3
Lele anda uhyoigwe pamwe na Kilisto, nhwachilange ilebe yukunani, kwabi Kilisto, kwenio atama paali pukutawala kingonu cha kalelo cha Nnoongo. Miwachilange ilebe yukunani, ngiti ilebe eibi padunia panoje. Gambu mangweto nhwilangite, na bwomi gwinu uhiigwe pamwe na Kilisto mu Nnoongo. Bwomi gwinu gwa kweli nga Kilisto, kingobu chapakupitila kabele na mangweto uyo miba pamwe na jwombe mukibumo.
Bwomi gwa kalakala na bwomi nhyono
Yene, mikome ilebe ibaja nkati jinu ya padunia pano, ngongola nu uchapu na tama mbaja jukupala kube ni ilebe nduu, kwenio nga kugongale inyago. Magambu gwa ilebe yenie lilaka lya Nnoongo lipakaikalila bandu boa banga nnyali. Kalakala mangweto makatama kengama ilebe yenie, pantawaligwa na mabaja genia. Nambu ngoe mpaligwa kuileka ilebe yenie yoa, lilaka na tama nu kutenda ubaja. Makantukanaje Nnoongo na malobe gukung'ing'ia makalongeje mukano yinu. Makakoloyanaje, magambu mangweto mulekite umundu gwa kalakala pamwe na itendwa yakwe yoa ibaja, 10 nu kwinda umundu nhyono. Umundu nhyono gwenio ujendeke kutendekiigwa na Nnoongo, Mpangani, kukulanda nakwe, kupala mummanye kipola. 11 Penia palekineje kati ja Mgiliki na Nhyahudi, ojwainigwe na jwanga inigwa, akageni andaje akola kilambo, mmanda andaje mundu ojwabi agabwa. Nambu Kilisto nga goa, na abi kwa goa.
12 Gambu mangweto nga bandu ba Nnoongo, jwenio ampaile nu kumpambula mme bandu bakwe. Kuyenie, mme na kia na gwambone, kunyenyepa na nuu nu kuimbalila. 13 Nhwimbalilane nu kulekekeana anda mundu anng'amba nnyakwe. Mpaligwa kulekekeana malemwa andi Angwana pabannekekie mangweto. 14 Chikilimbite kati ja genia, nnyonjake kupalana, magambu mapalano galondana ilebe yoa nu kube kile chimwe chinakulimba. 15 Na tengela ja Kilisto jitawale mumyojo jinu, gambu Nnoongo ankemite mangweto mme na tengela ku mmele gumwe. Kabe mmegange ni lilumbo! 16 Nhwalo gwa Kilisto utwele muno nkati jinu, mmolane nu kelebuyana kwa malango goa. Kongo makajemba zabuli, minhambo ji kulumba na ji kunng'ongale Nnoongo, na nnyembange minhambo jukunnumba Nnoongo mumyojo jinu. 17 Kila chantendanga na channongela, ntendanga yoa ku liina lya Angwana ana Yesu na kalumba Awawa ana Nnoongo kundela jabe.
Maboulo munyumba ya akaumini
18 Makajumbo, majoe akangwana binu, gambu nga pabapala Angwana. 19 Na makinalome, mapalange akaana binu, makabe iyobeje kwabe.
20 Na makinangota, majoe achikibelei binu kukila kilebe gambu genia gaalalila Angwana.
21 Na machikibelei, mikitumbu nnomoje ingota inu, penia mpakitopoya mwojo.
22 Na makabanda, majoe akangwana binu ba padunia mugoa. Ngiti pabannolekea tuje kupala mmonekane mambone nambu ntenda genia kwa mwojo gwambone magambu ga kajali Angwana. 23 Chachoa echintendanga, ntendange kwa mwojo gwoa, andi matende Angwana ana Yesu ngiti munduje. 24 Nkombakelanga kutenda Angwana mabampaganga upo eibabeki bandu bakwe. Kilisto nga Nngwana jwa kweli jukummegelela! 25 Ojwatenda mabaja malepigwa tela na mabaja gakwe, gambu Nnoongo kupala kwakwe kubaguje.