19
Nina Rongoragha mana bosana God tana goniana na maramana
Na kokou te bosa tatea nina rongoragha Ge o.
Na parako te talutatea nina lutu te haeharegha.
Tana tughu dani tara tona haliu na bosa tateana;
mi tana lei dani te bongi tara talutatea gaia.
Gaira tara bosa mo ko mua rongovia na talamana na bosa;
na talama ni mangadira ko mua rongovia tana parako.
Hauva didira na rongorongo te tonavia na maramana talighu
mana bosadira tara rongovia tana kauna na maramana.
Na aho te kabu ikokou tana bona God te talua ga.
Gaia te sogha dato mai te puipungi
vaghaa na mane te vaguvagu ni sonikolu.
gaia te rivurivu vaghaa na mane ni sama tautau te gonidila ni sama.
Gaia te dato mai tana vuivunina na parako
me taonia na halautuna va tana sosokona.
Taho siki totobo ke polohaghinia na paparana.
Nina vetena Lord
Nina vetena Lord te maemane,
te vahe olia na vola na tarunga.
Nina vetena Lord te manana ka varava ga.
te manahara tara mua manaha.
Na lei nina vetena Lord tara uto,
rahei tara taonighi tara togotogo.
Nina na lei vetena Lord tara maemane,
te nia hevei na manaha tana vola.
Nia kikinima Lord te uto,
te kabu kasila.
10 Nina vetena Lord tara utuni,
tara maemane haia.
gaighi tara liuliugha vulea na puku ni gold,
mara manilu vulea va na midua.
11 Gaira tara bosa dila vanira rahei tara rongovighi;
na taba iga vanira rahei tara taonighi.
12 Ivei tea ge ku ghilalai na palu tara kabu polo tana tobagu?
Ko marabuu mo ko lavikehau tana lei palu te kabu polo.
13 Ko righitaoniu ghua, tana palu te liuliogha tana lio!
Bei lubatira ge kara huliu ma kara vunaghigu
vaho ge ku maemane mu ku tatavahale tana palu sule.
14 Ko lavipangotighi na lei bosa ni mangagu
mana kokoeliulivuti vaovarongo ni tobagu,
Ghe Lord, nigua na pilupilu mana huioli.