5
Diki bosadila vanira rana lologho
Ghau na lei vure tau lologho au, kau rongo mai! Kau tangi ma kau karukolobu, na pukuna na lei vahola sule ke mai vanighau tana ngiha. Nimiu na lei lologho kara luvulee, ma nimiu na lei tivi uto kara ngotighi na muhu. Ighau tau baorea na lologho sule, hauva tana lei bongi sosoko nimiu na gold mana silver kara soa. Mana soa keri te talutatea ighau tau hahi. Ma God ke durakea na hulimiu vaa tana lake kasila. Matthew 6:19 Kau rongo mai! Tau pegopegora na vure tara lutu tana nimiu na leghai, na pukuna tau mua pelura. Na pukuna tara vahaghitaili tua ke, ge ra koepasaghau mara nongia God ke toroghau. Ma God, puku ni maana, te rongovia didira na nongi. Eruani Vetena 24:14-15 Tana bona ighau tau ghahaghau tana maramana eni, tau pelui na lei totobo te sule va na mateni mau gonighi na hava te liomiu. Hauva ighau tau vaghaa na bolo tara kutia ge kara matea, na pukuna ighau ghua tau mua ghilala na totobo dika ke kaleghau tana bona ni dete. Ighau tau detera mau labumatera rana lei tinoni uto tara mua pilupungisira heghedira itamiu.
Kau kabu rurughu tana lei vahaghitaili
Ghau rana hoghogu tana taluutuni, kau kabu vadangitai tana pitudilaana na ghoi oliana mai Lord. Te vaghaa na tinoni te pitua na uha ge ke uha nia nina leghai, me pitu vadangitai vania na bona ni hinava. Mi ghau ghua, kau vadangitai, ma kau tughuru ngasi, na pukuna na oliana mai Lord te dutu tua.
Ghau rana hoghogu tana taluutuni, kau bei veihughuhughu heghemiu gea. Ma ge kau gonighi te vaghaa ke, God ke deteghau, ma gaia ke dete te dutu sara tua. 10 Ghau rana hoghogu tana taluutuni, kau taonighi na nilabudira rana lei prophet idania tara ladavaghinia na bosana Lord. Gaira tara vadangitai sakai vamua tara vahaghitaili. 11 Mi ghita ta talumavara agaira tara lagavule tua tana lei vahaghitaili. Ighau tau ghilala tua na volana Job idania. Tana bona na vahaghitaili te kalea, gaia te vadangitai me tughuru ngasi so na taluutuniana God. Ma God te vautoa so tana sokoana nina vahaghitaili, na pukuna God te vonughia na dolo mana veiarovi. Job 1:21-22; 2:10; Buka Linge 103:8
12 Ghau rana hoghogu tana taluutuni, aeni te mava ngangata iga. Kau bei papari vaa i kokou, pi ani pari, pa siki totobo ghua tau gonia tana baubahu. Te uto ge kau bosa vamua te vagha eni, “Eo” pe “Taho.” Ma ge kau mua taonia eni ke, God ke deteghau. Matthew 5:34-37
Kau kokoeliulivuti ma kau taluutunia God ke hangaghau
13 Ke vagha siki sakai tamiu ke vahaghitaili, e manana ke kokoeliulivuti va ta God ge ke hangaa. Ma rahei tara togotogo kara linge ma kara holohabaa God. 14 Ma ge siki sakai tamiu te vahaghi, te manana ge ke holora tara huhuli tana holohoru, ge kara kokoeliulivutia, ma kara siusiua nia na kokolo tana ahana Lord. Mark 6:13 15 Ma didira na kokoeliulivuti tara nei ta didira na taluutuni, ke vaa ghaotaa na tinoni vahaghi, ma Lord ke nea ge ke uto. Ma ge ke tangohahi ke, God ke talukehai vania na paluna. 16 Na pukuna keri, kau sopa bosatatei na lei palumiu ighobumiu heghemiu, ma kau kokoeliulivutighau heghemiu ge God ke ghaotaghau. Nina puku ni kokoeliulivuti na tinoni maemane te loghoa na puku ni maana me hangara na lei tinoni. 17 Na prophet Elijah te tinoni vaghaghita ghua. Idania mi tana bona te kokoeliulivuti nia na lio papara ge ke bei uha, me taho siki uha ilokana e tolu na niulu mana levu! 1 Vunaghi Haba 17:1; 18:1 18 Ma gaia te ghoi kokoeliulivuti me nongia God ge ke nia vetena mai na uha, me uha, mana lei totobo tara totolo pulohi tua. 1 Vunaghi Haba 18:42-45
Kau laviolira rana taluutuni tara tona sania na utuni
19 Ghau rana hoghogu tana taluutuni, ma ge siki sakai tamiu ke tona sania na utuni, e uto ge kau hangaa keri ge ke ghoi oli mai. 20 Kau ghilala utoa, ke vagha kau lavi olia mai na tinoni tangohahi te tona hahi ta nina taluutuni ke, God ke vavolaa tana mate kasilaa, me ke talukehai na lei paluna. Manahana Solomon 10:12; 1 Peter 4:8

5:3 Matthew 6:19

5:4 Eruani Vetena 24:14-15

5:11 Job 1:21-22; 2:10; Buka Linge 103:8

5:12 Matthew 5:34-37

5:14 Mark 6:13

5:17 1 Vunaghi Haba 17:1; 18:1

5:18 1 Vunaghi Haba 18:42-45

5:20 Manahana Solomon 10:12; 1 Peter 4:8