24
Nina baubahu Lord I Shechem
Ma Joshua te holokolura na vure ni Israel va I Shechem, kolura nia na lei kamanagho, mana lei mane uhu-uhuli, mana lei mane ni dete, marana haba. Ma gaira tara mai udolu tana matana God. Ma Joshua te bosavanira na vure, “Aeni na hava a Lord, na God ni Israel te bosaa: Rana lei kukuamiu, kolua nia ghua Terah, tamadira Abraham ma Nahor. Gira tara kabu mai pala van a Tina Euphrates, ma gaira tara nir kikinima na lei god keha. Hau va, mi nau tu lavikehaa mai kukuamiu Abraham tana komu ke i pala va Euphrates mu hulia va tana komu i Canaan. Mi nau tu vahea rana vaivarina te subo itatana Isaac na dalena. Mi tatana Isaac ina tu vahea Jacob ma Esau, mi nau tu vahea Esau na ghotu Seir, ma Jacob mana lei dalena tara sughi va I Egypt.
“Vaho gu nira vetena Moses ma Aaron, mi nau tu vahera main a lei totoro te dika va I vuvungana Egypt; mi murina vaho keri inau tu lavi rughuhoru ghau vagha rana vure tatavahale. Mi tana bona rana kukuamiu tara va sara tana Tahi Sisi, gaira na vure ni Egypt tara ghrura nia na horse mana tarake te ghorai na horse. Mi tana bona tarangangaraha vania Lord, inau tu talua n pui tana ghobumiu maia rana Egypt. Mu nea na tah me pari kuvira me lumira. Mau righighi nia na matamiu na hava tu gonihi. Vao gau kabu tana bona aroha te subo na niulu. Mi tana sosoko, ina tu lavighau v tana komudira na Amori paleva uluna I Jordan. Ma gaira tara veitotoghoni kolughau, hau va mi nau tu vaheghau na lagavule mau lagavulera, mau lavia didira na pari mau loghoa. Vaho Balak dalena Zippor na vunaghi hali ni Moab te tughuru geke veitotoghoni kolua Israel. Ma gaia te holoa va Balam dalena Beor geke varanga ghau. 10 Hau va inau tu mua talu kuligu va itatana. Tughua keri, inau tu nea Balaam me vautoghau, mi nau tu vavolaghau tana limana Balak.
11 Mi tana bona tausogha halavua na Tina Jordan ma va sara I ericho, na lei mane ni Jericho tara veitotoghoni kolughau, kolura ghua rana Amori, ma rana Perizz, ma rana Canaan, ma rana Hitti, ma rana Girgash, ma rana Hivit, ma rana Jebus. Hau va, mi nautu vaheghau na lagavule mau lagavulera. 12 Inau tu vaheghau na pari tau mua lutu matena, mana lei komu sule tau mua kusui, na li komu sule tau ghanaghau ga taeni. Mu vaheghau ghua na leghai ni vine, mana olive mau ghanighi, sakai vamua tau mua subai. 13 Me vaghaa keri ke, kau nia kikinima makau ghanaghana mavaa Lord, makau lutu vania nia na tobamiu udolu. Kau sonikehai tamiu na lei titinoni tava kikinima vanira na lei kukuamiu, tara kabu mua I pala va I Euphrate maa I Egypt, makau lutu vania vasoo Lord.
14-15 Ma lei tamiu ke mua liona na lutu vaniana Lord ke, mi taeni tua ke vilia ahei ke lutu vania. Pa gaia na god tara lutu vania na lei kukamiu tara ghanara mua pala vai Ephrates? Pa didira na god na Amori tau kabu tua iga taeni ta didira na pari? Ma vaniu inau ma nigua na binaboli ke, ighai kai lutu vania Lord.”
16 Mana vure tara bosatughu, “Kai mua tangomana na saniana Lord maai Kikinima vanira na lei god keha. 17 Na pukuna a Lrd nimami na God te vavola ghai maia na lei kukuamami tana kabu pipiti I Egypt. Ma gia te gonighi na lei butuli te mamataghugha tana matamami. Mi tana bona tai vinano tana bona aroha, gaia te pilupilughai tadira na ghamami na levunimate. 18 MA gaia Lord te ghuru Kehara na Amori maia na balu Kema ghua tara ghanara tana lei bona ruini. Keri ke, mi ghai ghua kai lutu vania Lord, napukuna gaia heghena a nimami na God.
19 Ma Joshua teg hoi bosa vanra na vure, “Kau tangomana gekau lutu vania Lord, a pukuna gaia na God te tabu me nighi sika na lei gehegehe dika. Me ke mua tangoma geke talukehai a nmiu na hughu pungisi mana plumiu ta nina maana gaia. 20 Ke vaghaa au muri sania Lord makau lutu vanira na god keha ke, gaia ke ririu vanighau me ke taghalaghini ghau, sakai vamua te uto ngangata vanighau.
21 Mana vuresubo tara bosatughu vaniaJoshua mara gaghua, “Taho tua, tana puku ni liomami tua gekai lutu vania Lord!”
22 Ma Joshua teghoi bosavanira, “Ighau heghemiu tau bosaa mau vilia gekau lutu vania Lord.”
Mana vure tara ghaghua vania, “Eo, ighai heghemami tai bosaa.”
23 Ma Joshua te ghaghua vanira, “Vaho ge uto taeni, kau taghalaghinighi na lei titinoni tamiu, makau riui na tobamiu vania Lord na God ni Israel.”
24 Mana vure taraghaghua vania Joshua, “Ighai kai lutu vania Lord nimami na God, ma gaia heghena vasoo kai taonia.
25 Ma Josh ate gonia na baubahu kolura na vure tana dani vaghana keri I Shechem, nia na pitikoluadira nia na gegere tutughuni te ngasi tana ghobudira gaira ma Lord. 26 Ma Joshua te gerei na totobo raini tana Buka ni Vetena nina God. Mete vaghaa na vatei ghanghana oli tana baubahu, gaia te pilia na vatu sule va tanasarana naghai tara vatua nia na oak, lilighina na Vuvale Tapole nina Lord. 27 Vaho ge bosa vanira na vuresubo udolu, “Na vatu ei te rongovi udolui na lei totobo te bosai vanighita. Ma gaia ke bosai ttei na lei totobo kau goni hahia, akau mua taonia nimiu na baubahu.” 28 Vaho aJoshua te nira vetena keha na vure va tana lei sopa komuna ma nina lologo.
Rana Kamanagho mana uh-uhuli tara tavughira tana komu Baubahu.
29 Me mua hau vasoo imurina eni, Joshua nina tinoni lutu Lod, na dalena Nun, te mate tana 110 na niuluna. 30 Ma gaira tara tavughia ta nina pari te loghoa I Timnah-Serah tana ghotu Ephraim, paleva longana na Ghotu Gaash. 31 Ma Israel gehegehe vani Lord tana leibongina Joshua tevola maia na le mane uhu=uhuli tara vola imurina gaia, gaira kiri tara righighi mara ghilalai na lei totbo a Lord te gonighi vania Israel.
32 Mana hulinaJoseph, gaira rana Israel tara lavghi mara nighi mai kolu taa tughuru mai Egypt, tara tavughia I Shechem, tana bona ni pari te pelua Jacob tadia na lei dalena Hamor nia sakai na hangalatu ni silver. Na pari eni te ghanaa tana tunuvadira na Kemana Ephraim mana kemana Manasseh, na vinavahuhuna Joseph. 33 Ma Eleazar ghua te mate. Mara tavughia tana ghotu Ephraim, tana komu sule Gibeah tara diki vahea tua Phinehas na dalena.