8
Paul te nia kokoe na puku ni heveilee
Ghau na lei taluutuni, e liogu ge ku bosaa vanighau itaeni na hava nina sonihalavu God te gehegehe vanira na lei holohoru tana bubulo i Macedonia. Sakai vamua tara tona sodoi subo na lei sosodo mana vahola, mara kabu bona sule ke, adidira na togotogo te sule ngangata keri ge ra vonughia na hevei tana puku ni liodira. Mi nau ku tughunitatea vanighau gatu, tara mua nia hevei vamua tara nighi hevei, mara hevei au va, taonia vamua didira na ghanaghana. Mara nongighai mai lubatira ge ra nighi hahanga ghua na heveilee vanira rana taluutuni i Jerusalem.Rome 15:26 Mana hava tara gonia te uto vule vaa na hava tai ghanaghanadilaa. Na diki tara nia hevei na voladira vania Lord ge kara taonia, ma vanighai ighai, te vagha na hava God te liona.
Keri ke, ge ai kurutia so a Titus, ke diki patughau i vauvaluni mai tana levu ni hevei ke, ge ke ghoi gatu kokoe patupatughau sono me ke hangaghau ge kau sokoi na gehegehe uto keri. Na volamiu kolua God te laga ngangata. Tau loghoi nimiu na taluutuni te laga ngangata, mau ladavaghini utoa, mau ghilala utoa na lei tarai vania Christ, mau liopapara ge kau taonia God, mau dolovighai ghua. Na pukuna tau laga ngangata tana lei totobo kiri, kau laga ngangata ghua tana hevei eni ge kau talutatei nimiu na dolo vanira rana keha.
U mua bosa ge kau nea mughua, sakai vamua na balu holohoru kara liodira ngangata ge kara nea te vagha. Ma ge kau taonia na nilabudira ke, inau tu lioni nimiu na dolo te puku ni dolo sughua. Mi ghau tau ghilalaa tua nina dolo sule mana liouto dida Lord Jesus Christ. Sakai vamua te loghoi na lei totobo udolu ikokou, me sani sokoi mara vahua ge ke tinoni bona, na pukuna te liona na hangamiu. Me gonia te vagha keri ge kau lavighi na lei totobo tara ghaha talaui, ge kau lologho.
10 Tana ghanaghanagu, te uto ke vagha tau sokoa tua na heveilee tau vuivunia tana niulu te padi. Mi ghau tau diki vuivunia na padalaghiniana, mi ghau ghua tau diki vuivunia na gonidilaana na heveilee. 11 Mi taeni inau tu liomiu ge kau sokoa na gehegehe uto eni, te vagha tau nea tua iga na ghanaghana mavaana tana vuivunina mai. Nia hevei na hava kau ba tangomanaa iga taonia vamua nimiu na lologho. 12 Ke vagha kau liona ngangata na hevei ke, me mua puku ni totobo ngangata ivei te vagha na subona kau nia hevei, na pukuna God te liona ge kau nighi hevei vamua na hava tau loghoi, mua na hava tau mua loghoi. 13 U mua bosa te vagha eni ke, ge kau nighi hevei te subo au ke neghau ge kau vahaghitaili, na pukuna tau mua loghoa manaa. Taho! Na hava tu ghanaghana ke, ke kaekage vasoo i levu mi levu. 14 Mi taeni tau loghoi tua subo na lei totobo ke, ma kau tangomana na hangaadira rahei tara mua loghoa te manadira. Ma ge kau padighi balu totobo tana ngiha ke, gaira kara ghoi tuvalighau ta didira na lologho. Te vagha eni, ighau kau loghoi na lei totobo te manana vanighau. 15 Ma ge kau gonighi te vagha keri, na hava te gerea iga na Gegere Tabu vania na vanga butuli ke utuni vanighau,
Arahei tara vahikolui te subo, te taho tua siki totobo ke ghaha olia vanira.
Arahei tara vahikolui na pile vamua tara loghoi te manadira.Buka Rughuhoru 16:18
Paul te nira vetena Titus maia na lei ghana udu
16 Mi nau tu holoutoa God na pukuna te vahea Titus a sakai na vata ni veidolovi ge ke hangaghau te vagha ghua tu loghoa inau. 17 Me holopangotia nimami na nongi keri ge ghoi gatu kaoghau sono i Corinth. Me taonia vamua na liona heghena ge ghoi gatu kaoghau sono, e mua pukuna ge kai vetenaa mughua ighai. 18 Ma kai vetena gatu Titus kolua nia sakai na kulamami tana taluutuni. Rana taluutuni tana lei holohoru udolu tara talumavaa nina lutu ge nia tarai na Rongorongo uto. 19 Na mane eni, rana taluutuni tara vilia ge tona kolughai tana bona kai holai na heveilee va i Jerusalem. Na lutu eni te nia lada na ahana Lord, me tughunitatea dida na ghanaghana mava tana hahanga. 20 Mi ghai tai gonia te vagha eni, na pukuna e mua liomami siki sakai ge ke hurughai nia siki hahi itamami, ivei tai nei na pabeani na heveilee te subo. 21 Na ghanaghanamami kai gonia na hava te maemane tana matana Lord, maia ghua tana matadira na lei tinoni.Manahana Solomon 3:4 (LXX)
22 Ma kai vetena kolura nia ghua sakai na kulamami tana taluutuni. Subo na bona te talutateghai te liona ngangata ge ke hahanga. Mi taeni te loghoa na lio ni ghanaghana mava, na pukuna te ghilala tua te tangomana na ghanaghana mava itamiu. 23 Ma ge siki sakai ke huatighau nia Titus ke, kau bosatughu vania, gaia na puku ni kulagu, te lutu koluu ge koro hangaghau. Ma rogaira kulamami tana taluutuni toro tona tughui na lei holohoru iani. Subo na vure tara holohabaa Christ nia didira na lutu. 24 Keri ke, ma kau talutatei vanira nimiu na dolo, ma kau mangadalaa vanira na lei holohoru tai nea iga na talunaghoamiu ke, te utuni sughua.

8:4 Rome 15:26

8:15 Buka Rughuhoru 16:18

8:21 Manahana Solomon 3:4 (LXX)