5
Paul Te hove pungisia na tangodika
Inau tu nia hare ngangata tu rongovia na kabu hahihahi ni huli te kale tana ghobumiu. Sughua rana vure voo kara mua nea na tangotangodika keri. Na rongorongo te saraviu te vagha eni, asakai na mane ta nimiu na holohoru ke, te lalahorua na tauna tamana.* lalahorua na tauna tamana Na vaivine eni te mua na tinana, eruani na tinana halavu vamua. Righia Buka Vetena 18:6-8; Eruani Vetena 22:30 Guari! ?Na hava na pukuna ighau tau talunagho nia nimiu na kabukoluana Christ, sakai vamua sakai na mane ighobumiu te gonia keri? Te manana so ge kau nia kabu dikalio ma kau nia maa, ma kau tivakehaa na mane keri ta nimiu na holohoru. Sakai vamua tu mua gatu ghahau itamiu ke, mi nau tu kabukolughau haia so tana ghanaghanagu. Na pukuna keri, inau tu dete maemane sokoa tua na mane keri te gonia na gehegehe dika i kakeri, tana ahana dida na Lord Jesus Christ. Kau holoa mughua na vaukolu ni holohoru, mi nau ku gatu kabukolughau tana ghanaghanagu, ma nina na maana dida na Lord Jesus ke kabukolughau ta nimiu na vaukolu keri. Ma keri ke, kau tivakehaa na mane keri ta nimiu na holohoru, ma kau lubatia vaa tana limana Satan ge ke durakei na lei totobo dika tana volana. Kau tivakehaa gaia keri ge ke tughulio, ma Lord ke vavolaa tana bona ke oli mai ge ke detera na lei tinoni.
E mua uto tau talunagho. Mi vei tea, au mua ghilala ke vagha a sakai na tinoni ke mua sokoa nina kabu hahihahi ke, mi geva ke sogha halavu tana binaboli ni holohoru udolu, vagha na pile yeast yeast Na totobo te nia hunulu na berete vamua te hunuaa na berete udolu. Galatia 5:9 Kau holakeha na tinoni te gehegehe dika igobumiu, te vagha rana Jew te talukehai na yeast tana berete tana gougonu ni Lovuvule, Gougonu ni Lovuvule Tana Gougonu ni Lovuvule rana Jew tara talukehai na yeast tana berete, mara ghanighi lokani e vitu na bongi. Na yeast eni te vaughilalai na lei paludira. keri ge kau kabu maemane. Me utuni ighau tau maemane tua na pukuna Christ te mate ge ke talukehai na lei paluda. Agaia te vagha na dalei sheep rana Jew tara nia sukaghi tana Gougonu ni Lovovule.§ Tana na rongorongo haulaghi God te bosa vanira rana Jew tara ghahara i Egypt ge kara matera na lei dalei sheep mara ghuduria na ghabudira tana mataula ge ke nina angel ke mua matera didira na lei kamanagho mane tana bona te lovovule i Egypt. Christ te vaghara rana dalei sheep rakeri na pukuna te mate ge God ke mua vahaghitailira rana taluutuni na pukuna tara tangohahi. Me te vagha God te tatavahalera rana Jew tana bongi keri tara matera rana dalei sheep, Jesus te mate ge ke tatavahaleghita tana tangohahi. Righia Rughuhoru 12:5. Na pukuna Christ te mate ge ke talukehai na lei paluda ke, ighita ka kabu maemane haia mughua. E mua uto ke vagha ka taonighi na lei nilabu dika ta gonighi mai tua idania, te vagha ta dikalara rana keha, ma tangohahi. E uto vaa ke vaghaa ke taho siki sakai itatada ke dika tana volana ge ka kabu marabu tana utuni. Buka Rughuhoru 13:7; Eruani Vetena 16:3
Tana bona tu gegere vanighau te padi ka, “Kau bei kabu kolura na vure tara tangodika,” 10 mu mua nia kokoe vanighau na vure tara mua taluutuni, mana voladira te vonughia na tangodika. Tara vangapaitu, mara gito, mara holohaba na titinoni. Kau tona sania mughua na maramana eni ge kau sagauvira na vure tara vaghara raini. 11 Na ghanaghana tu bosaa vanighau nia ke, kau bei kabu kolura na vure tara holora heghedira nia tara tinoni taluutuni, hauva ka, mana nilabudira tua na tangodika, mana vevehe, mana holohabaana na titinoni, mana koengele, mana inu bulebule, mana gito. Sogea kau bei nira vanga koukolu gea na vure tara vaghara rakiri. 12-13 E mua lutugu ge ku detera gaira i pari bebetena na holohoru, na pukuna God ke detera. Mana lutumiu sughua ighau, na deteadira gaira tara palugha ilokana nimiu holohoru, na pukuna ighau rana taluutuni kau gonighi mughua na hava na Gegere tabu te bosai, “Tivakehara rahei tara tangohahi ighobumiu!” Eruani Vetena 17:7

*5:1 lalahorua na tauna tamana Na vaivine eni te mua na tinana, eruani na tinana halavu vamua. Righia Buka Vetena 18:6-8; Eruani Vetena 22:30

5:6 yeast Na totobo te nia hunulu na berete

5:6 Galatia 5:9

5:7 Gougonu ni Lovuvule Tana Gougonu ni Lovuvule rana Jew tara talukehai na yeast tana berete, mara ghanighi lokani e vitu na bongi. Na yeast eni te vaughilalai na lei paludira.

§5:7 Tana na rongorongo haulaghi God te bosa vanira rana Jew tara ghahara i Egypt ge kara matera na lei dalei sheep mara ghuduria na ghabudira tana mataula ge ke nina angel ke mua matera didira na lei kamanagho mane tana bona te lovovule i Egypt. Christ te vaghara rana dalei sheep rakeri na pukuna te mate ge God ke mua vahaghitailira rana taluutuni na pukuna tara tangohahi. Me te vagha God te tatavahalera rana Jew tana bongi keri tara matera rana dalei sheep, Jesus te mate ge ke tatavahaleghita tana tangohahi. Righia Rughuhoru 12:5.

5:8 Buka Rughuhoru 13:7; Eruani Vetena 16:3

5:12-13 Eruani Vetena 17:7