104
[Lameagu]/[tarungagu], ko vautoa a Lord,
Ighoe Lord, nigua na God,
Ighoe to sule ngangata.
Ighoe tara popologho nia na malei haba mana rongoragha
Mo pupulugho heghemu nia na marara.
Ighoe to talahia na oka vaghaa na vale tapole,
mo kisua na valemu.
Na ghuri te vaghara tara holo bosa vanigho
mana viti te vaghara na lei nimua na ghairau.
Ighoe to kabulaghi ngasilia tua na maramana tana malana,
me ke mua ghoi aleale tua.
Ighoe to saroa na maramana nia na tahi,
ma gaia te saopoi na lei ghotu.
Ighoe to pasaa na tahi ge sama tona,
mana talamana nimua viviha te nia ghogho.
Gaia te tavetave me saopoi na lei ghotu mana boboko,
me va sara tana bona te liona ke sara.
Ighoe to talua na koekobe ke bai tona vulea,
ge ke bei saopoa na maramana.
10 Ighoe to gonighi na lei vuravura ni beti,
mana lei beti tara tave horu ghobuni na lei ghotu.
11 Ge hera na beti na lei maumanu asi,
igaa tara inuviada na lei kau asi.
12 Mi lokani na lei ato ni ghai lilighina,
tara niku mara lingelinge igaa na lei manu.
13 Tana parako i kokou te nia vetena horu mai na uha i vuvungani na lei ghoto,
me saopoa na pari nimua na lei vauto.
14 Ighoe to gonia na buburu ge tautalu vanira na lei maumanu,
mana lei ghai ghania vania na lei tinoni.
15 Ge kai lutui nimami subasuba,
me hali ga na wine, te neghai ge kai togotogo,
na oil/oele kai nia rivurivu,
mana vanga ke heghai na laga.
16 Na lei ghai ni Lebanon tu uhanighi haia,
gaighi nina ghai a Lord te subai heghena.
17 Na lei manu tara haro nikudira igaa,
mana lei manu sule tara kisu beladira tana lei ghai sule.
18 Na lei goat asi tara ghahara tana lei ghotu datogha,
mana lei maumanu asi pile tara baba tana lei tigetige ni ghotu.
19 Ighoe to gonia na vula, na kakageni na lei bongi mana niulu.
20 Ighoe to gonia na bongi,
mi lokana na pungi tara rughu horu mai na lei maumanu asi.
21 Na lei dale ni lion tara ngengo tana bona tara hili,
tara kenei ghadira vanga te hera God.
22 Me sogha dato mai na aho,
gaira tara oli mara va koli tana valedira.
23 Mana vure tara tona mara lutui na lei lutudira,
mara lutu sara tana nulavi.
24 Lord, ighoe to gonighi subo na totobo,
mo goni manahai udolu tua,
mana maramana te vonughia nimua na lei maumanu.
25 Na tahi te sule me volapa
tara ghanara igaa na iduhahi ni totobo vola, na sule mana pile.
26 Na lei vaka tara ole kolili vuvungana mana puhu,
na maumanu to gonia te gougonu i lokana.
27 Gaira udolu tara tuturi tamua tana vanga,
tana bona ni vitolo.
28 Mi ghoe to hera ghadira mara vanga,
to kutira ge ra mahu.
29 Mana bona to ririu keha vanira,
gaira tara mataghu,
mana bona to mua kutira ge ra mate,
mara oli tana pughu ni pari tara va mai gaa.
30 Mi tana bona to hera na aheahe ge ra livu mai,
ighoe to hea na vola vaolu na maramana.
31 Na rongoraghana a Lord ke kabu kasila,
ma Lord ke nia togotogo tana hava te gonia.
32 Gaia te righia na maramana te tatata,
me tabei na lei ghotu mara ahuahu.
33 Inau ku linge vania a Lord tana lei bongi ni volagu,
mu tu vola mua eni ke, ku linge holohaba vania nigua God.
34 Ge me ke nia togotogo nigua na linge,
na pukuna nigua togotogo te va mai tatana.
35 Rana tangohahi kara durakera tana maramana eni,
ge na dika ke vuha taho tua.
[Lameagu]/[Tarungagu] ko holoutoa a Lord,
ko holoutoa a Lord.