Balua ju kutumbula ja
Petulo
Kilongoi
Balua jenje ja 1 Petulo jiandikigwa na ndundame Petulo. Petulo atumbula balua jakwe kukikilenga jwombe meneke na baandaki bene. Jwombe baandakile balua jenje bandu boa abunhwamini Kilisto, “Abapwilikine padunia joa, benia kila kingobu mubalua jenje bakema akageni,” (1 Petulo 1:1, 17; 2:11). Gambu balua jenje jilandine na balua ja Paulo kwa Akaefeso ku yenge ilebe, ajingi baamini kutenda balua jenje 1 Petulo jiandikigwa kuboka pu kuandika balua juku Efeso chaka 65 kuboka pukubelekwa Kilisto. Petulo aandika balua jenje kiti abi kukilambo chuku Loma kwakukema Babiloni (Lipungu lya 5:13).
Petulo alenga ajiandike balua jenje magambu gu, “kunnimbia mwojo mwenga nu kuchalakicha kutenda gongo nga gwambone gwa kweli gwa Nnoongo” (Lipungu lya 5:12). Kubi kulandana kati ja 1 Petulo 2:11-3:7, Akaefeso 5:18-6:9, na Kolosai 3:18-4:6. Mapungu matatu genia galagi nhwalo gwa majendo gambone mu kibelei nu kajoa achilongoi. Uyo balimbia mwojo bandu abunhwamini Kilisto baimbalilange kupotekigwa magambu kupela kwa dunia kubandakile (Lipungu lya 4:1).
Agabi mukitabu
Petulo akilanduli mwene na abaandakila (1 Petulo 1:1-2).
Kabe annumba Nnoongo gambu gu ukoli, bandu boa bapaligwa kujingi mwenio na nike mana gu ukoli gwenio mubwomi gwabe (1 Petulo 1:3-2:10).
Kabe balagi abaamine kutama kwambone padunia na alanduli ilebe ijingi andi yene nhwalo gwa akege na analome na mmanda na angwana (1 Petulo 2:11-4:11).
Kuboka pa genia Petulo balimbia mwojo babe akalimbau pabapotekigwa (1 Petulo 4:12-5:11).
Kabe ajomwile balua jakwe (1 Petulo 5:12-14).
1
Nena Petulo nandundame ba Yesu Kilisto, nunhwandikilanga mangweto manchaguligwe na Nnoongo Awawa bito, mampwilikine nukube andi mageni kwenio kukilambo chuku Ponto na kukilambo chuku Galatia na kilambo cha Kapadokia na kilambo chuku Asia na chuku Betania. Nnoongo Awawa bito banchagula mangwetumwe andi palongalela kummanya kuboka kalakala tela nu kukupala kwabe, na mmekigwe mmegange chwapi ku ndela ju Uhuke jwakwe, kupala munnyali Yesu Kilisto na nnyeleigwe kwa myai jakwe.
Na Nnoongo ampe upeele na tengela ndu.
Lihyobalelo lya bwomi gwangapela
Talumbalile ana Nnoongo, Awawa ba Angwana bito ana Yesu Kilisto! Kwa kia jabe ngolongwa ngubutupe bwomi nhyono kukunhyoya Yesu. Butupi lihyobalelo lya bwomi gwangapela, na yene tulole kupata kindimba Nnoongo echibabeki bandu bakwe. Kindimba chenie kubolaje, kualabikaje nu kuchujukaje, chibammekile kumbengu magambu ginu. Namangweto nnendeligwa na makakala ga Nnoongo kundela ja imani kupala mpatange ukoli ogupakuekuligwa kingobu chukupela.
Nhwalalange mwojo kunhwalo gwenio, iganukube ngoe mpakuechuka kukingobu kachoko nu kupotekigwa kundela ndu. Kulondoigwa kwenio kupala kumanya imani jinu jibibole. Ata jaabu jiganukube ejialabika nambu mpaka jilondoigwe pamwoto, na imani jinu uyo kilebe chambone kupeta jaabu, mpakaoti nnondoigwe kupala nnimbe. Kupala kube lilumbo ni kibumo ni ichima lichoba elyapakuika Yesu Kilisto. Iganukube manammonaje mmi kumpala, iganukube manammonaje mangweto mmi kunhwamini na mmi kuala mwojo, kukuala mwojo kukolongwa kwangalandulika, magambu mpokelanga hupo yi imani inu gwenio ngu ukoli gwa bwomi gwinu.
10 Akalondoli ngabapalapala nu kuingakia ukomboi gwenio, na ngabalondolanga nhwalo gwambone gwa Nnoongo gwenio kabi mpatangite mangweto. 11 Ngabapala kumanya kingobu gani ni ipakubebo pikipakupitila. Gambu Uhuke jwa Kilisto ojwakiba nkati jabe ngabalaya apabakiba bakalondola nhwalo gu kupotekigwa ogupakumpata Kilisto ni kibumo chikipakube. 12 Nnoongo akaekuli akalondoli benia ngiti kwa magambu gabe benije nambu ginu mangweto, pabantangachila nhwalo gongo gubannenge ngoeno na bandu baba abantangachila nhwalo gwambone kwa makakala ga kiuhuke jwa chwapi jwakingigwa kuboka kumbengu. Akapakachi bukumbengu bapala kumanya ile yenie.
Lukemo lu kutama chwapi
13 Penia malango ginu gabe tela kukamwa maengo, mma maha. Ni milibeke lihyobalelo linu mu kindimba champakupata kingobu Yesu Kilisto papakuika kabena! 14 Mmaganga ingota einnyoa Nnoongo, makajeketeje kabe kengama tama mbaja andi pamakibanga tango kujimanyaje kweli ja Nnoongo. 15 Andi Nnoongo ojwankemangite pabi chwapi na mangweto mpaligwa kube chwapi mumajendo ginu goa. 16 Gambu Majandiko ga chwapi galenga, “Mmaganga machwapi gambu nenga nachwapi.”
17 Pamannyopa Nnoongo, munkema Awawa. Yene mmanyanga kutenda jwenio anhwukumula kila mundu kengama itendwa yakwe wala kubaguje. Yene ntamanga padunia andi makageni kukunnyali Nnoongo. 18 Gambu mmanyi kutenda makomboligwa mumajendo ginu gangambone agaboke kakahokobinu nambu makomboligwa kuilebe yanga alabika, andi ela andaje jaabu, 19 nambu kwa myai jambone muno ja Kilisto, ojwakiba andi Mwana Limbelele jwangalemala andaje lilelalela. 20 Jwenio akiba apambuligwe na Nnoongo tango dunia nu kupanganigwaje, nambu ngaekuligwa machoba gukupela gano kwa magambu ginu mangweto. 21 Kundela jakwe, mangweto muhyobale Nnoongo ojwanhyoya kuboka kwa abawile nu kumpe kibumo, yene kuhyobalela kwinu nu kuamini kubi ku Nnoongo.
22 Magambu ngoe nnyeguigwe ihuke inu kukujijali kweli kupala mapale akajinu panga undendemundu, mpalane kwa mwojo chwapi. 23 Gambu mmelwikinge kabele ku lilobe lya Nnoongo lina bwomi elilama machoba goa pangapela, ngiti ku mbeju eialabikaje nambu ku mbeju eilama. 24 Andi Majandiko Gachwapi pagalenga,
“Kila mundu andi maamba,
ni kibumo chabe andi liloba likamanyai
Maamba kuniala na maloba kupuluta,
25 nambu lilobe lya Ngwana kulama machoba goa pangapela.”
Lilobe lyenie ngu Nhwalo Gwambone oguntangachigwe kwinu.