Balua ja Paulo kwa
Akaefeso
Kilongoi
Balua kwa Akaefeso jiandikigwa kingobu chimwe na balua ja Akakolosai chaka cha 60 kuboka pukubelekwa Kilisto. Nhwandiki akilenga mwene kutenda nga ndundame Paulo (Lipungu lya 1:1). Akachomi ajingi bajekatile kutenda Paulo baandakila Akaefeso iganukube yalamu yakwe ibonakineje mwenio nambu ibonekana mubalua ja Akakolosai. Magambu genia ngipaligwa jitindile mumakanicha goa ga nkoa gwenio. Uyo Paulo alengite ajiandika balua jenie pakiba mukipungo (Lipungu lya 3:1, 4:1, na 6:20). Paulo ngampeleke balua Tikiko ku nhwalo gwa mwanja gwakwe gukutyangi kikuta cha bandu abunhwamini Kilisto buku Efeso (Lipungu lya 6:21-22).
Efeso, ikiba kilambo kikolongwa na boma jutawala gwa Loma munkoa gwa Asia njoko. Ku Efeso ikiba kilambo chikimanyakine muno kitembe nnoongo munkege ojwakemigwa Atemi jwa Akagiliki (Itendwa 19:23-31). Kikuta cha bandu abunhwamini Kilisto buku Efeso ngabatumbu kwa makakala, kuboka penia ngababe banga makakala gambu gukotoka kumpala Kilisto andi pukutumbula (Kuekuligwa 2:1-7).
Paulo nusu ja balua jakwe alanduli Nnoongo pabapambwi bandu bakwe na kakombola angweto kuboke mumabaja gabe kupete Yesu Kilisto. Ngabeka kilandanakio kati ja kikuta cha bandu abunhwamini Kilisto na mmele, na Kilisto nga mutwe gwa mmele gwenio na alandanaki nyumba na Kilisto kube liganga likolongwa li pikimbetule lya nyumba jenie. Mu nusu jakwe ja pili jikitabu Paulo abekite ulongoi pipaligwa kutama kwa bandu abunhwamini Kilisto.
Agabi mukitabu
Paulo akilenga mwene na kapata abali bandu buku Efeso (Lipungu lya 1:1-2).
Alanduli pikibi kikuta cha bandu abunhwamini Kilisto pabalondigwe na Kilisto (Lipungu lya 1:3-3:21).
Kabe Paulo aandike pabapaligwa kutama bandu abunhwamini Kilisto (Lipungu lya 4:1-6:20).
Paulo ajomole balua jakwe kwa kalumbi kindimba (Lipungu lya 6:21-24).
1
Ne nana Paulo, nandundame ba Yesu Kilisto kwa mapalano ga Nnoongo. Nunhwandikila mangweto mabandu ba Nnoongo kwenio ku Efeso, manhwaminike mu kulondana na Yesu Kilisto. Nannyopelanga upeele na tengela kuboka ku Nnoongo Awawa bito na kwa Nngwana Yesu Kilisto.
Kindimba kuboka kwa Kilisto
Akoliigwe Nnoongo Awawa ba Angwana bito ana Yesu Kilisto! Magambu, mu kulondana kwito na Kilisto kukutupe indimba yoa eiboka kumbengu kupete Uhuke jwa Chwapi. Tango nu kupanganiaje dunia, Nnoongo ngatupambula tube bakwe mu kulondana na Kilisto kupala tube chwapi na tanga malemwa nnongi jakwe. Kwa magambu ga mapalano gabe, Nnoongo ngatupambu nu kupangania kutumbu lolo kutubeka tube ingota yakwe mwene kwa ndela ja Yesu Kilisto. Kwa laa jakwe nu kupala kwakwe mwene. Yene tunnumbe Nnoongo magambu ga gwambone gwakwe gukuomongwa gambu atupile Mwana jwakwe jwampala abe hupo yangalepa!
Gambu kwa myai jakwe Kilisto Nnoongo atukombwile, yani mabaja gito galekekeigwe. Yene gwambone nkolongwa gwa Nnoongo, atupi ndu muno! Magambu ga malango nu kumanya kwakwe kwoa, Nnoongo ngakamwa chache chakipai mwene, ngatubeka tumanye nhwalo gwakwe ogugukiite, gwenio ukiba ubekigwe kubegelela ku ndela ja Kilisto. 10 Nhwalo gwenio kabi aulenganakie kukingobu chabekite mwene, kongola ipanganigwa yoa pamwe, ilebe yukumbengu na padunia, kubeka mukinala cha Kilisto.
11 Mu kulondana na Kilisto, twenga atuchagwi kube bandu bakwe andi papai Nnoongo, alenganakia kila kilebe kukupala kwakwe mwene kutumbu lolo. 12 Twenga tatulongalile kunhwamini Kilisto tupaligwa kukilumbalila kibumo cha Nnoongo!
13 Namangweto uyo mmi mabandu ba Nnoongo, pumujoa nhwalo gwa kweli yani Nhwalo Gwambone ogunnetila ukomboi, mangweto uyo ngumunhwamini Kilisto, Nnoongo kukulaya kutenda mangweto nga bakwe, ngammekanga muuli gwakwe kukumpeganga Uhuke jwa Chwapi ojwatulagila. 14 Uhuke jwa Chwapi jwenio nga poni kulaya kutenda matupokela chache chatulagile Nnoongo agabalagila bandu bakwe, ilebe yene itulenge kweli kube Nnoongo mabakombolanga boa ababi bakwe. Tukilumbalile kibumo chakwe!
Paulo annumba Nnoongo
15 Kwa magambu genia, kuboke apanajoa imani jinu kwa Nngwana Yesu na mapalano ginu kwa bandu ba Nnoongo, 16 ngotwikije ngu kunnumba Nnoongo kwa magambu ginu. Nankombakelanga mu kugongalela kwango, 17 kupala Nnoongo jwa Nngwana gwito Yesu Kilisto, Awawa bina kibumo, bampegange Uhuke jwabe ojwapakumpe mme na malango nu kunhweku Nnoongo kupala mummanye. 18 Nannyopa Nnoongo ajieku myojo jinu jioto kulola lumuli lwakwe, nhwoto kulimanya lihyobalelo elyankemile nu kumanya kibumo nduu chi kindimba chabalagi kape bandu ba Nnoongo, 19 nu kumanya uwecho gwakwe nkolongwa muno kwa magambu gito twenga tatuamini. Uwecho gukamu liengo nkati jito nga tela na makakala makolongwa muno, 20 makakala ganga ngu ugaga agunhyoya Kilisto kuboka kwa abawile, ngantamika kingonu chakwe cha kalelo chu kumbengu. 21 Kwenio, Kilisto atawala kila kinala, makakala ni kingwana, liina lyakwe likolongwa ku dunia jenje na ejipakuika. 22 Nnoongo abekite ilebe yoa mumaboko gakwe, nu kumpambula Kilisto jwatawala kila kilebe, abe mutwe ku bandu boa abunhwamini Kilisto, 23 benia nga mmele gwa Kilisto, mmele gwenio gunnimbia Kilisto na Kilisto nga ojwalenganikia ilebe yoa kila paali.