4
Ra holohabaa God i kokou
I murina raini, mu rei vaa, mi nau tu vaevanea na mataula te hahangavi kokou. Mana manga tu diki rongovia te kokoe vaniu, te vagha na lagana na tavuli te tangi. Mana manga te bosa, “Ko dato mai iani, mi nau ku tatei vanigho na hava ke kale mai tana ngiha.” Me mina vaso nina maana na Tarunga Tabu te mai vaniu, mu vaevanea na malei sopou ni vunaghi haba i kokou, ma siki sakai te sopou i vuvungana! Ma gaia te sopou i vuvungana na malei haba te vagha na vatu vitiviti sisi na rarangana, tara holoa nia Jasper ma Carnelian. Mana rarangana na vatu te raumauri, tara holoa nia emerald, te talighutia na malei sopou ni haba te vagha na langighabu. Ezekiel 1:26-28; 10:1 E rua hangavulu vati na malei sopou tara talighutia, me rua hangavulu vati na mane nagho tara sopou ghua i vuvungani. Ma gaira soko tara pupulu pura, mara pitiulu ni gold tana sopa uludira. Mi tana malei sopou ni haba te rughuhoru mai na viti mana viviha ragiragi. Mi naghona na malei sopou tara ghahara e vitu na bulu, tara tungi lapilapighi. Raini gaira e vitu nina tarunga God. Zechariah 4:2 Mi naghona na malei sopou te ghaha na totobo te vagha na horara te vitiviti vagha na gilasi maghora. Ezekiel 1:13, 22
Me talighutia na malei sopou ni vunaghi haba, tana sopa na levuna tara ghahara e vati na totobo vola, sopa sakai tadira tara saopora na mata na hulidira, imuri mi nagho. Na diki totobo vola na reireina te vagha na lion, na ruani te vagha na buluka, me toluni te loghoa na mata mana ihu te vagha na tinoni, me vatini na reireina te vagha na manukama te lovo. Ezekiel 1:5-10; 10:14 Sopa sakai tadira na lei totobo vola tara sopa loghoi ra ono na ghatadira, mana hulidira te saopoi na mata. Bongi mana dani tara linge mara ghaghua,
“Tabu, tabu, tabu, Lord God puku ni maana,
Gaia te kabu haia, idania, itaeni, ke va me va.” Ezekiel 1:18; 10:12; Isaiah 6:2-3
Na lei totobo vola raini tara ladavaghinia mara holohaba, mara bosautoa agaia te sopou tana malei sopou ni vunaghi haba, te vola ke vaa me vaa. 10 Tana lei bongi keri, ma gaira erua hangavulu vati na mane nagho tara poghotao mara holohabaa gaia te vola ke vaa me vaa. Mara taluhorui didira na pitiulu naghona na malei sopou ni vunaghi haba mara ghaghua,
11 “Lord nimami na God, ighoe to gonighi na lei totobo soko, na pukuna te liuliomu ge o gonighi ge ra puputu.
Keri ke, e manamu sughua, ge kai holohabagho ma kai talumavagho na pukuna nimua na maana maia na malei haba.”

4:3 Ezekiel 1:26-28; 10:1

4:5 Zechariah 4:2

4:6 Ezekiel 1:13, 22

4:7 Ezekiel 1:5-10; 10:14

4:8 Ezekiel 1:18; 10:12; Isaiah 6:2-3