Ɔwʋlʋ́á Paulo Lɔ́wanlɩ́n Sɩ́sɩ́
Galatiafɔ
1
Mɩ́ sumbí ɔyɔpʋ́ Paulo dɛ́ ɔwʋlʋ́ ánfɩ wanlɩ́n. Megyí anyánkpʋ́sa ntɛ́ɛ ɔhaa lɔ́wa mɩ́. Yesu Kristo mʋa anɩ Sɩ́ Bulu ámʋ́ʋ́ ɔlɔkʋsʋ́a mʋ tsú afúlitɔ ámʋ lɔ́wa mɩ́. Ndɛ mʋ́ wanlɩ́n sɩ́sɩ́ ɔpasua ánɩ́ ɩbʋ Galatia ɔsʋlʋ́sʋ fɛ́ɛ́. Mɩ́a Akristofɔá bʋbʋ nfɩ fɛ́ɛ́ anɩdɛ́ mlɩ itsiá ha anɩa,
“Anɩ Sɩ́ Bulu mʋa anɩ Wíe Yesu Kristo bʋgyíi mlɩ bʋalɛ, abʋha mlɩ iwilwii.”
Yesu anfɩ lési ɩwɩ há bɔmɔ mʋ anɩ lakpan sʋ, mɛ́nɩ ɔbɛ́lɛ anɩ tsú ɔyɩ́ laláhɛ anfɩtɔ; fɛ́ alɩ ámʋ́ʋ́ anɩ Sɩ́ Bulu lɛ́hɩɛ yáɩ́ ámʋ. Akánfʋ Bulu brɛ́ fɛ́ɛ́. Amen!
Asʋn Wankláán Kʋkʋ Má Ɩ́nɩ Ɔma
Mlɩ Galatiafɔ, mlɩ ɩwɩ lawá mɩ́ ifú ánɩ́ mlɩlawúna yinkí Bulu ɔma. Bulu lɔ́tsʋn Kristo awɩtɔlɛsʋ tɩ́ mlɩ ɔbɛ́ɛ, mlɩbɔ́bwɛ mʋ ahá. Mlɩkɩ alɩá mlɩlawúna mlɩdɛ́ asʋn bambá hɔ́ɔ mlɩaa, mʋ́gyí asʋn wankláán ámʋ. Támɛ ɩna ɔtsan há asʋn wankláán ámʋ. Aha akʋ dékléá béyintá mlɩ agywɩɩn, abʋtsɛ Kristo asʋn wankláán ámʋ. Támɛ nɩ́ anɩ, ntɛ́ɛ Bulu-ɔbɔpʋ ɔkʋ kʋ́ráá lótsu ɔsʋ́sʋ́ bá, bɛda asʋn wankláán bambá kʋ ɔkan súná mlɩ, ɩna ɔtsan há mʋ́ ámʋ́ʋ́ anɩlɛ́bláa mlɩ ámʋ a, Bulu ɔlwɩ́ɩ mʋ. Nakʋ́ blɩ́ asʋ́n ánfɩ, támɛ ntráa ndɛ mlɩ bláa mbɛ́ɛ, nɩ́ ɔkʋ ɔbá bɛda Bulu asʋn wankláán bámbá kʋ ɔkan súná mlɩ, ɩna ɔtsan há mʋ́ ámʋ́ʋ́ anɩlɛ́bláa mlɩ ámʋ a, Bulu ɔlwɩ́ɩ mʋ.
10 Megyí bɛɛ, ndekléá ahá bʋdwɛ́ɛ mɩ́. Ó-o! Bulu mboún ndekléá ɔdwɛ́ɛ mɩ́. Nɩ́ ntráa ndekléá ahá bʋdwɛ́ɛ mɩ́ á, tɛkɩ mmegyí Kristo osúmbi.
