Balua jenge ja Paulo kwa
Timoteo
Kilongoi
Kitabu chenje cha 2 Timoteo kiandikigwa na ndundame Paulo ku napunji jwakwe jwakemigwa Timoteo. Kitabu chenje kiandikigwa papipi nu kupela kwake patama padunia pano. Kingobu chenie akiba mukipungo kukilambo chuku Loma (2 Timoteo 1:16). Paulo akiba kupalana nu kujoana muno na Timoteo mpaka Paulo ankema mwana gwakwe nnola (Akafilipi 2:22, 1 Timoteo 1:2, 1:18).
Jenje nga balua jimwe kati ja balua nchenche eyaandika Paulo kujenda ku mundu jumwe jumwe papala kuandika kukikuta cha bandu abunhwamini Kilisto. Balua yenge itatu nga, 1 Timoteo na Tito na Filemoni. Kingobu chenie chi kiandikigwa balua jenje 2 Timoteo, bandu abunhwamini Kilisto abakiba bakatawaligwa ni kingwana cha Loma batenda kupotekigwa muno. Pangaje chenie ngi kilebe chikintenda Paulo atabigwe, yene akiba akannagila Timoteo aimbalile kulaga. Andi pibi 1 Timoteo, Paulo nganhunda muno Timoteo ku nhwalo gwa akaboli buwangi (1 Timoteo 1:16-18). Uyo annenge Timoteo kutenda kiika kingobu chukulaga nnongi jito (Lipungu lya 3:1).
Agabi mukitabu
Paulo atumbu kukumpata abali Timoteo, kuboka penia annimbia mwojo (Lipungu lya 1:1-18).
Kabe ankwajali Timoteo aimbalile (Lipungu lya 2:1-13).
Kuboka penia ampe malagilo ku nhwalo gu kutama kukunhwamini Yesu (Lipungu lya 2:14-26).
Kabe annenge ilebe eipakuika nnongi na pipaligwa kamula (Lipungu lya 3:1-4:8).
Paulo ajomole kukunnagila mwene Timoteo (Lipungu lya 4:9-24).
1
Ne Napaulo nandundame ba Yesu Kilisto kukupala kwa Nnoongo. Mekigwe ndangache bwomi ogwatulagila Nnoongo mu kulondana na Kilisto Yesu, nunhwandaki mwe ma Timoteo mamanango manumpala muno,
Nunnyope kana Nnoongo Awabito na Yesu Kilisto Angwana bito bampe gwambone gwa Nnoongo na kia na tengela.
Lilumbo na malobe gu kumpe mwojo
Nannumba Nnoongo junammegelela ku mwojo chwapi andi apabatenda akananhota bango, nannumba kila apanankombokela mu kugongalela kwango kilo na mui. Mbi kombakela manjochi ginu na mbi nachuna muno nammone, kupala ndwele kuala mwojo. Mbi kombakela imani yinu ya kweli, imani eibakweti awibinu Loisi nu uyo eibakweti amabinu Eunike. Manyi kutenda namwe uyo nkweti imani jenie. Magambu gwa genia nankombakela nkolokeye kitoi champi Nnoongo mangobu panammekela maboko gango. Kwa magambu Nnoongo atupi Uhuke jwa Chwapi jukutubeka tube takabwogaje, nambu Uhuke jukutupe makakala na mapalano na mwojo kukikitawala.
Yene makalola onije kachalakicha Angwana bito, kabe makalola onije magambu gango nenga nandabigwe mukipungo kwa magambu ga benia. Nambu mikilonde nane mukulaga kwa magambu gu Nhwalo Gwambone, andi Nnoongo pampe makakala. Nnoongo atukolite, atukemite tube bandu bakwe mwene, ngiti gambu ga itendwa yito yamboneje, nambu andi papaile Nnoongo na gwambone gwakwe. Ngatupe gwambone gwenio kwa magambu ga Yesu Kilisto tango dunia kupanganigwaje, 10 Nambu ibekigwe kipola kwinu ngoe kukuika kwakwe Nkomboi jwito, Yesu Kilisto. Jwenio aboite mbyu makakala ga kiu nu ku ndela ju Nhwalo Gwambone ngauhekula ndaa bwomi gwanga kiu.
11 Nnoongo ambambwile ne mbe nandundame na naboli kwa magambu gu kutangacha Nhwalo Gwambone, 12 genia nga agameka ne mbotakigwe ngoe. Nambu ne mbi kupweleje magambu nummanyi kipola jununhwamini, kabe manyi kutenda jwenio makilendela chambile, mpaka lichoba lyapakubuja. 13 Nkamula gwicho maboulo ga kweli ganammolite andi kilenganakio kwinu. Na nnyendekeye mu imani na mapalano agankweti mukulondana na Yesu Kilisto. 14 Kwa makakala gu Uhuke jwa Chwapi jwatama nkati jito mikigoye gwicho kile chache chambone chankamuigwe.
15 Andi pummanyi, bandu boa bi kilambo chuku Asia banekite, kati jabe abi Fugelo na Helimogene. 16 Najopa Angwana babonelange kia akalongo ba Onesifolo, kwa magambu akanimbia mwojo pajingi. Na aloije oni kutenda nakiba kukipungo, 17 nambu kingobutu apaika kukilambo chuku Loma, ngatumbu kumbalapala kukachana mpaka ngambata. 18 Najopa Angwana bankole kia Nnoongo lichoba lyapakuhukumu bandu! Namwe mmanyi gwicho majingi agandendile okwo ku Efeso.