22
God te tabotaboa Abraham
Mi murina keri, God te tabotaboa Abraham ta nina taluutuni mana taotaoni ge holoa, “Abraham!”
Me bosa tughu gaia, “Inau iani!”
Ge bosa God, “Ko lavia na vahusosopa dalemu Isaac, to dolovi ngangataa, mo ko tona tana bona tara holoa nia Moriah. Igaa ko nia sukaghi vaniu i vuvungana na ghotu ku bosa vanigho.”
Mi tana roropoghana te puipungi lamolamo mua, Abraham te pihaghai ni sukaghi, me ludangighi vuvungana na donkey. Gaia te lavia Isaac a dalena, maia ra rua nina mane lutu mara tona tana bona God te diki bosaa vania tua. Mi tana toluni na bongi murina tara sakutua, Abraham te righi halahaua vaa i nagho na bona keri. Ge bosa vanira nina mane lutu, “Pitu iani roghau, kolua na donkey, ma Isaac mi nau koro sakutua tona. Mo koro va holohaba iga, ge koro oli mai tamiu.”
Abraham te holaa na pipiti ni ghai ni sukaghi me talua tana valana Isaac ge ke holavala, ma gaia te lavia na isi mana keukeru ni lake. Moro sakutua gaira, ge bosa Isaac, “Tamagu!”
Abraham te bosatughu, “Na hava dalegu?”
Ge bosa Isaac, “?Na ghai mana lake tua i tatada, mi vei gaia na dale sheep koro nia sukaghi?”
Abraham te bosa tughu, “God heghena ke heghita so sakai.” Ma gaira toro sakusakutua so.
Mi tana bona toro sara tana bona te diki bosaa God vania, Abraham te kisua na bela ni sukaghi, me gonidilai na ghai vuvungana. Keri ge pitia Isaac, me kolivaghinia vuvungana na lei ghai. 10 Ma Abraham te lavia na ivi me haudatoa ge ke matea nia dalena. 11 Hauva anina angel Yahweh te holoa Abraham mai kokou me ghaghua, “Abraham! Abraham!”
Gaia te bosa tughu, “Eo, iani so inau.”
12 Mana angel te ghoi bosa, “Ko bei matea na gari, po ko bei vahaghitailia! Itaeni inau tu ghilalaa to talumavaa mo taonia na bosana God, na pukuna to mua hovea na puku ni dalemu vahusosopa vania God.”
13 Abraham te reikolili me vaevanea na sheep mane te kau na kalana tana tautalu ni ghai. Keri ge holaa me nia sukaghi tughua nia dalena. 14 Abraham te vatua nia na bona keri, “Yahweh ke hea.* Yahweh ke hea Tana leu ni Jew, “Yahweh yireh” na ghanaghana ilokana “Yahweh ke hea” pa “Yahweh ke righia.” ” Me sara itaeni rana vure tara bosa, “I vuvungana nina ghotu Yahweh ke hea.”
15 Ma nina angel Yahweh te ruani na holoana mai so Abraham i kokou. 16 Me bosa, “Aeni gaia na hava te bosaa Yahweh, ‘Inau tu nia papari na ahagu heghegu, ge ku vautogho na pukuna to mua hovea vaniu na dalemu vahusosopa. 17 Mu baubahu ge ku sepalaghinia na vaivarimu ge kara subo vaghara na veitughu tana parako, mana saghalea tana saravahale, ma kara laga vulera ghadira na kana. 18 Mi tadira na lei vaivarimu ku vautora na lei kema ni maramana talighu, na pukuna to varongohia na bosagu.” 19 Keri ge Abraham ma Isaac toro oli tadira nina mane lutu, ma gaira tara tona i Beersheba, te ghahaa igaa Abraham.
Na vaivarina ta Nahor
20 Me mua hau murina keri, Abraham te rongovia a Milcah, tauna Nahor, a hoghona Abraham, te vahura e alu na garimane. 21 Na kamanagho Uz, me mai a Buz, Kemuel (tamana Aram,) 22 Chesed, Hazo, Pildash, Jidlaph ma Bethuel. 23 Ma Bethuel ke, gaia na tamana Rebekah. 24 Nahor te lavia eruani na tauna, sakai nina seka vaivine, na ahana Reumah. Gaia te vahura e vati na mane itatana Nahor - Tebah, Gaham, Tahash, ma Maacah.

*22:14 Yahweh ke hea Tana leu ni Jew, “Yahweh yireh” na ghanaghana ilokana “Yahweh ke hea” pa “Yahweh ke righia.”