28
Paul te ghaha i Malta
Bona tai tuturi i parilonga, vaho ge ai ghilalaa na koukomu eni i Malta. Mana vure iga tara righi dolovighai, me vuni tua na uha mana bihi, mara kerua na lake mara lavipangoti ghai. Paul te ghoro kolui na lei bubulo ni ghai, me sonihaghei tana lake, mana paparana na lake te nia horu mai na poli me ghalatia na limana. Mana vure puku komu tara righia na poli te sasarau tana limana Paul mara sopa vei bosabosai, “Na mane eni na labupolo! Sakai vamua te vola tua tana tahi, hauvaa mana lei god tara mua lubatia ke vola.” Ma Paul te pirikaghini keha na poli tana lake, me mua kalea vaghua siki vahaghitaili. Ma gaira tara pitua na hulina ke vouvousula pe ke tumu horu tana pari me ke mate. Hauvaa mi murina tara pitua te daro ni bona mara mua vaevanea siki vahaghitaili ke kale itatana Paul, gaira tara tughua na liodira mara bosa, “Gaia eni sakai na god!”
E mua hauvia na bona keri ke, te loghoi ga na vale mana lei leghai a Publius, na vunaghi ni koukomu. Gaia te holopangotighai me kutighai i lokani e tolu na bongi. Ma tamana a Publius te koli ni vahaghi na surughabu te kalea. Ma Paul te tona tana vokina me kokoeliulivutia ge talua na limana i vuvungana, me ghaotaa. Tana bona tara rongovia na hava te kale eni, na lei vure udolu tara vahaghi tana koukomu tara mai mara mai kisu vola.
Ai sania Malta mai tona Rome
10 E tolu na vula mi ghai tai ghaha tana koukomu lau i Malta. Na vure tara dolovighai. Tana bona tai tughuru ni haehaghe, gaira tara ludangia vanighai na hava vania na votu. 11 Me padi tua e tolu na vula ighai tai sania na koukomu lau i Malta tana vaka te va mai Alexandria na ahana “Na god baso”, te sobo tana koukomu tana bona ni ara. 12 Ighai tai sogha halavu tana komu sule Syracuse mai ghahaghai ga e tolu na bongi. 13 Tana bona tai haehaghe sapa iga mai selo sogha halavu tana komu sule i Rhegium. Me ropoghana na ghuri te vuni tughuru mai i murimami, mi murina eruani na dani tai toghoni tana komu Puteoli. 14 Mi tana komu keri tai sodora balu taluutuni mara nongighai ge kai ghaha kolura a sakai na week. Mi murina keri mai sakutua mai sara i Rome. 15 Rana taluutuni tara ghahara i Rome tara rongovia na saraamami mara mai sodoghai tana bona ni sabiri tana Appius, mi tana “Tolu na vale ni sinogho.”* Tana bona ni sabiri tana Appius te ghaha e vati hangavulu tolu na mile ni Rome. Tolu na Vale ni Sinogho te ghaha e tolu hangavulu tolu na mile ni Rome. Tana bona Paul te righira tara mai sodoghai, me nia togo na liona me holoutoa God.
Paul te ghaha i Rome
16 Tana bona tai sara i Rome, Paul tara talana ge ke ghahaa tana vale heghena hauvaa mara nia hevei na bosa vania sakai na malaghai ke matareireia.
17 Me tolu na bongi tua te padi, Paul te holokolura na lei mane sule dira na Jew mara vaukolu. Tana bona tara savukolu mai tua, ge bosa vanira, “Ghau na lei hoghogu, inau tu mua goni hahia siki totobo vanira kulada na vure puku hughua didira na vetena na lei kukuada tara pangotighi mai tua. Hauvaa balu Jew tara neu mu kabu pipiti i Jerusalem, mara lubatiu va tana limadira na Rome. 18 I murina tara huati sokou na vure ni Rome, tara liona na lubatiagu na pukuna tara mua sodoa siki totobo ku goni hahia te manana kara mateu nia. 19 Hauva rana lei mane sule ni Jew tara mua liona eni, mara nia hughuhughu ngangata, keri ge u liona na vunaghi haba ni Rome ke detea vaniu nigua na levu, sakai vamua ku mua luaa siki bosa te dika ku nei vanira kulagu na vure. Gehegehedira 25:11 20 Na pukuna keri u nongighau kau mai righiu ge ku kokoe kolughau. Na puku ni ghanaghana ge ra pitiu nia na talihalo te vaghaa eni, na pukuna inau tu taluutunia agaia Israel ta ghanaghanadilaa - na Christ te mai tua.”
21 Gaira tara bosa vania, “Ighai tai mua righia siki gegere ke butu mai Judea tana vuvungamu ighoe, me taho ghua siki kulamami ke holaa mai siki rongorongo pa siki totobo te mua uto kara bosagho nia. 22 Mai liona kai rongovia lei nimua ghanaghana na pukuna ighai tai ghilala ivei tua na vure tara nia kokoe keha na levu eni to palangia.” 23 Keri ge ra padalaghinia sakai na bongi kara ghoi mai righia iga Paul.
Mana dani vaghana keri ke e subo ngangata na vure tara mai mara sara tana vale te ghahaa iga Paul. Vuivuni tana puipungi me sara tana bongi te toghia iga na kinakabuna God. Me talutatea na lei kokoe i vuvungana Jesus te ghahai tana lei vetena nina Moses mana lei gegere didira na lei prophet. 24 Mana balu Jew iga tara taluutunia na hava Paul te bosa, hauvaa mana balu tara mua taluutunia. 25 Mara vuivuni ni saniana, mara hughuhughu heghedira. I naghona ge ra tona, Paul te bosa me ghaghua, “Na Tarunga Tabu te nia bosa na utuni tana mangana Isaiah na prophet ge kokoe itadira na lei kukuada! 26 Me ghaghua,
‘Ko tona mo ko kokoe itadira na vure ini:
‘Na vure raini tara rongo vamua,
ma kara mua rongo vakodo.
Ma gaira kara reirei vamua,
ma kara mua reirei vakale.
27 Na pukuna te ngasi na tobadira,
mara pitoi na kulidira
mara maturuhighi na matadira,
Vaho ge kara bei nighi reirei vakale gea na matadira,
ma kara nighi rongo vakodo gea na kulidira,
ma kara lavipangotiu nia gea na tobadira,
ge kara liliu pulohi vaniu mai, mi nau ku vavolara.’ ” Isaiah 6:9-10 (LXX)
28 Ma Paul te nia kokoe na kokoe sosoko, me ghaghua, “Ighau kau ghilala utoa, God te vahera rana mua Jew nina na rongorongo ke vavolara na lei tinoni. Gaira kara rongovia mara ghilala!” 29 Murina te bosa sokoi a Paul na lei bosa raini, gaira na Jew tara sania, ma gaira tara ghoi hughuhughu heghedira soo. Na balu gegere tabu te mua loghoa erua hangavulu hiua na tete.
30 I lokana erua na niulu, Paul te ghahaa tana vale te pelua heghena me holopangotira arahei tara mai righia. 31 Gaia te nia tughuru kakai me ladavaghinia vanira na kinakabuna God me nia tarai a Lord Jesus Christ me taho ahei ke betoa.

*28:15 Tana bona ni sabiri tana Appius te ghaha e vati hangavulu tolu na mile ni Rome. Tolu na Vale ni Sinogho te ghaha e tolu hangavulu tolu na mile ni Rome.

28:19 Gehegehedira 25:11

28:27 Isaiah 6:9-10 (LXX)

28:29 Na balu gegere tabu te mua loghoa erua hangavulu hiua na tete.