110
Nina linge David
Ma Yahweh/ Lord God te bosa vania nigua na Lord,
“Ko sopou iani tana lima/pala madologu [ta nigua na malei haba],
polo ku taluhorura ghamua na lei levunimate
ge kara vaghara na malei tuturi sarani tuamu* na malei tuturi sarani tuamu Na vaughilala, na ghanaghana ilokana na lei levunimate te kabu sarana nina maana Lord..”
Ma Yahweh ke ghadarua nimua maana ni vatogha te vuivuni Jerusalem.
Ko vatoghaa/vunaghi pungisia vuvungadira na ghamua na kana.
Tana bongi ni kisumate nimua na vure kara gehegehe laga vanigho.
Ko nighi pupulu na tivi tabu,
ge kau maumauri olighi tughu bongi nimiu na laga, te vagha na kebu ni labota.” Na leu ni Jew tana tete eni, te vahola ngangata ge ka ghilala utoa.
Ma Yahweh e pangotia nina bosa ni papari,
me mua ghoi huhua/diua tua nina baubahu,
“Ighoe na manesukaghi kasila
tana vavatana Melchizedek.”
Ma Lord ke tughuru tana lima madolomu, [Yahweh]
me ke labu horura te subo ni vunaghi ta nina bongi ni rutu.
Gaia ke detera na lei tinoni,
[me vonughighi na lei kema/butonikomu kolui na lei tinoni mate].
Me ke labu paruruhai na uludira na lei vunaghi tana maramana talighu.
Ma gaia heghena te inuvia tana daidari tana halautu,
Me vaolu, ma gaia ke lagavule [tana ngiha].

*110:1 na malei tuturi sarani tuamu Na vaughilala, na ghanaghana ilokana na lei levunimate te kabu sarana nina maana Lord.

110:3 Na leu ni Jew tana tete eni, te vahola ngangata ge ka ghilala utoa.