3-10)
12 Ɩnʋ beyinkí kplɩ́ tsú Nfɔ-nyíbʋ ámʋsʋ* Nfɔ-nyíbʋ igyi obubwí kʋá ɩbʋ mantáa Yerusalem, bʋtɛtɩ́ mʋ́ Olifbʋ. ba Yerusalem. Ɔkpa ámʋ ɩbɔ́bwɛ máɩlɩ fʋn. 13 Bowie wúlutɔ á, bɔdʋ yɔ́ abansʋ́rʋtɔ, ɔtɩ́nɛ́ ámʋ́ʋ́ bʋtsie yaɩ́ ámʋ. Sumbí ayɔpʋ́á bɔyɔ ɩnʋ gyí: Petro, Yohane, Yakobo mʋa Andrea, Filipo mʋa Toma, Bartolomeo mʋa Mateo, Alfeo mʋ bi Yakobo, Simon ánɩ́ ogyi ɩwɩsʋtsiá adunkápʋ́ ɔpasuatɔ ɔha pʋ́ oyin ɔkʋá bʋtɛtɩ́ mʋ Yakobo mʋ bi Yuda. 14 Ahá ánɩ́ bɛtrá dʋ yɔ́ ɩnʋ gyí, atsɩ akʋ, Yesu mʋ yin Maria pʋ́ Yesu apíó. Ahá ánfɩ fɛ́ɛ́ létsiá bwɛ́ ɩkʋlɛ bɔ́ mpáɩ.
15 Nkɛ ámʋtɔ á, ahógyipʋ bɔ́bwɛ fɛ́ lafakʋlɛ-adʋanyɔ (120) befia. Ɩnʋ Petro lɔ́kʋsʋ́ lɩ́ɩ́ amʋ́ nsɩnɛ́ bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, 16 “Mɩ́ apíó ahógyipʋ, Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ asʋ́n ámʋ́ʋ́ ɔlɛblɩ́ tsʋn Owíe Dawidsʋ, ɩbʋ Bulu asʋn wanlɩ́nhɛ́ amʋtɔ, tsú Yuda Iskariot ámʋ́ʋ́ ɔlɛkpa ahá bɛyɛ́kɩtá Yesu ɩwɩ ámʋ ɩlaba mʋ́tɔ́. 17 Yuda Iskariot anfɩ létsiá anɩtɔ. Anɩa mʋnyɔ lɔ́yɔ osum agyʋ́má ánfɩ.”
18 Yuda lɔ́pʋ mʋ lalahɛ ánɩ́ ɔlɔbwɛ ɩkɔá bɛka mʋ yɔ́hɔ ɔsʋlʋ́ʋ kʋ. Ɔlɛkpa tsú ɔsʋ́sʋ́ bɛda ɔsʋlʋ́ʋ amʋsʋ pɔ, mʋ ipu lɛfa po, mʋ mpúni ɛ́ lɛfɛn dalɩ wʋrɔdɔ. 19 Ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔbʋ Yerusalem lónu asʋ́n ánfɩ. Bɛdɩnká ɔsʋlʋ́ʋ amʋ dá amʋ́ ɔblɩ́tɔ bɛɛ, “Hakeldama.” Mʋ́ asɩ gyí, “Ɔsʋlʋ́ʋá obugya lawʋ́lɩ́ mʋ́sʋ́.”
20 Petro lɔ́yɔ mʋ asʋ́nsʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Tsúfɛ́ bɔwanlɩ́n wá Israelfɔ ɩlʋ ɔwʋlʋ́ ámʋtɔ bɛɛ,
‘Mʋ wóyí ɩdɩ́ kpan.
Ɔhaa mátsiá mʋ́tɔ́.’
Bɛtrá wanlɩ́n tswɩ bɛɛ,
‘Ɔha bambá otsía mʋ otsiákpá.’
21-22 “Mʋ́ sʋ ilehián ánɩ́ ɔkʋ ɔbɛ́tsa anɩ Yesu afúlitɔkʋsʋ́ ánfɩ ɩwɩ adánsɩɛ gyí. Ilehián ánɩ́ ɔhá ámʋ obótsu ayin ámʋ́ʋ́ betsiá anɩtɔ brɛ́ ámʋ́ʋ́ anɩlóbuo anɩ Wíe Yesu, nátɩ́ kí ntɩ́nɛ́-ntɩ́nɛ́ amʋtɔ. Ɔhá ánɩ́ olobuo anɩ tsú brɛ́á Asú Ɔbɔpʋ́ Yohane lɛ́blɩ́ asúbɔ asʋ́n alɩɩ bɔfʋn ɛkɛ ámʋ́ʋ́ Bulu lótsu Yesu ya ɔsʋ́sʋ́ sí anɩ ámʋ.”
23 Ɩ́nɩ sʋ bɛlɛ ahá abanyɔ́, bʋgyi Yosef ánɩ́ bʋtɛtɩ́ mʋ Barsaba, bʋtɛtráa tɩ mʋ Yustus mʋa Matia. 24 Mʋ́ʋ́ bɔbɔ mpáɩ bɛɛ, “Anɩ Wíe, fʋyin ɔhagyíɔha klʋntɔ asʋ́n. Suna anɩ ahá ánfɩtɔ ɔmʋá falɛ́, 25 otsia Yuda amʋ́ʋ́ alakíná agyʋ́má ánfɩ, nyá mʋ ɩsʋbɩtɩ́ ámʋ otsiákpá, ɔyɔ fʋ́ osum agyʋ́má ámʋ.” 26 Mʋ́ʋ́ bɛkapʋ́ atɔ́ amʋ́ abanyɔ́ nwunsʋ. Ileyi Matiasʋ. Mʋ́ sʋ bɔpʋ mʋ wá sumbí ayɔpʋ́ dúɔkʋn ámʋtɔ, bɛlabwɛ́ dúanyɔ.

*1:12 Nfɔ-nyíbʋ igyi obubwí kʋá ɩbʋ mantáa Yerusalem, bʋtɛtɩ́ mʋ́ Olifbʋ.