45
Na tobagu te vonughia na ghanaghana te uto utoa,
Inau ku bosa poloani na lei kokoe vania na vunaghi,
Na lapigu te vagha na vatei gegere vagha na tinoni te gegere uto.
Ighoe na matakage utuni vulera na lei taba ni vure soko
na lei bosa uto lee tara tavetave mai tana ghidumu.
God, oli heghena te vautogho kasila.
Talu dila nimua na isi ge na malaghai haba!
Ighoe vamua to rongoragha ngangata, vagha ghua na manamanaha!
Ta nimua na haba, haehaghe mo ko rughu horu va tana lagavule,
Na vokovoko ni utuni, talumuri mana mua kiko.
Tona haliu mo ko rughuhoru
mo ko lutu maemanei na lei gehegehe dika!
Nimua na lei kuali tara vavangalu.
Te kale pota na tobadira na ghamami na levunimate.
Na lei kema soko kara poghotao inaghona gaia,
Mi sarana na tuamu ke pilili.
Nimua na malei sopou ni vunaghi,
Ighoe God, Ke mua soko ke va me va.
Nimua na maana ni vunaghi [tara kokoe tatea tara utuni.]/[te maemane, mi tatana gaia, ko righitaonia nimua na kinakabu]
Ighoe to dolovia na hava te kaekage,
mana totobo te dika to nia sika.
Keri te vagha ke, God, nimua na God, te siusiugho,
me kovala horua na kokolo madalo ni rivurivu i vuvungamu
haba vulera na lei tinoni soko.
Nimua na pupulu te, to uruuru iga na myrrh, aloes, mana cassia.
Mi tana bonana na vunaghi tara vaghuvaghua nia na lei totobo pura,
Ighoe tara nia lingelinge vanigho nia na lei harp.
Na lei daledira vaivine na lei vunaghi
tara kabu ighobudira na lei nimua na vure ni lutu.
Na vinahogho te tughuru tana pala madolomu
mete nia vaghuvaghua na puku ni Gold tara lavia tana Ophir.
10 Ko rongoviu inau, ghe detei vinahogho;
Ko holopangotia tana tobamu na hava tu bosa
Ko nira ponolio nimua na vure mana lei bona ni komumu tara hau.
11 Na taumu na vunaghi te nia togotogo na utona na reireimu
Ko talumava gaia na maghutumu.
12 Na vunaghi ni Tyre ke siusiugho nia na dolo.
Mana lei tinoni tara lologho
Kara nongia na hava te nagho itamua.
13 Na vaivine te taulaghi, na vinahogho, te pitu tana vokina
Te nia pupulu na tivi tara vauhia nia na Gold.
14 Ta nina na alo utoutoa,
agaia tara hulia va tana vunaghi
mana lei kulana vaivine tara tona kolua.
15 Ivei vaho te vagha, na togotogo ia to nira ghaghua,
Te vagha tara rughu haghe tana valei ni haba.
16 Rana lei dalemu kara mai vunaghi vaghara na lei tamadira.
Mi ghoe ko nira ge kara vunaghi pungisighi na lei komu.
17 Inau ku ghanaghana na ahamu tana lei sopa vavata udolu
vagha keri ke, na lei kama kara holohabagho ke va me vaa.