Balua ja Paulo kwa
Akafilipi
Kilongoi
Paulo ngabaandakila balua kikuta cha bandu abunhwamini Kilisto buku Filipi kati ja chaka cha 61 pakiba mukipungo, kuboka pukuwe Kilisto (Lipungu lya 1:13), iwechakine ku Loma. Balua ngijiandakigwa kukikuta cha bandu abunhwamini kilisto bikikilambo chuku Filipi. Tuotwi kikibola majingi kuboke mukitabu chi itendwa. Filipi ikiba kilambo kikolongwa cha nkoa gwa Makedonia. Uyo likiba likanicha likutumbula elichengigwa Kamakedonia. Paulo na Sila ngabatumbu kuchenga likanicha pamwe na iganukube bakiba mukipungo kilo jenie kingobu chabakiba penia (Itendwa 16).
Paulo akiba ni minhalo nduu jikuandika balua jenje. Ngabeka ilandanakio ya kalumba bandu abunhwamini Kilisto gambu gwa hupo yabampelekela pabajoa abi mukipungo (Lipungu lya 4:10-19). Ngababeka tengela angweto pakiba mukipungo nu kulenga malemwa gabe Timoteo na Epafaladito kukikuta cha bandu abunhwamini Kilisto (Lipungu lya 2:19-30) yene bapaligwa kapokela angweto na kajoa akiilongoi babe.
Agabi mukitabu
Paulo aandike balua jakwe kukutumbu kapata kikuta cha bandu abunhwamini Kilisto buku Filipi (Lipungu lya 1:1-2).
Kabe balengi ilebe eimpitile ni minhalo jakweti (Lipungu lya 1:3-2:30).
Kabe apangite ndela ejipaligwa kutama kwa bandu abunhwamini Kilisto (Lipungu lya 3:1-4:9).
Paulo ajomole kwa kalumba bandu abunhwamini Kilisto buku Filipi kwa hupo yabe nu kinga yalamu yakwe (Lipungu lya 4:10-23).
1
Nenga Paulo pamwe na Timoteo, takabanda ba Kilisto Yesu, tunhwandikilanga mangweto mabandu ba Nnoongo mantama Kufilipi mannondine na Kilisto Yesu pamwe na makiilongoi na makajangati abajangata akiilongoi kalongele bandu abunhwamini Kilisto. Tunnumbilanga mpate upeele na tengela kuboka ka Awawa ana Nnoongo na Angwana bito ana Yesu Kilisto.
Paulo bajope bandu abunhwamini Kilisto bu Kufilipi
Nalumba ana Nnoongo bango kila kingobu panankombakelanga, na kila panannyopelanga mmoa nannyopelanga kukuala mojo, magambu nnondine na nenga muliengo likutangacha Nhwalo Gwambone kuboke lichoba likutumbula kuiki lele. Yene ne manyi kube Nnoongo ojwalitumbula liengo lyambone lende nkati jinu, malibeka lijendekeye mpaka lilenganile lichoba likubuja kabena Kilisto Yesu. Iyalile nenga kunkombakelanga yene, gambu mmi umojo gwango. Magambu mangweto mmoa mikilondite pamwe na nenga mulilanga lya Nnoongo kulendela nu kuchalakicha Nhwalo Gwambone, ngoe pandabigwe na kalakala panakiba nangatabigwa. Nnoongo nchaili jwango, amanyi kutenda nengite kweli pangwajalila kutenda, kukupalana ukwako kukuboke kwa Yesu Kilisto, mbi na chuna muno kummonanga.
Nannyopa Nnoongo kutenda kupalana kwinu kujendekeye muno na muno pamwe na kumanya kwa kweli na malango goa, 10 kupala nhwotolange kupambula kilebe chikibi chwapi. Penia nga pampakube chwapi panga lugambo lwalwoa lichoba likubuja Kilisto. 11 Mubwomi gwinu gatwele majendo gambone agapala Nnoongo, kuboka ku Yesu Kilisto, gambu gwa kibumo nu kunnumbalila Nnoongo.
Kutama kukummegele Kilisto
12 Makalongo bango mbala umanyange kutenda ilebe eimbitile imbitila kupala Nhwalo Gwambone ujendekeye kutangachigwa. 13 Magambu gwa genia, akalendei boa ba nyumba ji kingwana, pamwe na bange boa ba pamba bamanyi kube ndabigwe kwa magambu nenga nammegele Kilisto. 14 Nu kukutabigwa kwango kwatei akalongo ajingi bahyobale muno Angwana, nu kube na mwojo gukachana kutangacha lilobe lya Nnoongo panga jogopa.
15 Kweli, bange bandu bantangacha Kilisto kwa bwiu na nnomo, nambu bange bantangacha Kilisto kwa mawacho gambone. 16 Benia batendanga yene kulipalano, bamanyi kube Nnoongo ambi liengo lende kuulende Nhwalo Gwambone. 17 Bange bala bantangacha Kilisto kukikitondabea ngiti kwa mojo gwa mboneje, bakitanga kutenda kabi banyonjakie kupotekigwa kwango mukutabigwa.
18 Nambu genia goa kwangone kileje! Ne aala mwojo bandu pabatangacha Nhwalo gwa Kilisto kwa kila ndela, ibe kwa mwojo gwa mbone andaje kwa mwojo gwanga mbone. Ne manyendekea kuala mwojo. 19 Gambu manyi kube kukugongalela kwinu nu kukujangatigwa okuboke ku Kuhuke jwa Yesu Kilisto, manyogoligwa. 20 Chuna chango kikolongwa nu kuyobalela kwango, kutenda ati ikabi bole ngolaje oni, nambu mbala nimbe mwojo machoba goa muno ngoe, kupala Kilisto akoliigwe mukulama kwango anda mbi nammomi andaje nhwile. 21 Magambu kwangune kulama nga kummegele Kilisto, kuwe nga nyonjakea. 22 Anda nyendaki kulama mangamula liengo lina nyonjakea ndu, lele, manyije njagula nike! 23 Nhutigwa na mabena gano. Mbi kupala kuuleka bwomi gongo, nakatame pamwe na Kilisto, chenje kile chambone muno, 24 nambu ngi kilebe chambone muno kwinu anda nyendakie kulama. 25 Ne manyi kweli kutenda manama, na manyendekea kutama na mangweto, kupala kunnyangata muimani inu nu kuala mwojo kwinu kujendekeye, 26 kupala pambakube pamwe na mangweto kabele mamma ni kile chukulokeloke kwa agatei Kilisto Yesu kupete ne.
27 Nambu, kilebe chambone nga chenje machoba goa majendo ginu gaba andi pipaligwa mu Nhwalo Gwambone gwa Kilisto, kupala anda nhike kachinu andaje njipwile, nyoe makajema ndii kumwojo gumwe na mputana ngondo kumwojo gumwe magambu ga imani ja Nhwalo Gwambone. 28 Makajogopangaje akangondwa binu, nambu mmegange ndii kingobu choa na yenie ipakumanyikana kutenda angweto nga ababakuoba, na mangweto mpakomboligwa, gambu ilebe yenie iboke ku Nnoongo. 29 Gambu mangweto mpatangite lilanga li kummegelela Kilisto, ngiti kunhwamini tuje, nambu nu kupotekigwa kwa magambu gakwe. 30 Ngoe mikilondite pamwe na nenga mungondo kujomani Nhwalo Gwambone. Ngondo ujaje ejiummonangita nakaputana kalakala na mpaka ngoe mbi tango mungondo andi pannyoanga.