8
Ghe Lord, nimami na Lord,
puku ni maana, na ahamu te vonughia na maramana!
Mana lada mu te haba dato vulea na parako.
Ighoe to taraira na lei gari pile,
mana lei meomeo,
ge kara bosai puku ni holohaba.
Ma gaira kara talu betora ghamua na levunimate,
tara kenea na lavitughuamu/toroamu. Mi tana bona inau tu reitada tana parako te bongi,
ge ku righia na lutu ni gigirimu-tana vula
mana lei veitughu tana sopa malani to talui ga.
Na hava vaho tua na mete vaghana
to ghanaghana dilaa vanighai tai huli vinahi
te manana ge ko righitaonighai?
Na pukuna ighoe to gonighai pile kikia vamua isarana God,
mo pitiulumami nia na lada mana rongoragha.
Ighoe to talughai ge kai righitaonighi na lei totobo to gonighi,
mo vaheghai na maana vulera na lei totobo soko.
Na sheep mana buluka,
maia ghua na lei bolo matamata.
Na manu tana oka, mana igha tana tahi,
mana lei totobo vola tara olo’olo kolili tana harara oka.
Ghe Lord, nimami na Lord puku ni maana,
na ahamu te vonughia na maramana!