Balua ja Paulo ja pabele kwa
Akasesalonike
Kilongoi
Balua ja 2 Sesolonike jiandikigwa na ndundame Paulo kwa Akasesolonike (Lipungu lya 1:1). Ajiandika balua jenje nyipi kubokapa balua ja 1 Sesolonike, chaka cha 51 kuboka pukubelekwa Kilisto. Paulo akiba tango Kukolinto pajiandika balua jenje kukikuta cha bandu abunhwamini Kilisto buku Sesolonike, ngi kikuta chakitumbula mwene mumwanja gwakwe gwa pabele (Itendwa 17:1-10). Ilengigwe mu kitabu chi Itendwa kutenda likanicha lyenie lichengigwa na Akayahudi na Akagiliki nduu.
Likanicha lya Akasesolonike ngiliundigwa gambu gwa mangobu gukupela gano nu kubuja kwa pabele kwa Kilisto, gambu Paulo agaandike genia goa mubalua yakwe yoa kwa Akasesolonike. Nusu ja 2 Sesolonike nga magambu gu nhwalo gwa machoba gukupela gano. Uyo Paulo akelebwie nhwalo gwa chojo. Kila mundu apaligwa kamwa maengo gambu gwa chakulya (Lipungu lya 3:6-10).
Agabi mukitabu
Paulo mubalua jakwe atumbwi kikilenga mwene na kapata abali akajakwe (Lipungu lya 1:1-2).
Kabe annumbite Nnoongo gambu gu kikuta cha bandu abunhwamini Kilisto buku Sesolonike nakajoe ku Nnoongo (Lipungu lya 1:3-12).
Mulipungu lya 2, Paulo alonge nhwalo gwa mangobu gukupela gano.
Kabe akelebwie nhwalo gwa chojo nambu bapaligwa kamwa maengo (Lipungu lya 3:1-15).
Paulo ajomoli kikipata abali kikuta cha bandu abunhwamini Kilisto (Lipungu lya 3:16-18).
1
Ne Paulo na Silwano na Timoteo, tunhwandikilanga mabandu mamunhwamine Kilisto ba kwenio Kusesalonike, mammi mabandu ba Nnoongo Awawa bito na Angwana bito ana Yesu Kilisto.
Tunnyopelanga ku Nnoongo Awabito na Angwana ana Yesu Kilisto bampe upeele na tengela.
Hukumu kingobu chu kuika Kilisto
Makalongo twenga tupaligwe kunnumba Nnoongo machoba goa kwa magambu ginu mangweto, ipaligwe twe kutenda yene magambu imani nu kupalana kwinu kila mundu na nnyakwe jijonjeke kola. Nga kwa magambu twe tunnokeloke mangweto ikuta ya bandu ba Nnoongo mamunhwamine Kilisto. Mannyendekea kaamini Angwana nu kuimbalila kulaga nu kupotekigwa kukumpatanga.
Genia goa galaya kube hukumu ja Nnoongo nga ejipaligwa, kupala mmonekane kutenda nnyeketeligwe kujingi mukingwana cha Nnoongo, nga magambu mpotekigwa nago. Nnoongo atenda andi pipaligwa, mabalepa kupotekigwa boa ababampoteka, mampaganga kupomolela mampotekigwa natwe uyo. Bitenda genia kingobu Angwana ana Yesu pabapakupitila kuboka kumbengu pamwe na akapakachi bakwe bukumbengu bina makakala. Apakuika na nimi ya mwoto kahukumu bandu abankana Nnoongo na abakana kujoa Nhwalo Gwambone gwa Angwana bito ana Yesu. Mabaukumigwa kupotekigwa machoba goa pangapela nu kubekigwa kutaali na Angwana na kibumo cha makakala gabe. 10 Lichoba lyenie elyapakuika alumbigwa na bandu bakwe nu kuomongigwa na bandu abunhwamini, mangweto uyo mibaganga pamwe nabenia, magambu uchaili gwito nguaminika kwinu.
11 Kwa magambu tunnyopelanga ku Nnoongo jwito machoba goa anhwotoye mangweto kuimbalila nu kutama kitamo chenie echankemilinge ntame, tunnyopa kwa makakala gakwe, alengenakie mawacho ginu gu kutenda gambone na kila liengo lya imani. 12 Tujopa yene, kupala liina lya Angwana bito Ana Yesu lilumbigwa panakati jinu na mangweto mipata ichima kuboka kwakwe ku upeele gwa Nnoongo jwito na Angwana ana Yesu Kilisto.