102
Na linge nina mane vahaghitaili. Tana bona na mane eni te lugu me talutatea nina tangi tatana Lord
Lord, Ko rongovia nigua na kokoeliulivuti,
Mo ko talu kulimu mai ta nigua na tangi ni hahanga.
Tana bona te kaleu na gunaguna,
ko bei ririu keha vaniu.
Ko rongoviu mai
mo ko mina bosa tughu vaniu mai
tana bona tu hologho.
Na lei bongigu udolu tara mina soko
vaghara na lei ahu.
na huligu te vavu,
vagha na ghai te vavu.
Inau tara turibitau vaghaa na buburu mamaha,
mu mua tangomana tua na vanga.
Inau tu tangi ngurunguru,
te sesebe na huligu mu huli lee vamua.
Inau te vaghau na manu asi tana bona aroha,
mana duru te sopou vuvungana na vale tara boli sania.
Inau tu koikoli me vahola tailiu na maturu,
te vaghau na manu te sopou arohalio vuvunga ni vale.
Ghagua na kana tara bosa dikalau tana bongi udolu,
gaira tara kiahaghiniu mara nia vavaranga na ahagu.
Ghagua na vanga na ravu,
Mana kolobu ni matagu tara ule kolua nina ghagua beti ni inu.
10 Na pukuna to rutu sule vaniu,
ighoe to ghateu mo sonikeha vaghaa na lololo.
11 Na volagu te vaghaa na nunu vamua,
me sasagha vaghaa na buburu.
12 Ighoe, Lord, to vunaghi haba kasila,
mana lei vavata kara ghanaghana oligho.
13 Itaeni na bongi ko arovia Jerusalem.
Itaeni tua na bona to nia baubahu ko hangaa.
14 Kulamu na vure tara nighi dikalio,
na vatu ni valeana tara durakei,
gaira tara arovia so,
sakai vamua te koli tana pari.
15 na lei kema kara mataghunia a Lord,
mana lei vunaghi haba ni maramana
kara nia talumava nina maana.
16 Mi tana bona a Lord ke ghoi tughuru vaghinia Jerusalem,
ge ke tatea nina rongoragha.
17 Gaia ke rongoviara kulana na vure tara ghogho sanira,
me ke talu kulina vaa ta didira kokoeliulivuti.
18 Kau gere horui na lei totobo to gonighi mai tua a Lord.
ge na vure kara vahura i muri kara holohabaa ghua gaia.
19 A Lord te rei horu mai kokou tana komuna,
me righi horua mai na maramana i pari.
20 Gaia te rongovia didira tangi
gaira [tara laukapura/tana vale pipiti] me lavi horura gaira tara dete matera.
21 Ge kara ladavaghinia na ahana i Zion,
ma kara holoutoa i Jerusalem.
22 Na lei kema mana binaboli kara savukolu igaa,
ma kara holohabaa a Lord.
23 A Lord te neu ge u mua laga tana bona tu mane vaolu,
gaia te va kukulua tua na volagu.
24 God, ko bei lavikehau mua itaeni,
tu mua saravia mua na bona ni tonikamagu.
25 Lord, Ighoe to kabu kasila, me hau mai tua to puputua na pari,
mana limamu to lutui nia na lei hegohego ni kokou.
26 Gaira kara taghara mi ghoe ko ghanagho so,
gaira kara meto vaghara na lei tivi haulaghi kara [motu]/[tughui].
27 Mi ghoe to mua ghoi keha tua na reireimu,
mana volamu ke tona haliu so,
28 Na lei dalemami kara kabu lokana nimua righitaoni mana pilupungisi,
mana lei vinavahuhudira kara kabu sarana nimua podopodo.