9
Na lei vetena haulaghi ni holohabana God tara va soko vamua tana bona te dato mai na vetena vaolu
Mi tana diki baubahu igobudira God ma rana Jew, na lei vetena ni holohabana God iga mana kisuana na baebale tapole tabu iani maramana. Erua na voki gaa i lokana na baebale tapole tabu eni. Ilokana na diki voki na bela pile na vatei talu bulu, mana bela sule iga, tara talua na berete te tabu i vuvungana. Na bona eni, tara holoa nia na Bona Tabu. Buka Rughuhoru 26:1-30; 25:23-40 Mi ga ghua na vokovoko. I murina na vokovoko eruani na voki tara vatua nia na Bona Tabu Vahotua. I lokana na voki keri na bela ni sukaghi te gold igaa, na vatei kere ghaiuruuru, mana bokisighai tara holoa nia na ‘Bokisi ni Vetena ni Baubahu tabu’ Buka Rughuhoru 25:10-22 tara titaa nia na gold. Mi lokana na bokisi keri, na popo gold igaa te loghoa na balu vangabutuli tara holoa nia ‘na manna’ Buka Rughuhoru 16:32-34, mana totoghona Aaron te totolo dato mai ga na balu raurau, Buka Iduidu 17:1-11 me rua na vatu, God te gerei ga e hangavulu na vetena. Eruani Vetena 10:1-5 Na papatana na bokisi eni, tara holoa nia ‘Na Bona ni Talukeha palu’. I vuvungana erua na titinoni, na reireidira te vaghara na lei angel tara holora nia “cherubim”. Agaira na vaughilala tara tatea a God igaa, mana ghatadira te kuvihia na bona ni talukeha palu. Ma kai mua tangomana itaeni na bosa maghoraani na lei totobo raini. Buka Rughuhoru 25:18-22
Mi tana bona tara ghahai so tana maladira na lei totobo raini, na lei manesukaghi kara haghe, ma kara horu tana vuivuni ni voki haia, tana bona tara lutui na lei lutudira. Buka Iduidu 18:2-6 Hauva na puku ni sonisukaghi vamua ke haghe tana Bona Tabu Vahotua sakai na bongi sopa niulu, nia na ghabu te nia sukaghi vania God haia ke lavikehai na paluna, mana paludira na vuresubo tara mua ghilalaa na hava tara gonighi te dika. Buka Vetena 16:2-34 Nia na lei vetena raini, na Tarunga Tabu te tatei tua ge rana vure tara mua haghevia na Bona Tabu Vahotua, tana bona tara holohabaa iga God tana baebale tapole tabu. Aeni na vavaghaha te tuhua na bongi taeni. Na lei heveioli mana sukaghi te nighi hevei dato na manesukaghi te mua tangomana ge ke vaa marabui na ghanaghanadira na vure tara nighi mai sukaghi. 10 Aeni te utuni na pukuna na vetena haulaghi te bosaa vamua tana vanga mana inu, mana lei gehegehe ni apo marabu. Raini na lei vetena na vetena ni huli vamua, ma God te nei ge kara ghahai ritini ke dato mai na vetena vaolu.
Christ heghena na puku ni sukaghi ge ke talukehai na paluda
11 Mi taeni Christ te puku ni sonisukaghi tua vanira na lei totobo uto tara sara mai tua. Gaia te va haghe tua tana baebale tapole tabu te haba vulea, me marabu va i kokou, te mua gonia na lima ni tinoni, me mua baebasena na maramana gogoni eni. 12 Gaia te sakai vamua na tughuru ni hola haghe ghabu tana Bona Tabu Vahotua. Me mua ghabu ni goat mane pana dalei buluka. Taho. Na ghabuna heghena te holaa, ma gaia na ghabu keri te huiolighita me talugonia vanighita na vola kasila.
13 Ta nina vetena Moses ke, na ghabu ni goat maia na buluka mane, mana ravuna na dale buluka vaivine tara nia sukaghi, na manesukaghi te seburukaghinighi ke va marabui na hulidira na vure tara meto tana matana God. Buka Vetena 16:15-16; Buka Iduidu 19:9, 17-19 14 Hauvaa, mana ghabuna Christ vamua te laga vule vaa, mete va marabui lei tobada, tana nilabu te hulighita vaa tana mate, ge ka tangomana na holohabaana God te vola tana bona ka lutu vania. Ma nia nina maana na Tarunga Tabu te vola kasila, Christ te nia sukaghi heghena vania God, te vagha na puku ni sukaghi uto te va marabui na lei paluda.
