Ɔwʋlʋ́á Paulo Lɔ́wanlɩ́n Sɩ́sɩ́
Tito
1
Itsiáha
Mɩ́ Bulu osúmbi Paulo, ngyi Yesu Kristo sumbí ɔyɔpʋ́ dɛ́ ɔwʋlʋ́ ánfɩ wanlɩ́n.
Bulu lɛ́lɛ mɩ́ ɔbɛ́ɛ, mbɛha ahá ámʋ́ʋ́ alalɛ́ ámʋ abʋtra nya hógyi tsɩa. Mɩ́ ansuna amʋ́ abʋbɩ ɔnɔkwalɩá ɩbɛ́ha amʋ́ bétsiá tsiátɔ́á ilegyi mʋ ansɩ́. Fówun ɩha amʋ́ abʋdɩnka ansɩ́ nkpa ánɩ́ ɩtamatásʋ́. Bulu tamawá afunu! Mʋlɛ́hɩɛ mʋ́ yáɩ́ asa ɔyɩ́ lɛbɛlɩn. Anɩ Nkpa Ɔhɔ́pʋ Bulu lɛ́lɛ mʋ asʋ́n ánfɩ ɔwan mʋ onutó brɛ́tɔ́, ɔlɔpʋwá mɩ́ ɩbɩtɔ ɔbɛ́ɛ, ndáa mʋ́ ɔkan.
Ndɛ ɔwʋlʋ́ ánfɩ wanlɩ́n sɩ́sɩ́ fʋ́ Tito, ánɩ́ fʋ́gyi mɩ́ bí onutó Kristo hógyi amʋtɔ.
Anɩ Sɩ́ Bulu mʋa anɩ Ɔhɔ́pʋ Kristo Yesu bʋgyíi fʋ bʋalɛ, abʋha fʋ́ iwilwii!
Tito Gyumagyihɛ Kreta
Tɔ́á sʋá nesi fʋ́ yáɩ́ Kreta ɔmátɔ́ gyí alɩá fɔ́mɔ anɩ agyʋ́má ɔnɔ́ ɩnʋ, yáɩ́ ɔpasua ahandɛ wúlugyíwúlusʋ fɛ́ alɩá nɛbláa fʋ. Imehián ánɩ́ ɔlala bétsiá ɔpasua ɔhandɛ ɩwɩ. Ɔbwɛ́ɛ ɔká ɔkʋlɛ otsiápʋ, mʋ abí bʋgyi ahógyipʋ. Bʋbúu atɔ́; bʋmábwɛ nyebí laláhɛ. Ɩ́nɩá Bulu agyʋ́másʋ́ ɔpasua ɔhandɛ amʋ dɛ́kɩ sʋ á, ɔlala mátsiá mʋ ɩwɩ. Ɔmábwɛ ɔhá ánɩ́ ɔtamahɔ ahá asʋ́n, ntɛ́ɛ ɔtɔkɔ́sɩ́ nyá ɔblɔ́, ntɛ́ɛ ɔtɔbʋ́ ntá, ntɛ́ɛ otekle ɩkɔ́ ntɛ́ɛ ɔbʋ sika ɔnsɩ́pɛ. Mboún ɔbwɛ́ɛ ɔhá ánɩ́ ɔtɔhɔ afɔɔ́, ɔtɔbwɛ́ yilé, ɔbʋ nyánsa, mʋ asʋ́n da ɔkpa, mʋ ɩwɩ lɛtɩn, otegyi ɩwɩsʋ. Ɔbwɛ́ɛ ɔhá ánɩ́ asʋ́n ámʋ́ʋ́ bosuná mʋ amʋ ɩbʋ mʋ́tɔ́. Ilehián ánɩ́ ɔbɛ́kɩtá mʋ́tɔ́ kínkíínkín, mɛ́nɩ ɔbɛ́talɩ́ há ahá bóbuo atosunáhɛ́ wankláán ámʋ, tálɩ́ gyi ahá ánɩ́ bégyi atosunáhɛ́ amʋ nwɛ́ɛn ɛ́sʋ́.
10 Tɔ́á sʋá ndɛ ɩ́nɩ blɩ́ gyí, ahá tsɔtsɔɔtsɔ bakʋ́sʋ́ lɩ́ɩ́ atosunáhɛ́ wankláán ámʋsʋ, bʋdɛ asʋ́n ánɩ́ ɩma labi pʋmlɛ́ ahá. Títriu ketétɩ́ɩn mblasʋ agyípʋ́ amʋ dɛ́ ɩ́nɩ bwɛ nɩ́. 11 Ilehián ánɩ́ mlɛ́ka amʋ́ itin, tsúfɛ́ bʋdɛ atɔ́á imehián ánɩ́ bosunátɔ́. Ɩ́nɩ lahá abusuan tsɔtsɔɔtsɔ bafwɩ́ ɔkpa. Bʋdɛ mʋ́ bwɛ ɛ́ pʋ́dúnká sika ɔkpa laláhɛsʋ tsú ahá wá. 12 Kretafɔ ámʋ onutó yébi ɔhapʋ́ ɔkʋ kʋ́ráá lɛ́blɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Afunupʋ, mbwɩkɩ́tá-atɔ, apotsuapʋ pʋ́ awʋlɩyɔpʋ́ Kretafɔ bʋgyi.” 13 Ɔnɔkwalɩ asʋ́n ánfɩ gyí. Mʋ́ sʋ kina ha amʋ́ kínkíínkín, mɛ́nɩ amʋ́ Kristo hógyi ɔnɔ́ bɔ́wa ɔnlɩn. 14 Abʋsi Yudafɔ ɔtɛ nu, si ahá ámʋ́ʋ́ bakíná ɔnɔkwalɩ amʋ atosunáhɛ́ ɛ́sʋ́ gyí. 15 Ɔhá ánɩ́ mʋ ɩwɩ lɛ́tɩn Bulu ansɩ́tɔ́ á, tógyítɔ́ ɩwɩ lɛ́tɩn ha mʋ. Támɛ tɔtɔ ɩwɩ mɛ́tɩn ha lalahɛ ɔbwɛpʋ́á ɔtamahɔ Yesu gyi. Lɛ́lɛ́ mʋ́ á, mʋ agywɩɩn layíntá, mʋ klʋn ɛ́ ɩlasí mʋ ɩpɔ́n ha sʋ ɔtamabɩ́ yilé ntɛ́ɛ lalahɛ. 16 Bʋtɔpʋ́ ɔnɔ́ blɩ́ bɛɛ bʋyin Bulu, támɛ amʋ́ bwɛhɛ́ losuná ánɩ́ bʋmeyín mʋ. Bʋbʋ Bulu nyányáa, bʋtamabú mʋ, bʋtamatálɩ́ bwɛ́ ɩtɔ wankláán kʋkʋʋkʋ ɛ́.