12
Na gunaguna sule
Tana bongi eni, Herod Agrippa na vunaghi haba te vuivuni na gunaliadira na balu tinoni tana holohoru, me lotia James na hoghona John, me vuria na luana. Me righia tara nia togo na vure Jew te vaghaa eni, gaia te ghoi lotia so Peter tana Gougonu ni Berete Gulu. Mara lavia Peter mara talua tana vale pipiti, mara lubatia vanira rana vatogha e vati na vata ni ovu, e vati na malaghai ta sakai na ovu, ge kara righitaonia. Herod te ghanaghana, ke padi vaho na Gougonu ni Lovovule* Na Gougonu ni Berete Gulu ... na Gougonu ni Lovovule Erua na gougonu mava raini te kale kolu lokana sakai na week vamua. Righia Buka Rughuhoru 12:1-27 me ke holaa Peter me ke tughuruvaghinia tana matana na vure subo vaho ge ke detea. Mara righitaonia so Peter tana vale pipiti, mana vure tana holohoru tara kokoeliulivuti ngangata vania God.
Peter te rughuhoru tana vale pipiti
Na bongi naghona Herod Agrippa ge ke lavi rughuhorua vanira na vure, Peter te maturu so ghobudira erua na righitaoni mara pitia nia erua na talihalo. Ma gaira na righitaoni tara dai tana mataula nagho tana vale pipiti. Ma nina angel a Lord te tughuru lilighina, mana marara te vonughia na voki udolu, mana angel te tabea na garona Peter, me alihia, me bosa vania, “Ko mina tapatughuru!” Mana talihalo te pidi keha, me tumu horu tana limana. Mana angel te ghoi ghaghua vania so, “Kabegho mo ko talua nimua na hahara ni marevomu.” Ma Peter te goni taonighi te vaghai. Mana angel te ghoi bosa vania, “Ko nia pupulu nimua na pupulu mo ko saritaoniu mai.” Ma Peter te rughuhoru taonia na angel moro sania na voki te pala muri tana vale pipiti. Me mua ghilalaa na utunina, na hava na angel te nea vania. Me ghanaghana gaia ke, me righia na mabubu vamua. 10 Ma gaira toro tona padia sakai na malei vatogha, moro mai tana ruana, vaho rogaira toro mai saravia na vovongo halo na vatei rughuhoru tana komu sule. Mana mataula te hahangavi heghena vanira tua. Ma gaira toro rughuhoru moro vaa sara tana halautu mana angel te tona keha itatana Peter.
11 Ma Peter te manaha oli, ge ghaghua, “Itaeni tu ghilala utoa, a Lord te vetena nina angel ge ke volau ta nina maana Herod, maia na hava na vure ni Jew tara liona Herod ke nei vaniu inau.” 12 Me ghilalaa na hava te kale ge tona tana valena Mary, tinana John Mark, e subo na vure tara savukolu ni kokoeliulivuti iga. 13 Mi pari bebetena na mataula, Peter te tughuru ni kidikidi mana tahula ni lutu na ahana Rhoda te mai varongohia. 14 Ma gaia te rongovi kalea na mangana Peter ma gaia te sama oli haghe me mua hangavia na mataula na pukuna te nia vonu na togotogo. Me vaa bosa vanira, ma Peter te tughuru so pari bebete. 15 Ra ghaghua vania, “O bule!” Me hughu so gaia me ghaghua, “E utuni!” Mara bosa vania, “Sogea na lameana.”
16 Me kidikidi so Peter, polo ra hangavia vania na mataula, vaho ge ra righia mara nia hare. 17 Ma gaia te aboabora nia na limana ge kara beto, vaho ge tughuni alaala vanira ivei te nea na lavi rughuhoruana Lord tana vale pipiti. E ghaghua, “Kau bosa tatea vania James, ma gaira na lei hoghogu tana taluutuni,” vaho ge rughu horu keha sanira me vaa tana bona keha.
18 Me roropo ghana e sule ngangata na hughuhughu tana ghobudira rana righitaoni tana hava te kale ta Peter. 19 Ma Herod Agrippa te vetenara ge kara kene taonia, mara mua tangomana na sodoana. Me huati poli saghinira na righitaoni vaho ge nia hevei na bosa papara ge kara matera mughua. Mi murina mai, Herod te tona keha sania Judea, me ghaha i Caesarea tana pile bona vamua.
Na mateana Herod Agrippa
20 Ma Herod na vunaghi haba te rutu ngangata vanira na vure ni Tyre mi Sidon. Ma gaira tara liona na mabo itatana Herod na pukuna tana kinakabuna tara holaa na ghadira vanga iga. Ge ra nira vetena na balu, ge kara diki liliua na liona Blastus na tinoni righitaoni tana valena Herod ge ke hangara. 21 Ma sakai na bongi keha vaho ge kara vaukolu kolua Herod. Mi tana bongi vilia, Herod te nia pupulu nina puku ni tivi ni vunaghi, me sopou ta nina malei sopou ni vunaghi, me kokoe vanira na vure. 22 Mara ghaeghahe mara ghaghua, “E mua tinoni te kokoe eni, sogea na god.” 23 Na pukuna te mua talumavaa God, ma nina angel a Lord te labua Herod, na pei tara ghania na hulina ge mate.
24 Mi tana bona eni, na bosana God te halilaghi me subo na vure tara taluutunia. 25 Barnabas ma Saul toro nighi hevei tua didira na heveioli vania na holohoru i Jerusalem, ge ro pulohi mai Antioch. Moro lavia John Mark ge ke nira udukolu.

*12:4 Na Gougonu ni Berete Gulu ... na Gougonu ni Lovovule Erua na gougonu mava raini te kale kolu lokana sakai na week vamua. Righia Buka Rughuhoru 12:1-27