28
Isaac te nia vetena Jacob i Paddan-aram
Keri ke, Isaac te holoa Jacob, ge vautoa me vania, “Ko bei tauna gea siki sakai tadira rana lei vaivine ni Canaan raini. Hauva, ko tona tua i Paddan-aram, tana valena kukuamu Betheul, mo ko tauna sakai na dalena vaivine a tubumu Laban. Ma God puku ni maana ke vautogho me ke va hegho na sonihalavu ge ko vahura na lei gari subo. Mana lei vaivarimu kara puputu ni ovu subo ni kema sule. Ma God ke talua ivuvungamu ma rana vaivarimu na vauto te nia baubahu vania Abraham. Mi ghoe ko loghoa na bona eni toro sinogho mai iga iroghita itaeni, na pukuna God te va hea tua Abraham.” Ma Isaac te nia vetena Jacob, ma gaia te tona i Paddan-aram me kabu kolua a tubuna Laban, na vaivinena tinana, na dalena Bethuel tana kemana Aram.
Esau te tauna na dalena na vaivine Ishmael
Ma Esau te rongovia gaia tamana te vautoa Jacob me nia vetena tona i Paddan-aram, ge ke va lavia iga na tauna, maia te hove pungisia Jacob ge ke bei tauna gea siki vaivine ni Canaan. Me ghilala ghua sono gaia a Jacob te taonira na tinana mana tamana ge ke tona i Paddan-aram. Ma Esau te righikalea gaia tamana te nira sika na lei vaivine ni Canaan raini. Na pukuna keri, gaia te va kaoa nina binaboli a tubuna Ishmael, me tauna a sakai na dalena na vaivine a Ishmael, na dalena Abraham, kolua nia na lei tauna te kabukolura tua. Mana ahana na vaivine vaolu te tauna ke a Mahalath, agaia na vaivinena Nebaioth.
Jacob te loghoa na maturubole i Bethel
10 Mi tana bona vaghana keri, Jacob te rughuhoru sania i Beersheba me tona potaa Haran. 11 Tana huu ni aho gaia te va sara ta sakai na bona te uto, me kabu beto kakeri vania na bongi. Ma Jacob te kenea na vatu ge ke nia ulunga me koli horu, ge maturu. 12 Mi tana bona te maturu agaia te righia na mabubuna na lata te vuivuni iani maramana ma sara ikokou. Me righira nina angel God tara dato mara horu igaa. 13 Mi kokou sosokona na lata keri agaia Yahweh te tughuru ge ghaghua, “Inau na Yahweh, ma God nina na kukuamu Abraham, ma God nina tamamu Isaac. Mana bona to koli iga itaeni ke animua. Inau ku vahegho mara rana lei vaivarimu. 14 Mana lei vaivarimu kara subo te vagha na pughu ni pari tana maramana. Gaira kara sepalaghi ta didira na lei bona te vuivuni uluna mi bokona, mi launa mi longana, mana lei kema tana maramana ku vautora na pukuna ighoe mana lei vaivarimu. 15 Inau ku kabu kolugho mu ku pilupungisigho ivei tua ko va igaa. Inau, ta siki dani ku lavi oli tatavahalegho mai tana bona eni. Inau itamua talau polo ge ku soko na heamu na lei totobo tu nia baubahu na heamu.”
16 Ma Jacob te rarai, ge ghaghua, “E utuni sughua a Yahweh te kabu tana bona eni, mi nau tu mua ghilala.” 17 Ma gaia te mataghu ge ghaghua, “Na bona eni te vatei mamataghugha! Aeni na valena God sughua, na mataula haghe va ikokou.”
18 Mi tana roropo ghana Jacob te mina me tapatughuru. Ma gaia te lavia na vatu te nia ulunga ge tughuruvaghini datoa te vaughilala nia na vatei ghanaghana oliana, keri ge lavia na kokolo ni olive me vulia nia. 19 Me holoa nia bona keri Bethel* Bethel Tana leu ni Jew na ghanaghana ilokana na ahana ke, “na valena God.” , sakai vamua na ahana na komu te dutuvia na bona keri i Luz. 20 Ma Jacob te gonia nina na baubahu eni, “Ge ke vagha ighoe God ko kabu koluu mo ko pilupungisiu tana tonatona eni, mo ko vaheu na vanga mana pupulu, 21 ma ge ko lavi oli tatavahaleu va ta tamagu ke, mi nau ku negho Yahweh, ge ko nigua na God. 22 Mana vatu ni vatei ghanaghana oli eni ke, na bona rana vure tara holohaba iga God. Mi nau ku nia heveioli vanigho e hangavuluni na lei totobo ko vaheu mai.

*28:19 Bethel Tana leu ni Jew na ghanaghana ilokana na ahana ke, “na valena God.”