130
Na linge ni tona dato
Lokana nigua na vahola, Ghe Lord,
Inau tu kenea nimua na hahanga.
Mo ko ronovighi mai nigua na ngangaraha,
mo ko talu kulimu mai tua nigua na kokoeliulivuti.
Ke vagha, ko pangotighi na gegereni na lei palumami ke,
Ghe Lord, [ma] ahei ghua ke vola?
Ighoe vamua to nia hevei nimua na talukeha palu,
ge ighai kai naunaua na nigho kikinima.
Gaia Lord ke pada maemaneu inau,
Eo, gaia ke pada maemaneu,
Inau tu talua nigua na ghanaghana mava tana bosana.
Inau tu pitu ngangata Lord,
vulera tana vatogha na marana na dani.
Israel, ko pitudila Lord,
itatana gaia na dolo te mua mautu,
mana vola tatavahale haliu.
Gaia heghena ke va tatavahalea Israel,
tana lei paluna soko.