Balua ja Paulo ju kutumbula kwa
Timoteo
Kilongoi
Kitabu cha 1 Timoteo nga balua ejiandikigwa na ndundame Paulo kwa napunji jwakwe Timoteo. Kitabu chenje 1 Timoteo ewechakine kiandikigwa chaka cha 62-64 kuboka pukubelekwa Kilisto. Balua jenje jibonekana jiandikigwa papipi nu kujomoka Paulo kingobu patama padunia pano. Paulo akiba maganja na Timoteo nu kuyene pajingi ankema Timoteo mwana gwakwe nnola, (Akaf 2:22, 1 Timoteo 1:2, 1:18).
Jenje nga balua jimwe kati ja balua ncheche yaandika Paulo ku mundu jumwe jumwe papala kukiandaki kikuta cha bandu abunhwamini Kilisto. Balua yenge itatu nga 2 Timoteo na Tito na Filemoni. Balua 1 Timoteo jiandikigwe minhalo nduu pipaligwa kugongalela ku bandu abunhwamini Kilisto (Lipungu lya 2:1-15), pipaligwa kube akilongoi bikikuta cha bandu abunhwamini Kilisto (Lipungu lya 3:1-13), nu kelebuya nhwalo gwa akaboli bu wangi (Lipungu lya 1:2-11, 4:1-5, 6:2-5). Yene ilaite Paulo pammola Timoteo kube kilongoi ju kikuta cha bandu abunhwamini Kilisto. Mubalua ja 1 Timoteo ibi ndela nduu iotwi kajangata akilongoi bikikuta cha bandu abunhwamini Kilisto bamachoba ganga baoto kalongolea bandu abunhwamini Kilisto.
Agabi mukitabu
Paulo atumbu kumpata abali Timoteo (Lipungu lya 1:1-2).
Kuboka penia ankelebuya Timoteo kunhwalo gwa akaboli buwangi (Lipungu lya 1:3-11).
Paulo ajendaki kulandulila pannumba Yesu Kilisto (Lipungu lya 1:12-19).
Kabe annagila Timoteo ku nhwalo guku gongalela na akilongoi (Lipungu lya 2-3).
Paulo mubalua jakwe ajomoli kumpe Timoteo malagilo gukujomolela (Lipungu lya 4-6).
1
Ne Paulo, nambi nandundame ba Kilisto Yesu kwa amuli ja Nnoongo Nkomboi jwito na Kilisto Yesu lihyobalelo lito, nunhwandakila Timoteo mamanango makweli mu imani.
Nannyope gwambone na kia na tengela kuboka ku Nnoongo Awabito na Yesu Kilisto Nngwana gwito.
Kelebuya maboulo gu uwangi
Mbala ntame kwenio ku Efeso, andi panannyopita apanakiba nakajenda ku Makedonia. Babi bandu bange kwenio ababola maboulo gu uwangi, makanakie bandu benia. Malengele bilekange omo nu nhwalo gwa ibelei ndu ilondana, jenie jileta kutaukana tu, kamwaje maengo ga Nnoongo agapaligwa kamuligwa mukuamini. Kilebe kikolongwa cha malagilo gango nga kwajalila mapalano agaboka mu mwojo gwa chwapi na mwojo gu kupala kupembu gambone na imani ja kweli. Bandu bange bijilekite ilebe yenie nu kugalambuki ilebe yangambone. Bapalanga kube akaboli ba Malagilo ga Musa, nambu bikimanyije chabalongela andaje chibakwajalila. Tumanyi kutenda Malagilo ga Musa gambone, anda gatumike pipaligwa. Nambu ipaligwa ukombokela kutenda Malagilo gabekigwe kwa magambu ga bandu bamboneje. Nambu kwa magambu ga bandu bangajijoa chalia na bangajoa Malagilo, banga nnyogopa Nnoongo na akabaja, bandu banga gongalela abakengama dunia. Bandu ababakoma akawamundu na akamamundu na akakomi ba baboa bala, 10 malagilo gabekigwe kwa magambu ga akangongola na akinalome abagoloka na akinalome ajabe, abaucha bandu na akawangi na abalapila kuwangi andaje abatenda kilebe chachoa changapaligwa na maboulo ga kweli. 11 Maboulo genia gabi mu Nhwalo Gwambone gwa Nnoongo juna kibumo, juna kindimba chenie bangamwie nenga ndangache.
Lilumbo kwa magambu ga kia ja Nnoongo
12 Nannumba Nngwana jwito Kilisto Yesu ojwambi makakala kwa magambu ga liengo lyango. Nannumba gambu amweni ne mbi kuaminika, ngambambula ne nammegelele. 13 Iganukube kalakala nenga ngununtukana na kumpoteka nu kuntende chanaki. Nambu Nnoongo ngamone kia, kwa magambu nakiba natokamau kabe nanga imani. 14 Nambu Nngwana jwito ngandweleke gwambone nduu, ngambe imani ni lipalano elibi lito mukulondana na Kilisto Yesu. 15 Kilonge chenje nga chakweli, kabe ipaligwe kujeketeligwa, Yesu Kilisto ngaika padunia pano kakombola bina mabaja. Nane nga nanemwite muno kupeta benia boa, 16 nambu Nnoongo ngamone kia nenga nambi nabaja kupeta bandu boa, kupala Yesu Kilisto alaye kuimbalila kwakwe kwoa kwango nenga, andi kulandanakia kwa boa abapakunhwamini kingobu chikiika nu kupokela bwomi machoba goa pangapela. 17 Kwa jwenio jwabi Nngwana jwa machoba goa pangapela na jwangawe na jwangabonekana na jwabi Nnoongo jika jakwe, ku jwenio kube ni ichima ni kibumo machoba goa pangapela! Unhyo. 18 Manango Timoteo, nankamuya amuli jenje tela na malobe gulondoi agalengigwe kalakala kwinumwe. Nannagi magagoye malobe genia gabe chilaa chukuputanila gwicho ngondo ja Nhwalo Gwambone, 19 mijikamulile imani kupala mme na mwojo gukupambula agabi gambone. Bange bandu bapaije kube na mwojo gukupambula agabi gambone ku yene ngibijialabia imani jabe. 20 Panakati jabe abi Humeneyo na Alekizanda bombe nakamuinge ku Lichetani, kupala baboligwe bakantukanaje Nnoongo.