20
Yahweh te nia hevei hangavulu vetena
Ma God te nia hevei vanira na vure na lei bosa ni tarai ini, “Inau Yahweh, nimiu na God, to hola horughau mai tana kabu pipiti i Egypt.
“Kau bei holohabaa siki god keha. Kau holohabau inau vamua.
“Kau bei saria siki titinoni tana reirei ni siki totobo tana oka, pana siki totobo tana [maramana]/ pari pana siki totobo tana tahi. Ma kau bei tongavi vania siki god keha mau holohabaa, na pukuna inau vamua Yahweh, nimiu na God, ma kau holohabau mughua inau vamua. Arahei tara diua na bosagu mara niu sika, inau ku torora kolura nia daledira maia kukuadira me ke saravia na dodoedira. Ma rahei tara doloviu mara taonighi nigua na vetena, inau ku dolovira ritini tana togha ni vavata ni tinoni tara mai muridira.
“Kau bei bosa taboa na ahagu, na pukuna inau, Yahweh nimiu na God ku tangotoroa ahei ke bosa taboa na ahagu.
“Kau ghanaghana mavaa na Sabbath,* Sabbath Na bongi ni aheahe ni Jew, tana Sarare. ma kau va tabua. E ono na bongi ni lutu kau lutui ga nimiu na lei lutu. 10 Me vituni na bongi, na Sabbath, ma kau va tabua. Tana bongi vaghana keri, kau bei lutu siki nimiu na lutu iga. Ighau, dalemiu na mane mana vaivine, maia nimiu na tinoni lutu/ghairau na mane mana vaivine, nimiu na maumanu maia siki sinogho te kabukolughau. 11 E ono na bongi, inau, Yahweh, te gonia na kokou mana maramana, na tahi, mana lei totobo soko ilokani/ilokadira, mu aheahe e vituni na bongi. Mana pukuna keri inau, Yahweh, tu va tabua e vituni na bongi, me talu tabalilia heghegu ge ke tabu.
12 “Kau nira kikinima tamamiu ma tinamiu, ge ke daro na bongimiu tana komu/butonikomu te vaheghau inau, Yahweh nimiu na God.
13 “Kau bei labumate tinoni.
14 “Kau bei ngelengele.
15 “Kau bei gito.
16 “Kau bei tutugu sorisori na ghamiu na komukolu.
17 “Kau bei nia vevehe na valena na ghamiu na komukolu, tauna, pa nina tinoni lutu/ghairau na mane pana vaivine, pa nina maumanu, pana hava tua te loghoa/lologho.”
18 Tana bona na vure tara rongovia na tagumuna na viviha ragiragi, maia na [talama ni uvete]/[tangina na tavuli], maia tara righia na viti mana ahu te saroa kouna na ghotu, na vure tara mataghu mara tatata mara mua tughuru dutuvia na ghotu. 19 Mara bosa vania Moses, “Ko bosa vanighai [heghemu], ma kai varongohigho. Hauva ighai tai mataghu [ma ge]/[ke vagha] God ke bosa vanighai ke, ighai kai mate!
20 Ma Moses te bosa vanira, “Kau bei mataghu gea. God ke mai vagha eni ge ke tatea iga nina maana, keri ge kau talumavaa haia, ma kau bei gonia gea siki hahi/palugha/tangohahi!” 21 Hauva na vure tara tughuru sagau, ma Moses heghena vamua te va dutuvia na ghobaghuli [te pungi] te ghaha God.
Na nilabu kara nea iga na goniana na bela sukaghi
22 Ma Yahweh te bosa vania Moses, “Ko bosa vanira na vure ni Israel/Jew, ‘Ighau heghemiu tau rongoviu mau ghilala tu kokokoe vanighau mai kokou. 23 Kau bei saria siki titinoni god keha nia na silver pana gold, ma kau holohabara gea te vagha tau nea iga na holohabau inau. 24 Kau kisua nigua na bela ni sukaghi nia na pari, ma kau sukaghighi vaniu iga nimiu na sheep mana goat mana buluka - [na lei sukaghi ge kau kerei, mana lei sukaghi ge kau hevei ma kau kabu mabo kolura rana vure.] Mi tana sopa bona ku vilia ge kau holohabau inau keri/iga, inau ku mai vanighau mu ku vautoghau. 25 Ma ge kau gonia na bela ni sukaghi nia na vatu ke, kau nia lutu vamua na vatu tau mua saria. Kau bei sodui pa ka kau sarighi nia na halo, na pukuna ke nea gea me ke mua ulaghana na vatei lutu tabu. 26 Kau bei talu malei tuturini/palapala nigua na bela ni sukaghi na vatei tete dato. Kau nea so ke, mi tana bona kau sei dato iga ke, igeva kara righia vamua sarana nimiu na tivi ma kara righighau tau soesole.”

*20:8 Sabbath Na bongi ni aheahe ni Jew, tana Sarare.