6
Hangaghita sopa itatada
Ghau rana taluutuni, ma ge na lei gehegehe dika ke ghoi laga vulea na tinoni taluutuni ke, ighau tau kabu ngasi tana taluutuni, kau hangaa na tinoni keri ge ke ghoi pulohi mai tana halautu te maemane. Mau loghoi na liomabo mana liotalumuri vania na tinoni keri. Ma kau righitaonighau, kau bei ghoi tumu haghe gea tana tangohahi ia keri. Kau veihahangai tana lei nimiu sopa vahola mana kaukauli. Mi tana neani te vaghai raeni ke, kau taonighi lei nina vetena Christ. Ge ko ghanaghanagho heghemu to sule ngangata, hauva mi ghoe to tinoni vamua ke, o bule. Ko pukulaghi ni utoa na lutuani na lei totobo te manana ge ko gonighi. Keri ge ko nighi togotogo oli heghemu na utona nimua na lutu to goni utoi. Mo ko bei ghoi nia tautau gea animua na lutu kolua nina na lutu siki sakai. Na pukuna ighita ta sopa righitaonighi na lei gehegeheda.
Arahei tara taraighau nia na bosana God te manana ge kau hangara nimiu na manetarai tana peludira.
Kau bei pegopegoghau heghemiu, ighau kau mua tangomana na kiahaghiniana God, na pukuna na hava kau subai tana volamiu ke, ighau kau bilui talaui na vavangani. Arahei tara vola ge kara utoa na ghanaghanadira ta didira na lei ghanaghana dika ni huli, kara lavighi na mate kasila. Ma rahei tara vola taonia na Tarunga Tabu, kara lavia na vola kasila itatana na Tarunga Tabu. Keri ke, ma ka bei nighi lugu gea na goniani na lei totobo tara uto. Na pukuna ke vagha ka goni talaui na hava te uto, ighita ka bilui na vavangani nina vauto a God tana bona te manana. 10 Keri ke, tana bona ighita ka tangomana ge ka lutu uto vanira na lei tinoni soko ke, ka nei mughua. Eo, ka tabotabo ge ka lutu uto vanira na lei tinoni soko, haba vaa vanira rana taluutuni.
Anina bosa ni tarai sosoko Paul
11 Inau tu gerei nigua na kokoe sosoko raeni nia na limagu heghegu. Mau righighi na lei letasi raini te sule ngangata. 12 Arahei tara kurutighau ge kau pahevaughilala ke, tara liodira rana vure Jew kara togotogo vanira. Agaira tara mua liona ge kara vahaghitailira nia nina tarai ge na ghaivavala Christ heghena vamua ke vavolaghita. 13 Me haba vaa gaira tara lavia na pahevaughilala tara mua puku ni taoniani ta nina vetena Moses udolu. Ara liomiu vamua ge kau pahevaughilala, keri ge kara talunaghora heghedira nia, ma kara suanira heghedira nia, ma kara neghau ge kau didira na vaovarongo. 14 Ma vaniu, inau Paul, ku bei nia talunagho gea siki totobo, ma gaia vamua na ghaivavalana dida na Lord Jesus Christ. Na pukuna Jesus te mate tua tana ghaivavala keri ke, lei nigua na togotogo ni maramana tara mate te daro ni bona mai tua, mana vure ni maramana tara mua talumavai na lei totobo tu talumavai. 15 Te mua mava ge ka pahevaughilala pe ke taho. Na hava te mava vamua ke, ge ka lavia na vola vaolu itatana God. 16 Anina na veiarovi mana mabo God ke kabu itadira agaira udolu tara vola mara kabu taonighi na lei bosa raeni. Agaira kiri na puku nina vure God.
17 Vuivuni taeni me ke gatu tona ke, kau bei lavibuleagu nia na lei totobo raeni. Na pukuna inau tu loghoi tana huligu na lei malei pae tara talutatea tu nina na tinoni lutu tua a Jesus. 18 Ighau rana taluutuni, anina na sonihalavu dida na Lord Jesus Christ ke kabu itamiu soko. Amen.