2
Anyansapʋ Akʋ Bá
Brɛ́á Owíe Herode dɛ́ iwíe gyí Yudea ɔmátɔ́ bɔkwɩɩ́ Yesu wúlu kʋá bʋtɛtɩ́ mʋ́ Betlehem, ɩbʋ Yudea ɔmátɔ́ ɩnʋ. Mʋ́ ɔma a, anyansapʋ akʋá bʋtowun atɔ́ ntsrakpabitɔ botsu owí ɔdalɩkpa ɔmá kʋtɔ ba Yerusalem wúlutɔ. Bɛfɩtɛ́ bɛɛ, “Nkʋ́nʋ́ bakwɩ́ɩ́ Yudafɔ owíe amʋ? Anɩlówun mʋ osúna ánɩ́ igyi ɔtsrakpabi owí ɔdalɩkpa ɩnʋ. Mʋ́ sʋ abá bosúm mʋ.”
Owíe Herode lónu asʋ́n ánfɩ á, opúni letsií mʋa Yerusalemfɔ fɛ́ɛ́. Mʋ́ sʋ ɔlɛtɩ Yudafɔ Bulu igyí ahapʋ́ dɛhɛn pʋ́ Mose mbla asunápʋ́ fɛ́ɛ́ fía, fɩ́tɛ́ amʋ́ ɔtɩ́nɛ́á bɔ́kwɩɩ́ Kristo, (ɔhá ámʋ́ʋ́ Bulu ladá mʋ ofúli amʋ).
Bɛbláa mʋ bɛɛ “Betlehem wúluá ɩbʋ Yudea ɔmátɔ́. Alɩ́ Bulu ɔnɔ́sʋ́ ɔtɔɩ́pʋ́ ɔkʋ lɔ́wanlɩ́n tswɩ nɩ. Ɔbɛ́ɛ,
‘Fʋ́ Betlehem, Yudea wúlu,
fʋmegyí wúlu túkúrííbi ɔkpagyíɔkpasʋ Yudea awúlu yilé ámʋtɔ.
Tsúfɛ́ ɔmásʋ́ ogyípʋ́ ɔkʋ ɔbɛ́dalɩ tsu fʋ́tɔ́á,
ɔbɛ́kpa Bulu ahá Israelfɔ.’ ”
Mʋ́ sʋ Owíe Herode lɛ́tɩ anyansapʋ amʋ nkʋlɛ, fɩ́tɛ́ amʋ́ brɛ́á bowun osúna ɔtsrakpabi amʋ, bɛbláa mʋ. Mʋ́ʋ́ ɔlɔwa amʋ́ Betlehem ɔbɛ́ɛ, bʋyódunká kebi ámʋ wankláán. Nɩ́ bowun mʋ a, bʋyínki bɛbláa mʋ, mɛ́nɩ mʋ ɛ́ móyósum mʋ.
Olenya bláa amʋ́ tá alɩ bɛnatɩ́. Ɔtsrakpabi amʋ́ʋ́ bowun owí ɔdalɩkpa amʋ, lɛ́kpa amʋ́ alɩɩ yɛ́lɩɩ́ ɔtɩ́nɛ́á kebi ámʋ bʋ. 10 Brɛ́á bowun ɔtsrakpabi amʋ a, ansɩ́ lɛhɩɛ gyi amʋ́. 11 Bowie wóyítɔ́ ɩnʋ á, bowun kebi ámʋ mʋa mʋ yin Maria, bɛda akpawunu súm kebi ámʋ. Bɛsankɩ́ amʋ́ akentebi, bekie mʋ sika pɛpɛ, ɔhɩ́ɛ́n pʋ́ ohuam.
12 Mʋ́ ɔma a, Bulu lɔ́wa mbla há amʋ́ okudetɔ ɔbɛ́ɛ, bʋmáyinkí yɔ́tsʋn Herode wá. Mʋ́ sʋ bɔtsʋn ɔkpa bámbásʋ́ yɔ́ amʋ́ wúlutɔ.