15 Na pukuna keri, Jesus Christ heghena sughua ighobudira God mana tinoni ge ke talukolua na baubahu vaolu, ge gaira God te vilira kara lavia didira lologho kasila, te bahura nia God. Na pukuna Christ te mate ge ke huiolira me ke lavikehai na lei paludira arahei tara tangohahi tana bona tara ghahara sarana nina diki baubahu God.
16 Mi tana bona siki sakai ke mate ke, gaia ilokana na maana ni lologhotughu, me ke diki gere horua tua tana bona te mua mate mua na hava rana kulana kara lavighi murina ke mate, kara mua lavighi siki nina totobo ritini kara ghilalaa utoa te mate sughua. 17 Mana baubahu te gerea, ke loghoa na maana mughua i murina te mate soko tua. Mi tana bona te vola mua, taho ahei ke lavia siki totobo te bahua nia tana gegere te geredilaa tua. 18 Me vaghaa keri nina baubahu God tana ghotu i Sinai. Na diki baubahu keri te loghoa na maana i murina vamua agaira tara matea na maumanu. 19 Na pukuna, imurina Moses te bosatatei vanira na vure lei nina vetena God, gaia te holai na ghabudira na goat mana dalei buluka, me kaikavi kolua nia na beti. Ge va seburukaghinia ta nina buka ni vetena God, mi vuvungadira rana vure, nia na koukopuna na ghai tara holoa nia ‘hyssop’, mara varoghia nia na vuvulu sisi ni sheep. 20 Ge bosa Moses vanira na vure, “Aeni na ghabu te vaa ngasilia nina baubahu God me keikerighau ge kau taonia.” Buka Rughuhoru 24:6-8 21 Maia ghua, gaia te vaa seburukaghinia na ghabu tana baebale tapole tabu mi vuvungani na lei totobo tara holohabaa nia God ilokana. Buka Vetena 8:15 22 Taonia nina vetena Moses ke, me haga vaghaa na lei totobo udolu te va marabui tua na ghabu tara seburukaghinia ivuvungani. Ge ke taho na tave ni ghabu ke, God ke mua talukehai na paludira na vure. Buka Vetena 17:11
23 Mana pukuna keri ke, ge na baebale tapole tabu ni maramana eni, mana lei totobo soko ilokana, na mareni na lei totobo i kokou, ge kara vaa marabui nia na ghabu ni maumanu. Mana lei puku ni totobo i kokou kara va marabui nia mughua na puku ni sukaghi, tara uto vulei na ghabu ni maumanu. 24 Mana pukuna keri, Christ te va haghe tua i kokou, me va ghahaa itaeni tana matana God vanighita. Me mua vaa haghe tana Bona Tabu ni holohaba iani maramana na pukuna te marena vamua na puku ni Valetabu i kokou. 25 Maia ghua te mua dato i kokou ge ke nia ghoi sukaghi heghena haia te vagha na puku ni sonisukaghi ni maramana te haghe tana Bona Tabu Vahotua tughu niulu me va nia sukaghi na ghabu ni maumanu. 26 Ke vaghaa keri ke, ge me ke mate haia mughua tana vuivunina mai na maramana. Hauva me taho! Gaia te sakai na tughuru ni mai inaghona ge ke luvu na maramana, ge ke lavikehaa na maana ni palu ke vaa me vaa, nia tana sukaghi ni mateana heghena vanighita.
27 Na lei tinoni udolu tua te sakai tughuru ni mate vamua, mi murina keri vaho ge mai na bona God ke detera. 28 Me vaghaa ghua Christ te sakai tughuru ni mate tua te vaghaa na sukaghi ni talukehaani na lei palu ni vure subo. Gaia ke ghoi oli mai so, me ke mua ghoi mate vania na paluda. Mi tana bona keri, ke nia mai na vola kasila vanira agaira tara pitudilaa. Isaiah 53:12

9:2 Buka Rughuhoru 26:1-30; 25:23-40

9:4 Buka Rughuhoru 25:10-22

9:4 Buka Rughuhoru 16:32-34

9:4 Buka Iduidu 17:1-11

9:4 Eruani Vetena 10:1-5

9:5 Buka Rughuhoru 25:18-22

9:6 Buka Iduidu 18:2-6

9:7 Buka Vetena 16:2-34

9:13 Buka Vetena 16:15-16; Buka Iduidu 19:9, 17-19

9:20 Buka Rughuhoru 24:6-8

9:21 Buka Vetena 8:15

9:22 Buka Vetena 17:11

9:28 Isaiah 53:12