7
Nina mabubu Daniel vanira ra vata maumanu vola
Mi [murina na lei totobo raini,] tana vuivuni ni niulu Belshazzar te vunaghi haba tana bubulo ni Babylonia, inau tu maturubole mu vaevanea na mabubu tana bongi. Mu gere horua na hava tu maturubolea. Ma eni na gegerena na hava tu vaevanea tana bongi keri.
Na ghuru te vulovulo ilau mi longa, mi boko mi ulu, me va sara tana sosokona na tahi oka, me va maraghataa. Mana vati na maumanu vola sule tara va puaka dato mai tana tahi oka, Na Livu 13:1 mara sopa kehakeha na reireidira.
Na diki na maumanu vola te reirei vagha na lion, te loghoa na ghatana te vagha na ghatana na manukama. Mi nau tu tona haliu sono na vaevaneana, polo ra sipakehai ra rua na ghatana. Na maumanu vola eni te dato udolu, me nighi tuturi ra rua na tuana te vagha na tinoni, mara vahea na manaha te vagha na manahana ni tinoni.
Eruani na maumanu vola te reirei vagha na bear, me nighi tuturi ra rua na tuana imuri. Mi ghobuni rana livona te ghalatighi ra tolu na huli kakasa. Mana talama ni manga te ghaghua vania, “Tona haliua, ko ghanighi na lei vinahi te manana ko ghanighi!”
Mu ghoi vaevane va, mu righia e toluni na maumanu vola te ghoi tate mai, te reirei vagha na leopard, mi tana murina tara ghahai iga ra vati na ghata, te vagha na ghata ni manu. E loghora ra vati na ulu, mara vahea na maana sule ni vunaghi.
Mu tona haliu so na vaevane, me vatini na maumanu vola te ghoi tate mai. E laga ngangata me mamataghugha. Rana livona tara sule te vaghai na halo, me ghani gholugholura na hava te matera, me turibitabitara. Me keha heghena itadira ra tolu na maumanu vola, me loghoi ra hangavulu na kala tana uluna. Tana bona tu vatoghai rana kala raini, inau tu vaevanea sakai na kala pile kikia te dato mai i ghobudira ra hangavulu na kala. Me va taghalaghinira ra tolu na kala, tara ghahai tua ikakeri. Na kala ia eni ke, e loghoi na mata ni tinoni, mana manga te nia kokoe talunagho.
Na mabubuna a sakai te vola kasila
Mu ghoi vaevane va sono, mu righia na malei sopou tana kinakabu te talughoni soko tua tana malana, ma gaia te vola kasila* gaia te vola kasila Sakai na ahana vania God. te sopou ta sakai na malei sopou te ruruhu. Mana malei tuturina na malei sopouna te ruruhu talighutia ghua. Ma nina tivi te pura vagha na ghoghopa pura, mana vuvulu ni uluna te pura ehoeho vagha na puku ni vauvau te pura. 10 Mana lapilapi ni lake te tavetave horu mai te vagha na daidari. Ma rana togha mana togha ni tinoni ikakeri kara ghairau vania, ma rana mola ni tinoni ghua kara tughuru inaghona. Mana dete ke vuivuni, kolui nia na lei buka te hahangavi.
11 Mi tana bona tu vaevane va, mu rongovia na kala pile kikia te kokoe talunaghoa heghena. Mi righia e vatini na maumanu vola tara matea, mana hulina tara sonihaghea tana lake te ruruhu me ghani taghalaghinia. 12 Ma gaira rana dolana tara lavikehai tua na maana itadira, mara taladira ge kara ghahara tana pile bona vamua.
13 Ta nigua na mabubu tana bongi, inau tu righia siki sakai te vagha na reireina na dale tinoni, ma gaia te va mai tana parako i kokou. Me va dutuvia gaia te vola kasila, mara hulia va itatana. 14 Me vahea na kikinima mana maana ni vunaghi pungisiadira na lei kema, keri ge rana vure tana lei leu soko kara holohabaa gaia. Ma nina maana ni vunaghi ke taho na sosokona, mana kinakabuna ke mua pisu.
Na ghanaghana ilokana na mabubu
15 Na mabubu inau, Daniel tu righia te vatei mamataghugha itagua, ge u ribe mu taraha. 16 Mi nau tu va righia sakai itadira tara kabu ikakeri mu huatia ge ke toghia vaniu a nigua na maturubole. Ma gaia te toghia vaniu te vagha eni, 17 “Agaira ra vati na maumanu sule tara vola raeni ke, ra vati na [kinakabu/kema sule] kara dato mai tana maramana. 18 Ma gaira udolu nina vure God puku ni maana tara lavia na maana ni vunaghi pungisiani, me ke vanira ke va me va.”
19 Mi nau te liogu ngangata na ghilala utoana e vatini na maumanu vola, te mua vaghara agaira ra tolu. Te mamataghugha me laga ngangata, me loghoi rana guguna ni bronze/burasi, ma rana livona tara sule te vaghai na halo, me ghani gholugholura na hava te matera, me turibitabitara. 20 Me liogu ghua ge ku ghilala ra hangavulu na kala tana uluna, maia na kala pile te va dato mai imuridira, maia ghua ra tolu rana kala tara taghara. Te logho matana mana manga te nia kokoe talunaghoa heghena. Me mamataghugha itadira ra tolu. 21 Tana bona tu tona haliu so na vaevane, na kala pile kikia eni te veilalabui kolura ra nina vure God me laga vulera. 22 Ma gaia te vola kasila te va mai me bosatatea nina dete, taonia didira na veiarovi ra nina tinoni God puku ni maana. Na bona ni aho te sara mai tua vanira nina vure God kara lavia na maana ni vunaghi.
23 Aeni na bosa tughu te vaheu, “E vatini na maumanu vola eni ke, e vatini na kinakabu ke dato mai tana maramana, me ke keha itadira rana kinakabu. Agaia ke taghalaghinira rana vure tana maramana udolu, me ke turibita horura. 24 Gaira hangavulu na kala raeni ke, ra hangavulu na vunaghi haba kara vunaghini na kinakabu keri. I muridira gaira, sakai na vunaghi haba ke ghoi dato mai, ma gaia ke keha ngangata itadira rana diki, me ke laga vulera ra tolu na vunaghi haba. 25 Gaia ke kokoe hughuhughua God puku ni maana, me ke vahaghitailira nina vure God. Gaia ke tabotabo ge ke tughui didira na lei vetena maia didira bongi ni vale, ma nina vure God raeni kara kabu sasara ta nina maana ilokana ra tolu mana levu ni niulu.
26 “Ma gaia God puku ni haba ke sopou ta nina malei sopou ni dete, me ke holakehaa nina maana me ke taghalaghinia gaia. 27 Na maana mana talumava itadira na lei kema soko tana maramana ke va vanira ra nina vure God puku ni haba. Didira na maana ni vunaghi ke mua tangomana na soko, ma rana haba tana maramana kara rongovi taonia gaira.”
28 Agaia eni na sosokona na maturubole. Mi nau, Daniel, tu mataghunia ngangata mu kanoragha, mana matagu mana ihugu te pura. Hauva, mu talugonighi so tana liogu na lei totobo raeni.

7:3 Na Livu 13:1

*7:9 gaia te vola kasila Sakai na ahana vania God.