Yesu Mʋa Mʋ Akwɩɩ́pʋ́ Egyipte Ɔmátɔ́ Yɔ
13 Brɛ́á anyansapʋ amʋ bɛnatɩ́ á, Bulu-ɔbɔpʋ lɛ́lɛ ɩwɩ ɔwan súná Yosef okudetɔ, bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Kʋsʋ, afʋkpa kebi ámʋ mʋa mʋ yin srɩ ya Egyipte ɔmátɔ́. Mlɩtsia ɩnʋ yɔ́fʋn brɛ́á nɛ́bláa fʋ mbɛ́ɛ mlɩyínki ba, tsúfɛ́ Owíe Herode obódunká kebi ámʋ, mɔ́ mʋ.”
14 Mʋ́ sʋ Yosef lɔ́kʋsʋ́ onyé-onyé ámʋ, kpá Maria mʋa kebi ámʋ srɩ́ ya Egyipte ɔmátɔ́. 15 Betsiá ɩnʋ yɔ́fʋn brɛ́á Herode lówu. Ɩ́nɩ lɛ́ha Bulu asʋ́n ánɩ́ ɔlɛblɩ́ tsʋn mʋ ɔnɔ́sʋ́ ɔtɔɩ́pʋ́ ɔkʋsʋ lɛba mʋ́tɔ́. Ɔbɛ́ɛ, “Nɛtɩ mɩ́ bí ámʋ tsú Egyipte ɔmátɔ́.”
Betlehemfɔ Abí Mɔ
16 Brɛ́á Owíe Herode lówun ánɩ́ anyansapʋ amʋ bamlɛ́ mʋ a, ɔblɔ́ lɛhɩɛ kɩ́tá mʋ́. Ɔlɔwa mʋ ɩsá akɔpʋ́ ɔbɛ́ɛ, bʋyɔ́ Betlehem wúlutɔ pʋ́ mʋ́ nkudasɩ, abʋyɔmɔ abi yinhɛ́ ánɩ́ bahɔ tsú nfinyɔ ba ayasɩ fɛ́ɛ́. Tsúfɛ́ anyansapʋ amʋ bɛbláa mʋ bɛɛ, begyankpá wun ɔtsrakpabi amʋ nfinyɔ nɩ́.
17 Ɩ́nɩ lɛ́ha Bulu asʋ́n ánɩ́ ɔlɛblɩ́ tsʋn mʋ ɔnɔ́sʋ́ ɔtɔɩ́pʋ́ Yeremiasʋ lɛba mʋ́tɔ́. 18 Ɔbɛ́ɛ,
“Bonu isú mʋ́a olú kʋá ɩmɛká tin Rama wúlutɔ.
Rahel dɛ́ mʋ abí sú. Omotsulá ánɩ́ bʋkpáta mʋ,
tsúfɛ́ bʋtráa bʋma ɩnʋ.”
Yesu Mʋa Mʋ Akwɩɩ́pʋ́ Yinkí Tsú Egyipte
19 Owíe Herode lowu ɔma a, Bulu-ɔbɔpʋ lɛ́lɛ ɩwɩ ɔwan súná Yosef okudetɔ Egyipte ɩnʋ, bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, 20 “Kʋsʋ, afʋkpa kebi ámʋ mʋa mʋ yin, amlɩyinki yɔ Israel ɔmátɔ́. Tsúfɛ́ ahá ámʋ́ʋ́ bodunká ánɩ́ bɔ́mɔ kebi ámʋ, bawú.” 21 Mʋ́ sʋ Yosef lɔ́kʋsʋ́ kpá kebi ámʋ mʋa mʋ yin, beyinkí yɔ́ Israel ɔmátɔ́.
22 Támɛ brɛ́á bowie ɩnʋ á, olonu ánɩ́ Arkelao latsíá mʋ sɩ Herode obíásʋ́, ɔdɛ Yudea ɔmásʋ́ gyí. Mʋ́ sʋ olenya ifú ánɩ́ ɔbɔ́pʋ kebi ámʋ ya ɩnʋ. Bulu lɛ́lawá mbla há mʋ okudetɔ ɔbɛ́ɛ, ɔpʋ́ʋ mʋ ya Galilea ɔmátɔ́. 23 Mʋ́ sʋ bɔyɔ yétsiá Nasaret wúlutɔ. Ɩ́nɩ lɛ́ha Bulu asʋ́n ámʋ́ʋ́ ɔlɛblɩ́ tsʋn mʋ ɔnɔ́sʋ́ atɔɩ́pʋ́sʋ ɔbɛ́ɛ, “Bɛ́tɩ mʋ Nasaretyin” amʋ ɩlɛba mʋ́tɔ́ nɩ́.