Paulo Sumbí Ɔyɔpʋ́ Bwɛ
11 Mɩ́ apíó, ndekléá ɩwánkɩ mlɩ ánɩ́ Bulu asʋn wankláán ámʋ́ʋ́ ndɛ mʋ́ ɔkan da ámʋ imotsú nyankpʋsa agywɩɩntɔ. 12 Megyí ɔhaa wá notsúa mʋ́, ntɛ́ɛ ɔkʋ lósuná mɩ́. Yesu Kristo onutó lɛ́lɛ mʋ́ súná mɩ́.
13 Tsúfɛ́ mlɩlanú mɩ́ tsiátɔ́ asʋ́n, alɩá ngyi brɛ́á mbuo Yudafɔ-osum ámʋ, pʋ́ alɩá nɛhɩɛ dɩ́nká Bulu ɔpasua ámʋsʋ, nɔbɔ mbɔ́dɩ́á nɛ́hɩ amʋ́ fɛ́ɛ́. 14 Nɔhɔ gyankpa mɩ́ abatɔ Yudafɔ-osum ámʋtɔ, pʋ́ alɩá nɔwa nsi gyi mɩ́ anáin amándɩ́ɛ́ kugyíkʋsʋ.
15 Támɛ Bulu lɔ́wa awɩtɔlɛ há mɩ́. Ɔlɛlɛ mɩ́ yáɩ́ tsú brɛ́á mbʋ mɩ́ yín ɩwɩtɔ, ɔlɛtɩ mɩ́ ɔbɛ́ɛ, nyɔ́ mʋ agyʋ́má. 16 Ɔlɛlɛ mʋ Bi ámʋ súná mɩ́, mɛ́nɩ nɛ́da mʋ ɩwɩ asʋn wankláán ɔkan ahá ánɩ́ bʋmegyí Yudafɔtɔ. Mmɔyɔ ɔhaa wá mbɛ́ɛ, osúna mɩ́ asʋ́n alɩ brɛ́ ámʋtɔ. 17 Mmɔyɔ Yerusalem mbɛ́ɛ, noyówun Kristo sumbí ayɔpʋ́ ámʋ́ʋ́ bʋbʋ ɩnʋ asa nɛba amʋ ɛ́. Mboún nɛnatɩ́ laa yɔ́ Arabia ɔsʋlʋ́sʋ, neyinkí ba Damasko wúlutɔ. 18 Yesu lɛ́lɛ ɩwɩ súná mɩ́, mʋ́ ofi-saasɩtɔ á, nɔyɔ Yerusalem yówun sumbí ɔyɔpʋ́ Kefa ánɩ́ bʋtɛtráa tɩ mʋ Petro, netsiá mʋ wá nkɛ dúanu (15). 19 Mmɛtrá wun sumbí ɔyɔpʋ́ ɔkʋkʋ dʋn anɩ Wíe Yesu mʋ gyama Yakobo.
20 Ɔnɔkwalɩ asʋ́n ndɛwanlɩ́n sɩ́sɩ́ mlɩ. Bulu yin ánɩ́ mmɛdɛ́ afunu wa.
21 Mʋ́ ɔma a, nɔyɔ Siria pʋ́ Kilikia ɔsʋlʋ́sʋ. 22 Alɩ brɛ́ ámʋtɔ á, Akristofɔ ɔpasua ámʋ́ʋ́ ɩbʋbʋ Yudea ɔsʋlʋ́sʋ ámʋ bʋmɔkʋ́nyá bɩ́ mɩ́. 23 Mʋ́á bʋdenu tsú mɩ́ ɩwɩ fɛ́ɛ́ gyí, ahá bʋdɛblɩ́ bɛɛ, “Oyin ámʋ́ʋ́ ɔdɩn anɩsʋ ámʋ ná ɔdɛ hógyi amʋ́ʋ́ anɩdɛ́ mʋ́ asʋ́n blɩ́, ɔdɛ anɩ itin ka ámʋ kɛ́n ɔkan da.” 24 Ɩna mɩ́ sʋ bɛkanfʋ́ Bulu.